Novice


Arhiv: OZ Posavje: Spremembe na področju okoljske zakonodaje, 31.3.2010

SPOŠTOVANI, SPREMEMBA PRI DATUMU IZVEDBE SEMINARJA!
V sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS vas vabimo na strokovni seminar, ki bo

v sredo, 31. marca 2010, od 10. do 14. ure
v predavalnici GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem
.

  
PROGRAM SEMINARJA 

1.  Ravnanje z odpadki - ravnanje z izrabljenimi gumami in druge novosti na področju zakonodaje o odpadkih
Spregovorili bomo o zahtevah, ki jih je uvedla v letu 2009 sprejeta uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami, vsebini direktive o odpadkih, ki jo bomo prenesli v slovenski pravni red še v letošnjem letu, stanju na področju ravnanja z odpadno embalažo in s tem povezanimi aktivnostmi MOP in GZS ter o vaših izkušnjah in pobudah iz prakse na področju odpadkov.

2.  Kdo so upravljavci nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke in kakšne so njihove obveznosti?
Pojasnili bomo, kakšne so obveznosti upravljavcev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo - opreme, ki vsebuje ozonu škodljiva hladiva ali fluorirane toplogredne pline, kako ravnati z zajetimi odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi oziroma fluoriranimi toplogrednimi plini in kakšne novosti nam s 1. januarjem 2010 prinaša Uredba (ES) št. 1005/2009 v zvezi z uporabo HCFC (npr. R22) za servisiranje obstoječe opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. Kakšna so pravila ravnanja z opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne in kako se zahteve iz uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih dopolnjujejo s predpisi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo?

3.  Zakaj spremembe na področju okoljskih dajatev?
Decembra 2009 je bila sprejeta nova uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki pa se v teh dneh ponovno spreminja. Seznanili vas bomo z razlogi za te spremembe in s stališči GZS-gospodarstva do sprejetih/predlaganih rešitev. Spremembe so predvidene tudi na področju okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, mazalnih olj in odpadne embalaže. Okoljske dajatve se plačujejo tudi na proizvode, ki po preteku življenjske dobe postanejo odpadek (embalaža, električna in elektronska oprema, baterije, gume...). Kakšen je namen okoljskih dajatev? Z vami želimo izmenjati izkušnje pri izvajanju teh zahtev. 

IZVAJALKA
Seminar bo vodila Janja Leban, Služba za varstvo okolja GZS.

KOTIZACIJA

  • za člane GZS OZ Posavje, Krško je 80 EUR + DDV,
  • za nečlane je 135 EUR + DDV.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki.

*************************************************************

Pisne prijave sprejemamo do 29.3.2010 do 12. ure

  • Morebitne odjave sprejemamo do 29.3.2010 do 10. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.
  • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

*************************************************************

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi