Novice


Arhiv: Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015

Slovenski regionalno razvojni sklad
je v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 19. 6. 2015,
objavil
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015.

Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015 (v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. 
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 2.000.000,00 EUR. 
3. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih obdobij 2007-2013 in 2014-2020. 
4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:

  • pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine in samoupravne narodne skupnosti;
  • nevladne organizacije,
  • grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;
  • pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja;
  • javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja;

 Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80% pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 EUR.
Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR.

Obrestna mera: Referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči + 1,00 % letno.
Trenutna referenčna OM = 1,22 %

Rok za oddajo prijav sta 20. 7. 2015 in 21. 9. 2015. 
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje 

Fotogalerija

 

Arhivi