Novice


Arhiv: Delavnica - Novosti za upnike, 04.04.2011

Vse večja plačilna nedisciplina in posledično vse več (izvršilnih) postopkov, kjer upniki niso bili poplačani, je narekovala sprejem novega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih ter nekaterih sprememb in dopolnitev Zakona o izvršbi in zavarovanju. Spremembe in novosti vam bomo prestavili na delavnici

NOVOSTI ZA UPNIKE

ki bo v ponedeljek, 4. aprila 2011 ob 13,00 uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana D/medetaža

V zadnji (že deveti) NOVELI ZAKONAO IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju izvršilnega postopka na podlagi priložene menice, največjo novost predstavlja dopolnitev ureditve v primeru t. i. pavšalnega ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v povezavi z že obstoječo ureditvijo predhodnih odredb.


V novem ZAKONU O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH srečamo ureditev najdaljših dovoljenih plačilnih rokov, ureditev nastopa zamude in sankcijo za zamudo, saj nespoštovanje plačilnega roka predstavlja prekršek. Pogodbeno dogovorjen najdaljši plačilni rok je 60 dni in 30 dni za javne organe. Vpeljana je tudi obveznost večstranskega pobota, v kolikor je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo svoje obveznosti.

Pomembno novost predstavlja vzpostavitev registra protestiranih menic zaradi neplačila. Protest vseh menic se vpisuje v javni register menic, protestiranih zaradi neplačila, ki ga vodi AJPES.Register protestiranih menic pomeni informacijo vsem udeležencem na trgu, da dolžnik ne izpolnjuje svojih obveznosti.

PROGRAM DELAVNICE:

 1. IZ ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
 • Predstavitev bistvenih novosti Novele ZIZ
 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine (sestavine predloga, izvršba na podlagi pravnomočnega sklepa, postopek po vloženem obrazloženem ugovoru…)
 • Predstavitev izvršilnega postopka na podlagi priložene menice
 • Predhodne odredbe (pogoji za izdajo, vrste predhodnih odredb, aktualna sodna praksa…)
 • Predhodne odredbe po vloženem (pavšalnem) ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (posebnosti predloga, nova pristojnost pravdnega sodišča…)
 • Primerjava zavarovanja z začasno odredbo in zavarovanja s predhodno odredbo
 1. PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH
 • Splošne določbe in opredelitev pojmov (opredelitev gospodarskih subjektov in javnih organov, očitno nepravičen pogodbeni dogovor…)
 • Določitev plačilnega roka in trenutek nastopa zamude (rok plačila 60 dni, javni organi 30 dni, nastop zamude…)
 • Posledice zamude (zamudne obresti, povrnitev stroškov izterjave…)
 • Večstranski pobot (načela delovanja sistema večstranskega pobota, dolžnost prijave denarne obveznosti, obvezna prijava denarne obveznosti iz menice v večstranski pobot…)
 • Register protestiranih menic (javni register pri AJPES-u, vpis v register…
 • Nadzor na izvajanjem zakona (inšpektorati in drugi organi, anonimne prijave…)
 • Prekrški (za kršitev plačilnega roka, odgovornost gospodarskega subjekta in odgovorne osebe…)

Morebiti se tudi vam kot upniku postavljajo naslednja vprašanja:

 • Kakšne listine glede obstoja terjatve potrebujem za določen sodni (izvršilni, pravdni) postopek?
 • Kako pridobiti podatke o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kakšna so osnovna pravila pobota terjatev ter kakšna so posebna pravila pobota po Zakonu o preprečevanje zamud pri plačilih?
 • Kakšen je položaj upnika in njegove terjatve ob začetem stečajnem postopku nad dolžnikom?
 • Kako (elektronsko) vložim predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine?
 • Kaj storiti ob »pavšalnem« ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine?
 • Kako izkoristiti novo možnost zavarovanja denarne terjatve s predhodno odredbo v primeru dolžnikovega »pavšalnega« ugovora?
 • Kako ravnati, ko je sklep o izvršbi pravnomočen, vendar ni plačila?
 • Kako naj ravna upnik v izvršilnem postopku, ko se med postopkom zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave?
 • Kaj lahko stori upnik, če njegov dolžnik odtujuje ali obremenjuje svoje premoženje?
 • Kdaj in v katerih primerih je smiselno uporabiti menico in kako ravnati, ko menica ni plačana?
 • Kaj prinaša izvršilni postopek na podlagi priložene menice in kakšen pomen ima nov register protestiranih menic pri AJPES-u?

Na delavnici bomo prikazali:

 • elektronsko vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine
 • pregledovanja sodne prakse slovenskih sodišč na spletni strani Vrhovnega sodišča.

UDELEŽENCI BODO PREJELI:

 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili
 • vzorec dopisa za poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju – s strokovnimi pojasnili
 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi priložene menice – s strokovnimi pojasnili
PREDAVATELJICA: Dida Volk, okrožna sodnica in avtorica več strokovnih del s področja izvršilnega prava. Redno objavlja tudi članke v strokovni literaturi in ima bogate izkušnje v izvršilnem pravu, insolvenčnem pravu in pravu na področju nepremičnin.

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS znaša kotizacija 96,00 € (z vključenim DDV) na udeleženca.
 • Za nečlane pa 147,00 € (z vključenimi DDV) na udeleženca.

Prosimo, da kotizacijo nakažete pred začetkom seminarja na poslovni račun št. 02924-0017841495 odprt pri NLB d.d. Ljubljana sklic 2030- matična številka podjetja. Kopijo potrdila o plačani kotizaciji prinesite s seboj ali pošljite po faksu 01/58 98 100.

Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do 31. 3. 2011.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01/58 98 313, 58 98 276: Irma Butina in Anica Skubic.

Delavnico bomo zaključili predvidoma ob 17,00 uri.

Vabljeni k prijavi!

Irma Butina

Direktorica ZKGM


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.