Novice


Arhiv: Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015

 56. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa pred­sednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan (v nadaljevanju: Združenje SAZAS)

in

Gospodarsko interesno združenje lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije, Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopa predsednica Nataša Harej (v nadaljevanju GIZ LRRPS)

skleneta na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in so­rodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečišče­no besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) naslednji

S K U P N I S P O R A Z U M

o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Stranki skupnega sporazuma uvodoma ugotavljata in se strinjata:

– da je Združenje SAZAS edina kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorsko pravico na avtorskih delih s področja glasbe, kot je to določeno v omenjenem dovoljenju;

– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glas­bena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami ščiti Združenje SAZAS;

– da se ta skupni sporazum sklepa skladno z ZASP in je plod medsebojnih pogajanj ter usklajevanj strank tega skupne­ga sporazuma;

– da sta sestavni del tega skupnega sporazuma individu­alna pogodba o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena in obrazec SAZAS-4 (Letno poročilo o prihodkih izdajatelja radijskega programa);

– da se s tem skupnim sporazumom in njegovimi sestav­nimi deli določijo tarifa, pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo avtorske­ga nadomestila zviša, zniža ali oprosti ter rok in način plačila avtorskega nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS;

– da se ta skupni sporazum sklepa za čas petih (5) let, z začetkom uporabe od 1. 1. 2015 in koncem 31. 12. 2019;

– da se za uporabnika po tem skupnem sporazumu šteje izdajatelj radijskega programa, ki je vpisan v razvid medijev (skladno z ZMed), izjemoma pa tudi z izdajateljem povezana pravna oseba, vendar izključno v primeru, da kot taka nepo­sredno na svoj račun prejema prihodke iz naslova radijske dejavnosti za radijski program izdajatelja, ki je vpisan v razvid medijev (skladno z ZMed);

– da se skladno s prejšnjo alinejo v nadaljevanju uporablja zgolj beseda uporabnik;

– da ta skupni sporazum velja za vse uporabnike avtor­skih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji, kot to določa ZASP;

– da se s sklenitvijo tega sporazuma zagotavlja zakonita uporaba repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena, kot to določa ZASP;

– da bosta morebitne obveznosti uporabnikov, ki so na­stale pred podpisom tega sporazuma, poizkušali urediti spo­razumno.

GIZ LRRPS zagotavlja:

– da je v smislu 157. člena ZASP reprezentativno zdru­ženje uporabnikov avtorskih del, za katere velja ta skupni sporazum;

– da je skladno z določbami ZASP pristojno za sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del, kot je ta skupni sporazum;

– da bo v roku desetih (10) delovnih dni po podpisu tega skupnega sporazuma Združenju SAZAS posredovalo celoten seznam članov GIZ LRRPS, uporabnikov avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena;

– da bo kot reprezentativno združenje uporabnikov avtor­skih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v roku desetih (10) delovnih dni po pričetku veljavnosti tega skupnega sporazuma pozvalo vse uporabnike, da si nemudoma pridobijo dovoljenje za uporabo avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih po­sebnega pomena, torej da sklenejo individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radij­skih programih posebnega pomena z Združenjem SAZAS, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma in skladno z njo in s tem skupnim sporazumom pričnejo plačevati avtorska nadomestila.

Združenje SAZAS zagotavlja:

– da bo v roku petnajstih (15) delovnih dni po pričetku ve­ljavnosti tega skupnega sporazuma vsem uporabnikom avtor­skih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v podpis posredovalo individualno pogod­bo o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena s prilogo obrazcem SAZAS-4, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma;

– da bo skladno s tem skupnim sporazumom in skladno z individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena uporabnikom zaračunavalo avtorsko nadomestilo;

– da bo pridobljene podatke uporabnikov uporabilo le za namene, ki so določeni s tem skupnim sporazumom.

TARIFA

2. člen

Stranki skupnega sporazuma sta soglasni, da je osnova za izračun avtorskega nadomestila prihodek, ki ga uporabnik ustvari z uporabo zaščitenih glasbenih avtorskih del ali, če to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo, v poveza­vi z odstotkom ( %) glasbe znotraj oddajnega časa uporabnika.

Za izračun tarife po tem skupnem sporazumu se uporablja vsota naslednjih osnov:

a) razpisi, subvencije, dotacije, drugi prispevki EU, drža­ve, občin za financiranje programskih vsebin:

– en (1) odstotek ( %);

b) letni poslovni prihodki oziroma vsota čistih prihodkov uporabnika od prodaje in drugih poslovnih prihodkov uporab­nika (vir iz AJPES);

Osnova b) se lahko zmanjša za osnovo a) ali/in osnovo c) ter za prihodek uporabnika, če uporabnik Združenju SAZAS dokaže, da je bil prihodek ustvarjen na podlagi drugih registrira­nih dejavnosti uporabnika, ki nimajo z javno uporabo avtorskih glasbenih del v radijskem programu nič skupnega.

Na tako pridobljeno osnovo b) se avtorsko nadomestilo obračuna skladno s tarifo iz spodnje preglednice:

Odstotek glasbe v oddajnem času

Tarifa v %

0 %–33,33 %

3,00 %

33,34 %–66,66 %

4,00 %

66,67 %–100 %

6,00 %

c) prispevek oziroma naročnina uporabnika ali druga obli­ka prihodka iz naslova plačljivega radia:

– tri (3) odstotke ( %)

POPUSTI

3. člen

Združenje SAZAS v primeru sklenitve individualne pogod­be, skladno s tem skupnim sporazumom, uporabniku prizna popust za osnovo b) 2. člena tega skupnega sporazuma in sicer v višini, kot izhaja iz spodnje preglednice.

