SAZAS


V Sloveniji je potrebno spoštovati delo avtorjev in drugih ustvarjalcev, ter se dogovoriti za primerna nadomestila, ki bodo upoštevala interese ene in druge strani, ter s tem omogočila nadaljnje delo, tako avtorjem, kot uporabnikom.  S  pogajanji  s kolektivnimi organizacijami, bomo lahko celovito uredili to izjemno pomembno področje, ki je sedaj le deloma urejeno in povzroča številne nesporazume in nepotrebne zaplete, ki otežujejo tudi delo v gospodarstvu, kamor sodijo izdajatelji medijev.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah opredeljuje obveznosti uporabnikov avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije, tudi izdajateljev radijskih/televizijskih programov, da imajo urejene pogodbene odnose s kolektivnimi organizacijami. Zakon tudi določa, da lahko reprezentativno združenje uporabnikov sklene skupni sporazum s kolektivno organizacijo.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS.

Ministrstvo za gospodarstvo je dne, 8.10.2012 pripravilo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

Spremembe – ZASP-E:

V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 47. člena 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. reproducirati v periodičnem tisku ali v pregledih tiska posamične objavljene članke o aktualnih gospodarskih, političnih ali verskih temah ali z drugo vsebino podobnega značaja, če avtor tega ni izrecno prepovedal.«.

2. člen

V 154. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Nadomestilo, zbrano na podlagi 2. točke prvega odstavka 47. člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 30% ter imetnikom avtorskih pravic v obsegu 70%. Avtor se pravici do svojega deleža ne more odpovedati.«.


Avtor: Medijska zbornica
Pripeti dokumenti