Novice


Arhiv: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU IN SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENSKEGA SLOGA ZAPOSLENIH

Skrb za zdravje zaposlenih in spodbujanje zdravega življenjskega sloga naj bi bil eden izmed temeljnih ciljev vsakega delodajalca. Ugotavljamo, da se čedalje več delodajalcev  zaveda, da promoviranje telesne aktivnosti, izboljšanje prehranjevalnih navad,  zmanjšanje stresa na delovnem mestu, težnja k boljšim medsebojnim odnosom in  boljši komunikaciji med zaposlenimi, pripomore k povečanju zadovoljstva zaposlenih in s tem večjo storilnost ter  zmanjšanje odsotnosti z delovnega mesta.

 Zakonodajni okvir

Promocijo zdravja na delovnem mestu ureja:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011) velja od 24. novembra 2011. 1. odstavek 32. člena ZVZD-1 določa, da mora delodajalec promocijo zdravja načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter način spremljanja njenega izvajanja. 

Smernice za določitev in pripravo PZD podajajo temeljna načela za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu in so pripravljene kot orodje oziroma pripomoček za delodajalca pri načrtovanju in izvajanju programov promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11;). S smernicami se želi tudi na delovnih mestih spodbujati prizadevanja, ki cenijo, podpirajo in omogočajo dobro zdravje in počutje, vključno z obvladovanjem psihosocialnih tveganj pri vseh zaposlenih. 

Obveznosti delodajalca po ZVZD-1:

 •  Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu --> ukrepi --> ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti.
 •  Sprejeti ukrepe za zagotavljanje prve pomoči.
 •  Sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo --> posebni predpisi.
 •  Načrtovati postopke za primere nasilja tretjih oseb.
 •  Sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje mobinga in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

 Nadzor in kazenske določbe

 •  Nadzor nad izvajanjem zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu, ter nad varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti delodajalca in kolektivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija dela.
 •  Globa znaša od 2.000 € do 40.000 € za delodajalca ter 500 € do 4.000 € za odgovorno osebo delodajalca, ki v izjavi o varnosti z oceno tveganja:
 1. ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu,
 2. zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev,
 3. in ne določi  načina spremljanja njenega izvajanja.  

 Izvajanje promocije zdravja v EU

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (https://osha.europa.eu/sl) je bila ustanovljena na podlagi Uredbe sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 s ciljem, da organom Skupnosti, državam članicam, socialnim partnerjem in tistim, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu, zagotovi uporabne informacije s področja varnosti in zdravja pri delu, da bi izboljšali delovno okolje na področju varnosti in zdravja delavcev, kot je predvideno v Pogodbi in s poznejšimi strategijami in akcijskimi programi Skupnosti glede varnosti in zdravja na delovnem mestu. Zavzema se za oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega delovnega okolja v Evropi v korist podjetij, zaposlenih ter vlad. Spodbuja kulturo preprečevanja tveganj za izboljšanje delovnih razmer v Evropi.

 Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (ENWHP)

Evropsko mrežo za promocijo zdravja pri delu (European Network for Workplace Health Promotion - ENWHP) so leta 1996 ustanovile organizacije s področja javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu. S sprejemom Luksemburške deklaracije (http://www.cilizadelo.si/luksemburska-izjava-o-promocija-zdravja-pri-delu.html)  se je 31 članic mreže zavezalo k skupnemu razumevanju promocije zdravja pri delu. Članice si prizadevajo za širjenje primerov dobre prakse na področju promocije zdravja pri delu. K doseganju tega cilja prispeva tudi ustanavljanje neformalnih mrež na nacionalni ravni (več informacij na spletni strani http://www.cilizadelo.si/evropska-mreza-za-promocijo-zdravja-pri-delu-enwhp.html)

 GZS projekti za promocijo zdravja na delovnem mestu

Projekt promocije zdravja na delovnem mestu Zdravi na kvadrat

Projekt »Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu – zdravi na kvadrat« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Partnerji

