Naloge Medijske zbornice


Ključne naloge Medijske zbornice: 

Povečati raven poznavanja vsebin in metod dela Zbornice pri ciljnih javnostih

Ciljna javnost so obstoječi in potencialni novi člani zbornice za katere je Zbornica platforma za sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in drugimi organi,sodelovanje z drugimi združenji in zbornicami v okviru GZS in pa sodelovanje z podobnimi asociacijami v EU ter sodelovanje z mediji.V ta namen bi bilo potrebno pripravljati:

 • različne publikacije (poslovanje panoge, primerjalne analize z drugimi panogami in EU);
 • promocijska gradiva;

Pomoč pri vključevanjuna notranji trg EU

Pomembno je zlasti:

 • sodelovanje s sorodnimi evropskimi asociacijami;
 • vključevanje v razvojne spodbude EU;
 • vpliv na odločanje v institucijah EU;
 • vključiti se kot enakopravni partner in nosilec v projekt Nacionalne raziskave branosti, ter v izvajanje projektov MOSS in RPN.
 • nudenje poslovnih informacij članstvu;
 • izobraževanje in informiranje o možnostih črpanja evropskih sredstev;
 • promocija dobrih praks.

Internacionalizacija in promocija podjetij

Nudenje pomoči pri:

 • nastopu na tujih trgih ;
 • organizacija sejmov doma in v tujini;
 • svetovanje o možnostih in priložnostih poslovanja na tujih trgih;
 • organizaciji poslovnih srečanj s sodelovanjem z zborničnimi službamiza mednarodno promocijo, s sodelovanjem predstavništev v tujini ter pristojnimi ministrstvi;
 • poslovno svetovanje članom, lobiranje;
 • prenos dobrih praks iz tujine in pridobivanje informacij in analiz o poslovanju panoge.

Vpliv na panožno zakonodajo

Pomembno je zlasti:

 • zastopanje interesov članstva pri pripravi in sprejemanju zakonodaje z vključevanjem članov Zbornice v različne odbore na državnem nivoju in s sodelovanjem z  zbornično pravno službo;
 • uveljavljanje stališč članov na ključnih področjih za njihovo poslovanje;
 • vpliv na umestitev evropske regulative v ureditev RS;
 • vpliv in skrb za odpravljanje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij;

Učvrstiti socialno partnerstvo

Naloga strokovne službe Zbornice je zlasti nudenje strokovne podpore pri pogajanju za kolektivne pogodbe. Zbornica naj bi si prizadevala za ureditev fleksibilnega zaposlovanja, urejanja standardov delovnih razmerij na panožni ravni, vpliv na višino stroškov dela ter uveljavitev mirnega reševanja delovnopravnih sporov.

Izobraževanje

Številne spremembe predpisov zahtevajo, da zaposleni svoje znanje neprestano dopolnjujejo in nadgrajujejo, zato je potrebno skrbeti za informiranje članov v obliki seminarjev in delavnic.

Naloge zbornice pa je tudi:

 • sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov in s tem vpliv na ustrezno strokovno usposobljenost kadrov;
 • zastopanje interesov podjetij na področju poklicnega izobraževanjain s tem reševanje problemov pri pomanjkanju ustrezno strokovno izobraženega kadra.

Pospeševanje tehnološkega razvoja ininovacij

Vključevanje podjetij v zbornične aktivnosti in projekte na področju:

 • tehnološkega razvoja in inovacij;
 • spremljanje zakonodaje za povečanje inovativnosti in tehnološkega razvoja ter konkurenčnosti podjetij;
 • po potrebi vključevanje v tehnološke platforme, grozde.

Varstvo okolja

Pomembnoje doseči vpliv na sprejemanje zakonodaje, ki prinaša spoštovanje novih okoljskih standardov ter skrb za izobraževanje članov o okoljski zakonodaji.

Spodbujanje in pospeševanje prijaznega poslovnega okolja za doseganje stabilnejših gospodarskih razmer

Prizadevati si je potrebno tudi za:

 • spodbudno davčno politiko
 • ugodne finančne vire
 • plačilno disciplino
 • ustrezno politiko zaposlovanja.

Zbornica združuje in zastopa tri različne dejavnosti, ki imajo svoje določene specifičnosti. Zgoraj omenjene aktivnosti se nanašajo na vse dejavnosti.Cilji in naloge posameznih dejavnosti pa so navedene pri vsaki posamezni dejavnosti.


Avtor: Medijska zbornica