Novice


Arhiv: Javni razpis za malo gospodarstvo v občini Krško za leto 2017

Občina Krško je v Uradnem listu št. 43 dne 11.8.2017 objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2017.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 22.9.2016 do 19.9.2017 na območju občine Krško:

  1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
  4. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
  5. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 130.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka 19.9.2017.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni povezavi: http://www.krsko.si/objava/93848 

Fotogalerija

 

Arhivi