Novice


Arhiv: Priznanje za najboljšo inovacijo GZS Območne zbornice Posavje 2014-2015 - Podaljšujemo rok za oddajo prijav do vključno 13. 4. 2015

 

GZS Območna zbornica Posavje, Krško nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN DIPLOM
INOVACIJAM V POSAVSKI REGIJI ZA 2014-2015

>>> Podaljšujemo rok za oddajo prijav do vključno 13. aprila 2015

1.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice Posavje, Krško.

2.

2.1. Prijava na razpis mora vsebovati

1.       Ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen;

2.       Naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen razpis z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

K1. Inventivnost

K.1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.

K.1.2. Zaščita novosti:Ali jeinvencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja …

K2. Gospodarski rezultati

K.2.1. Doseženi gospodarski rezultati:Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …

K.2.2. Pričakovani gospodarski rezultati:Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …

K3. Trajnostni vidik

K.3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

K.3.2. Okoljski vidiki: Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

3.       Slike, načrte in opis prijavljene inovacije;

4.       Stopnja realizacije inovacije.

2.2. Splošna določila za prijave

1.       Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)

2.       Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.

3.       Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.

4.       O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice Posavje, Krško. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja (plakete z listino) ter diplome. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.

5.       Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice Posavje, Krško, predvidoma junija 2015.

6.       Prijave se pošljejo na naslov GZS Območna zbornica Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Krško, najkasneje do petka, 3. aprila 2015.

>>> PODALJŠUJEMO ROK ZA ODDAJO PRIJAV DO VKLJUČNO 13. 4. 2015!

Možnost e-prijav projektov v okviru Priznanj za najboljše inovacije:

  1. Termin e-prijava pomeni prijavni obrazec v Word obliki, podpisan z lastnoročnim podpisom in »skeniran« prijavni obrazec.
  2. Prijavitelj ima poleg e-prijave možnost prijavo izvesti tudi preko redne pošte. Oddati jo mora do roka veljavnosti razpisa, torej do petka, 3. aprila 2015.
  3. Pooblaščena oseba prejemnika se zavezuje, da bo s prejetimi prijavami ravnala skrbno in jih bo obravnavala kot poslovno skrivnost. Postopek za ravnanje s tovrstnimi dokumenti je definiran v »Pravilniku o postopkih in ukrepih za varstvo zaupnih in osebnih podatkov na Gospodarski zbornici Slovenije«.
  4. Podjetja oddajo e-prijave zgolj in izključno pooblaščeni osebi, navedeni v razpisu – darko.gorisek@gzs.si
  5. Podjetja, ki bodo oddale svoje e-prijave, jih lahko oddajo preko elektronskih medijev (npr. CD, DVD) ali preko e-pošte v skladu s 1. točko.
  6. Pooblaščena oseba prejemnika bo takoj po prejeti e-prijavi oziroma takoj ko je mogoče, pošiljatelju posredovala elektronsko sporočilo o prejemu e-prijave.
  7. Vpogled v prijavno dokumentacijo je poleg pooblaščenih oseb prejemnika omogočen tudi članom ocenjevalnih komisij, ki imajo z GZS OZP sklenjene pogodbe oziroma sporazume o nerazkrivanju podatkov.
  8. V kolikor prijavitelj meni, da bi pri e-prijavi lahko prišlo do razkritja poslovne skrivnosti, lahko prijavo posreduje prejemniku v tiskani obliki po redni pošti.

Dodatne informacije:
GZS Območna zbornica Posavje, Krško
T: 07 49 22 387
E: oz.posavje@gzs.si

 

Priloga 1 - Navodila za ocenjevanje

Priloga 2 - Prijavni obrazec

Priloga 3 - Pravilnik o podeljevanju priznanj

                        

Fotogalerija

 

Arhivi