Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: SURS objavil eksperimentalni izračun kazalnikov krožnega gospodarstva

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je prvič, eksperimentalno preračunal kazalnike krožnega gospodarstva za obdobje 2016-2019. Z njimi želi prikazati, v kolikšni meri je Slovenija napredovala pri prehajanju v krožno gospodarstvo, katerega namen je zmanjševati potrebe po primarnih surovinah in povečevati izkoriščanje sekundarnih surovin ter odpadkov.

Arhiv: Obravnavano na redni seji vlade s področja MOP, 4. marca

Vlada se je seznanila z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov« in revizijskih razkritij ne izpodbija. Sledi razčiščevalni sestanek v zvezi z osnutkom revizijskega poročila. Vlada je med drugim sprejela stališča: Slovenija podpira Evropski podnebni pakt; Slovenija podpira predlog direktive o baterijah in odpadnih baterijah in Poročilo o izvedbi pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče.

Arhiv: Energijska učinkovitost – posodobljena pravila EU o označevanju energijske učinkovitosti

Arhiv: Energijska učinkovitost – posodobljena pravila EU o označevanju energijske učinkovitosti

Od 1. marca 2021 se je v vseh trgovinah in pri spletnih trgovcih na drobno začela uporabljati popolnoma nova, prevrednotena različica splošno priznane energijske nalepke EU. Namen pravil EU o označevanju energijske učinkovitosti je povečati energijsko učinkovitost naprav in pomagati EU, da postane podnebno nevtralna. Sprva se bodo nalepke uporabljale za štiri kategorije izdelkov, in sicer hladilnike in zamrzovalnike, pomivalne stroje, pralne stroje in televizijske sprejemnike (ter druge zunanje monitorje). 1. septembra 2021 bodo sledile nove nalepke za žarnice in sijalke s fiksnimi svetlobnimi viri, v prihajajočih letih pa tudi drugi izdelki. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0340&qid=1615818740333

Arhiv: Dopolnitev Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

Vlada je na začetku marca izdala dopolnjen 4. člen uredbe, ki določa obveznost distributerjev goriv pri prodaji goriv in električne energije za uporabo v prometu v posameznem koledarskem letu in sicer doseganje skupnega energijskega deleža v letu 2021 v višini najmanj 10 %, enak deležu za leto 2020.

Arhiv: Uredba za izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih

6. marca 2021 je začela veljati Uredba o izvajanju Uredbe EU 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem. Uvozniki, ki bodo v letu 2021 dosegli ali presegli količinski prag, določen v Uredbi 2017/821/EU, bodo morali v skladu z določbami nacionalne uredbe do 15. 3. 2022 poročati Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo o obveznostih iz leta 2021.

Arhiv: Revidirana direktiva o pitni vodi

12. januarja 2021 je v veljavo stopila revidirana direktiva o pitni vodi, z dvoletnim rokom za prenos v zakonodajo. Revidirana direktiva o pitni vodi bo modernizirala 20 let staro direktivo o pitni vodi (98/83/EC). Ključne novosti v direktivi so povišani standardi za pitno vodo (presegajo celo WHO standarde), uvajanje novih onesnaževal (mikroplastika, endokrini motilci in nove vrste kemikalij), harmonizacija in vključitev podrobnih higienskih zahtev za materiale, ki so v stiku s pitno vodo, povečanje zaupanja potrošnikov v pitno vodo iz vodovoda in s tem zmanjšanje potrošnje vode v plastenkah ter ukrepi za zmanjšanje uhajanja vode in povečanje preglednosti sektorja.

Arhiv: Gradnja objektov na vodovarstvenem območju možna, če je v vodovarstveni uredbi tako določeno

Novela 69. člena Zakona o vodah določa, da je gradnja objektov in naprav, ki so namenjeni proizvodnji, v katere so vključene tudi nevarne snovi, možna tudi na vodovarstvenem območju (VVO), vendar le, če je v vodovarstveni uredbi to tako določeno in to nima bistvenega vpliva na zdravstveno ustreznost voda. Z novelo pa je spremenjen tudi postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za gradnjo na priobalnem pasu. Nič več ni potrebna uredba s strani Vlade RS, temveč odločba s strani Direkcije RS za vode.

Arhiv: Popravek Izvedbene uredbe o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo

Od 3. julija 2021, v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 države članice EU s svojo nacionalno zakonodajo zagotovijo, da imajo nekateri izdelki za enkratno uporabo iz plastike, ki se dajo na njihov trg, oznako na embalaži ali samem izdelku. Oznaka zadeva izdelke za enkratno uporabo iz plastike, naštete v delu D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904. Ti izdelki so higienskih vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki, tobačni izdelki in lončki za pijačo. Oznaka bo morala upoštevati pravila, določena v Izvedbeni uredbi Komisije z dne 17. decembra 2020 o usklajenih specifikacijah označevanja za izdelke za enkratno uporabo iz plastike, naštete v delu D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904. Popravek k slovenskemu prevodu in originalni tekst Izvedbene uredbe, ter piktogrami oznak so na voljo na spodnji povezavi.

Arhiv: Kakšno bodočo ureditev proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju embalaže in odpadne embalaže si želijo slovenski proizvajalci?

Arhiv: Kakšno bodočo ureditev proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju embalaže in odpadne embalaže si želijo slovenski proizvajalci?

Gospodarska zbornica Slovenije je v sredo, 10. 3. 2021 organizirala dvourni spletni seminar s predstavitvijo sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti v evropskih državah (Belgija, Nemčija, Češka) in študije primerjave učinkovitosti monopolnih sistemov s sistemi več družb. Direktor organizacije EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) pa je predstavil razvoj in pomen sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti za embalažo v Evropi. Dogodku je sledila krajša razprava. Vabljeni k ogledu posnetka dogodka in predstavitev govorcev.