Tarifa iz osnove b) 2. člena tega skupnega sporazuma se doseže v petih letih, in sicer tako kot sledi:

Odstotek glasbe

v oddajnem času

Tarifa 2015

s popusti v %

Tarifa 2016

s popusti v %

Tarifa 2017

s popusti v %

Tarifa 2018

s popusti v %

Tarifa 2019

s popusti v %

0 %–33,33 %

2,00 %

2,25 %

2,50 %

2,75 %

3,00 %

33,34 %–66,66 %

3,00 %

3,25 %

3,50 %

3,75 %

4,00 %

66,67 %–100 %

5,00 %

5,25 %

5,50 %

5,75 %

6,00 %

Šteje se, da je odstotek glasbe v oddajnem času upo­rabnika po tem skupnem sporazumu med 33,34 % in 66,66 %.

Združenje SAZAS na izračunano osnovo b) 2. člena po tem skupnem sporazumu za prvi dve leti tega sporazuma pri­zna popust v višini 11 %, za naslednji dve leti prizna popust v višini 16 % in za zadnje leto 21 %.

Tarifa iz osnove c) 2. člena tega skupnega sporazuma se doseže v petih letih, in sicer tako kot sledi:

Tarifa 2015

s popusti v %

Tarifa 2016

s popusti v %

Tarifa 2017

s popusti v %

Tarifa 2018

s popusti v %

Tarifa 2019

s popusti v %

2,00 %

2,25 %

2,50 %

2,75 %

3,00 %


 

4. člen

Združenje SAZAS upošteva štiri (4) odstotni ( %) popust na izračunano polletno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem sku­pnim sporazumom in poravna prvo polletno avtorsko nado­mestilo v enkratnem znesku v mesecu maju za tekoče leto in drugo polletno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu novembru za tekoče leto.

Združenje SAZAS upošteva osem (8) odstotni ( %) popust na izračunano letno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem sku­pnim sporazumom in poravna letno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu maju za tekoče leto.

KAZENSKE DOLOČBE

5. člen

Združenje SAZAS v primeru, da uporabnik, po predho­dnem pisnem opozorilu Združenja SAZAS:

– ne sklene oziroma noče skleniti individualne pogodbe ali/in,

– ne posreduje verodostojnih potrebnih podatkov za izračun avtorskega nadomestila ali/in,

– ne posreduje potrebne dokumentacije, ki vsebuje podatke o izvedenih oziroma uporabljenih glasbenih delih na način, kot to opredeljuje individualna pogodba ali/in,

– ne poravna avtorskega nadomestila skladno s tem skupnim sporazumom,

obračuna avtorsko nadomestilo skladno z vsebino tega spo­razuma, in sicer se kot osnovo za izračun letnega avtorske­ga nadomestila vzame letne poslovne prihodke oziroma vsoto čistih prihodkov od prodaje in drugih poslovnih pri­hodkov (vir iz AJPES) uporabnika, s predpostavko sto (100) odstotkov ( %) uporabe glasbe v oddajnem času ter brez vseh popustov.

TRAJANJE SKUPNEGA SPORAZUMA

6. člen

Skupni sporazum skladno s 157/6. členom ZASP prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

Skupni sporazum je sklenjen za obdobje petih (5) let od začetka uporabe tega skupnega sporazuma. V primeru, da stranki po preteku tega skupnega sporazuma ne skleneta novega skupnega sporazuma, se slednji molče podaljšuje vsakokrat za obdobje enega leta z višino tarife zadnjega leta veljavnosti tega skupnega sporazuma.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega skupnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene in usklajene v pisni obliki ter v obliki pisnega aneksa podpisane s strani obeh strank tega skupnega sporazuma.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen

V času veljavnosti tega skupnega sporazuma Združe­nje SAZAS ne sme uporabljati za uporabnike, ki so izrecno določeni po tem skupnem sporazumu, tarif in popustov, ki so drugačni od tarif in popustov, določenih s tem skupnim sporazumom.

V vseh primerih prenehanja tega skupnega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega skupnega sporazuma.

8. člen

Novi uporabnik bo Združenje SAZAS pisno obvestil o pričetku oddajanja in o vseh potrebnih podatkih za obračun avtorskega nadomestila po tem skupnem sporazumu v roku trideset (30) dni od pričetka oddajanja, v nasprotnem primeru se uporabijo določbe 5. člena tega skupnega spo­razuma.

9. člen

Stranki skupnega sporazuma bosta morebitne spore primarno reševali po mirni poti in z medsebojnim usklajeva­njem, kolikor to ne bo mogoče, je pristojen z zakonom določen organ.

Stranki skupnega sporazuma bosta v primeru težav pri interpretacijah posameznih določb tega sporazuma skušali razlago doseči na način skupnega usklajevanja predstavnikov obeh strank tega sporazuma.

10. člen

Ta skupni sporazum je sestavljen v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka stranka skupnega sporazuma prejme po en (1) izvod.

Škofja Loka, dne 30. decembra 2014

Gospodarsko interesno združenje

lokalnih in regionalnih

radijskih postaj Slovenije

Nataša Harej l.r.

Trzin, dne 31. decembra 2014

Združenje SAZAS

Matjaž Zupan l.r.

Uradni list RS št. 2 Ljubljana, petek 9. 1. 2015

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.