Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah opredeljuje obveznosti uporabnikov avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije, tudi izdajateljev radijskih/televizijskih programov, da imajo urejene pogodbene odnose s kolektivnimi organizacijami. Zakon tudi določa, da lahko reprezentativno združenje uporabnikov sklene skupni sporazum s kolektivno organizacijo.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

Spremembe – ZASP-E:

V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 47. člena 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. reproducirati v periodičnem tisku ali v pregledih tiska posamične objavljene članke o aktualnih gospodarskih, političnih ali verskih temah ali z drugo vsebino podobnega značaja, če avtor tega ni izrecno prepovedal.«.

2. člen

V 154. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Nadomestilo, zbrano na podlagi 2. točke prvega odstavka 47. člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 30% ter imetnikom avtorskih pravic v obsegu 70%. Avtor se pravici do svojega deleža ne more odpovedati.«.


Pripeti dokumenti

Avtor: Medijska zbornica