 •  GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – nosilec projekta Združenje kemijske industrije v sodelovanju z Združenjem grafične dejavnosti, Združenjem za papirno in papirno predelovalno industrijo, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala ter Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.
 •  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE    
 •  SINDIKAT KEMIČNE, NEKOVINSKE IN GUMARSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE 
 •  OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE (OKS) - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
 •  ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE (ŠZL)

TRAJANJE PROJEKTA : od julija 2015 – novembra 2016
Vodja projekta: Darja Boštjančič, GZS-Združenje kemijske industrije
Koordinator projekta: Alenka Dovč, GZS-Združenje kemijske industrije

  Ciljne panoge

 •  Prednostno projekt zajema kemijsko industrijo s 4 panogami (kemija, farmacija, plastika in guma), kar skupno predstavlja cca 25.000 zaposlenih.
 • Zaradi že pridobljenih izkušenj iz prejšnjega projekta in povečanja učinka sodelovanja, bodo nekatere skupinske aktivnosti vključene tudi spodaj naštete panoge ter tako koristile do sedaj začrtane aktivnosti:
 1.   živilsko predelovalna industrija,
 2.   papirna in papirno predelovalna industrija,
 3.   tekstilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija,
 4.   industrija gradbenega materiala in
 5.   grafična dejavnost.

Te dejavnosti zajemajo še dodatnih 75.000 zaposlenih.

 Namen projekta

S promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenski predelovalni industriji želimo dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju zaposlenih, zmanjšanju odsotnosti z dela, zmanjšanju obolevnosti ter boljši kvaliteti življenja zaposlenih.

 Pričakovani rezultati

 •  Razvit celosten praktičen pristop promocije zdravja na delovnem mestu s povezovanjem podjetij in relevantnih deležnikov (na lokalni ravni).
 •  Dvig kapacitete in kompetenc delovnih organizacij za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. 
 •  Spodbujen razvoj podpornih okolij za krepitev in varovanje zdravja zaposlenih.
 •  Več zaposlenih z zdravstvenimi tveganji vključenih v brezplačne preventivne zdravstvene programe.
 • Izboljšan življenjski slog ter zdravje in počutje sodelujočih, ob nadaljevanju aktivnosti pa manj bolniških odsotnosti z dela in s tem manj stroškov za delodajalca in  zdravstveno-zavarovalni sistem.

 Struktura projekta

 •  osrednji del projekta: osnovne in povezovalne aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu na področju  izboljšav glede varovanja in krepitve zdravja,
 • dva podprojekta, osredotočena na spremembo gibalnih in prehranskih navad: MigiVEČ! in JejZDRAVO!

 Ostali projekti, ki potekajo  v okviru strokovnih združenj in območnih zbornic GZS:

 1.  Projekt Točka promocije zdravja - na spletni strani so zbrani ponudniki storitev za krepitev zdravja, ki delodajalcem omogoča enostaven način iskanja ponudbe, ki najbolj ustreza njihovi organizaciji.
 2.  Multimedijski portal Zrno zdravja (http://zrnozdravja.si/)
 3. Projekt Skupaj - gradniki zdravja - S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive«.
 4. Projekt Promocija zdravja in delo na domu
 5. Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

 Koristni naslovi:

Ministrstvo za zdravje:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/

 Nacionalni inštitut za javno zdravje:
http://www.nijz.si/

Center za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni, oddelek za kronične bolezni pri IVZ:
http://cindi-slovenija.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Inštitut za nutricionistiko:
http://www.nutris.org/o-institutu.html?gclid=CMKx19uA98gCFUcUwwod_AEM5g

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa pri UKC – projekt »Čili za delo«:
http://www.cilizadelo.si/o-nas1.html

OiRA orodje za ocenjevanje tveganj pri delu za mikro in  mala in podjetja:
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja 
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/oira

 Koristni naslovi z napotki za zdrav življenjski slog:

Medijska zbornica

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.