Novice


Arhiv: Projekt POLET: Delovna mesta v času Covid-19

POLET

Delodajalec ima po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 odgovornost in dolžnost, da zaposlenim zagotovi varnost in zdravje pri delu s ciljem, da sta varnost in zdravje v resnici tudi zagotovljena. Kot zelo pomembno se kaže, da delodajalec aktivno deluje v prepoznavanju nevarnosti in vpeljavi  vseh potrebnih ukrepov, ki bodo v konkretnih razmerah in okoliščinah zaposlene obvarovali pred vsemi nevarnostmi, ki lahko ogrozijo njegovo varnosti in zdravje v zvezi z delom. Vse to od delodajalca zahteva ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja in spodbujanje kulture preventive. Vlaganje v preventivo pomeni investiranje v večjo produktivnost, boljše počutje zaposlenih in s tem višjo kvaliteto življenja. Z dobrim načrtovanjem, ki se mora pričeti že v najzgodnejši fazi, bo delodajalec lahko preprečil in omejil nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu. Prizadevanja delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnih in zdravih delovnih razmer morajo biti usmerjena k stalnemu postopnemu izboljševanju in povečevanju nivoja varnosti in zdravja zaposlenih.

Ena najpomembnejših nalog delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu je, da prepozna vse nevarnosti in tveganja, ki so jim ali bi jim lahko bili zaposleni pri opravljanju dela izpostavljeni. Z ustreznim ukrepanjem jih je dolžan zavarovati, da bodo lahko delo izvajali na varen način. Zato mora stalno izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. To vključuje tudi preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

V času epidemije so mnogi delali od doma

Že vse od meseca marca 2020 delo na daljavo oz. od doma opravljajo številni zaposleni, in kot kaže, bo ta ukrep v marisikaterem podjetju lahko trajal še nekaj časa, ponekod pa bo to ostala celo praksa.

Pred sprejetjem odločitve o opravljanju dela na domu mora delodajalec razrešiti vprašanje, katera so tista delovna mesta, ki jih je sploh mogoče opravljati na domu. Zaposleni lahko na domu opravlja le delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali, ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. Na domu se ne sme opravljati del, ki so škodljiva ali obstaja nevarnost, da postane škodljivo za zaposlene, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, ter v primerih, ko to prepoveduje poseben zakon ali drug predpis.

Za delo na domu se skladno z navodili resornega ministrstva šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca ter delo na daljavo, ki ga zaposleni opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Poleg pravnih obveznosti delodajalci ne smejo pozabiti na obveščanje inšpektorata RS za delo preko portala SPOT (eVEM, s 4. december 2020 je bil spremenjen način obveščanja) in obveznost delodajalca za zagotovitev varnosti in zdravja pri tej obliki dela. Delodajalec ima odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za zaposlenih, ki delajo v njegovih prostorih, kot tudi za zaposlene, ki delajo na domu ali drugi lokaciji izven lokacije delodajalca. Zakonodaja v zvezi z delom na domu ne glede na njegove specifike ne predvideva nobenih izjem.

O tem in temah, povezanih z vzpostavitvijo varnih delovnih mest v času Covid-19, je tekla beseda na 2. regijskem posvetu projekta POLET. Več o tem tudi na spletni strani https://projekt-polet.si/gradivo/.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi