Pravilnik o stopnjah primankljaja (tiskarstvo)


Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. In 3. točke 14. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99 in 45/99), 31. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 3. člena Poslovnika o organizaciji in delu Združenja za tisk in medije je Upravni odbor Združenja za tisk in medije na svoji 1. seji dne 21.6.1999 sprejel

PRAVILNIK
o stopnjah primankljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom je določena maksimalna višina primankljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga (v nadaljevanju tehnološki dodatek), ter odpisa zaradi  poškodbe in okvare nosilcev besede , ki se  šteje za normalnega, ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.

Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter  uničenja iz naslova poškodb in okvar, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom v času transporta in skladiščenja pri gospodarskih subjektih dejavnosti  Tiskarstvo (CTD -DE/22.2)

2. člen

Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo grafično, dejavnost na pridobiten način in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti:DE 22.21, 22.22, 22.23, 22.24 in 22.25.

3. člen

Pimanjkljaj kot  tehnološki dodatek, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave je izguba, ki nastane kot posledica izvajanja faz priprave in procesa posameznih tehnoloških postopkov pri nastajanju grafičnega izdelka oz. storitve.

Poškodba ali okvara  je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z polizdelki in materialom (papir, katron, film, plošče,...) med transportom  in skladiščenjem.

4. člen

Tehnološki dodatek poškodba in okvara blaga , ki je neločljivo povezan s procesom izdelave, predelave skladiščenja in transporta se ugotavlja:

  • na osnovi izdelane tehnološke obdelave naročila in tehnične dokumentacije
  • neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu in skladiščenju blaga,
  • z izrednim popisom blaga v skladišču,
  • z rednim letnim popisom blaga v skladišču.

O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

5. člen

Odpis blaga zaradi primankljaja (tehnološki dodatek,  poškodba in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (izmet poškodba  in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).


II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA

6. člen

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot normalen odpis blaga (primankljaj, poškodba in okvara) šteje odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v določeni obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah oz na naslednji način:

Priloga; tabela Stopnje primankljaja zaradi tehnoloških  dodatkov, poškodb in okvar na materialu, polizdelkh in izdelkih.

Osnovna enota tiska je tekoči meter, komad, pola, cilindrski obrati)

zap.
štev.

vrsta
izdelka
                           
      od od od od od od od od od od od od  
      1.000 1.001 3.001 7.501 15.001 30.001 50.001 100.001 150.001 250.001 500.001 1.000.000  
      do do do do do do do do do do do    
  dodatek v%     3.000 7.500 15.000 30.000 50.000 100.000 150.000 250.000 500.000 1.000.000    
                               
1. 22.11.10 zvitek 160 150 145 65 35 27 24 23 22 21 21 21  
  22.11.20 pola 100 45 35 20 15 10 10 10 10 10 10 10  
2. 22.12.10 zvitek 160 150 145 75 45 30 25 23 22 21 21 21  
  22.13.10                            
  22.22.12 pola 80 40 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10  
3. 22.12.11 zvitek 150 125 100 75 45 30 25 20 15 12 12 12  
    pola 200 150 75 50 30 25 25 25 25 25 25 25  
4. 21.25.12 zvitek 50 30 25 25 20 20 20 18 18 16 16 16  
    pola 70 40 25 20 15 10 6 6 6 6 6 6  
5. 21.21.13 zvitek 90 90 90 50 50 50 50 30 30 20 16 16  
  21.21.14 pola 80 30 20 15 10 10 6 5 4 4 4 4  
6. 22.22.13 zvitek 150 125 100 75 45 30 25 20 15 12 12 12  
    pola 54 18 8 6 4 3 3 3 3 3 3 3  
7. 22.12.13 zvitek 200 150 125 100 75 50 45 40 35 30 25 20  
    pola 100 70 50 40 30 25 20 20 20 20 20 20  
8. 22.24.20 zvitek 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
    pola 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 


Avtor: ZKGM