Varstvo okolja

Arhiv: Video zapis 20. okoljskega dne gospodarstva: slovenski industrijski ekosistemi za zeleni prehod gospodarstva in družbe

Letošnji Okoljski dan gospodarstva, s katerim GZS že 20. leto zapored obeležuje Svetovni dan okolja, je bil osredotočen na verige vrednosti v gospodarstvu in na njihovo vlogo pri prehodu gospodarstva, pa tudi širše družbe, v podnebno nevtralno, krožno prihodnost, kar narekuje paradigma trajnostnega razvoja že od 80-tih let prejšnjega stoletja. Prave začetke dejanskega prehoda v večjo trajnostnost vse bolj podpira znanost z razvojem in prodorom tako novih materialov, tehnologij,… kot tudi poslovnih modelov, zasnovanih na obnovljivih virih energije in digitalizacije. Dogodek je pokazal, da bo za uspešen prehod potrebno povezovanje, sodelovanje in zaupanje različnih gospodarskih in tudi družbenih deležnikov.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

27. maj: webinar Uvajanje rešitev Industrije 4.0 v praksi, deljenja dobrih praks SRIP ToP članov 4. junij: Okoljski dan 2021 - Gospodarske verige vrednosti v luči zelenega prehoda, 20. celodnevna strokovna konferenca Vljudno vabljeni! https://www.gzs.si/pametnetovarne/vsebina/Dogodki/ArticleID/79674/industrija-40-v-praksi https://okoljskidan.gzs.si/ Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: JR - Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis (JR) za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k + povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, + izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, + uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in + izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. Rok za prijavo 30. 9. 2021. https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021074.pdf

Arhiv: Na voljo 40 milijonov evrov posojil za krožno gospodarstvo

Pri SID banki je v okviru programa Naložbe 3 za velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja razpisanih skupno 40 milijonov evrov, in sicer v obliki kreditov s statusom državne pomoči po začasnem okvirju ali statusom pomoči de minimis. Podjetja lahko najamejo kredite v znesku od 100.000 evrov do 10 milijonov evrov oziroma največ 85 % celotnih stroškov projekta. Ročnost kreditov je najmanj tri in največ 20 let. Denar je namenjen financiranju naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki imajo prispevek: + k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala, + k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov, + k optimizaciji delovanja sistemov, + h kroženju proizvodov in snovi, + k dematerializaciji izdelkov, + ali k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Arhiv: JR SE OVE 2021 – sofinanciranje gradnje novih manjših naprav

Objavljen je javni razpis (JR) za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (SE OVE). Prijavitelji po tem JR so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Predmet JR je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav do 10 MW, tudi za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave. Vloge za prvo odpiranje je potrebno oddati do 4. 6. 2021. https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021/

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: Z znanjem do energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov

Arhiv: Z znanjem do energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov

4-dnevno strokovno usposabljanje »Orodja energetskega managementa« je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in drugim strokovnim osebam, zadolženim za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Temeljilo bo na primerih iz prakse, z izvedbo vaj. Potekalo bo v skupini od 6 do 12 udeležencev, 10., 11., 17. in 18. junija, v živo ali preko spleta, odvisno od takratne epidemiološke situacije. Organizator, CPU ob 30-letnici delovanja, podarja 30 % popust. CPU - Center za poslovno usposabljanje pri GZS je z bogato nagrado - eno brezplačno udeležbo na navedenem strokovnem usposabljanju - pokrovitelj 20. okoljskega dneva gospodarstva, ki bo 4. junija 2021 - podrobne informacije o usposabljanju na https://okoljskidan.gzs.si/

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI in MGRT

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Iz programa Evropskega parlamenta

Arhiv: Iz programa Evropskega parlamenta

Z namenom priprave na prihajajoči zakonodajni sveženj EU, objava predlogov dokumentov je predvidena junija 2021, Evropski parlament organizira 2 spletni delavnici: 25. 5. (13.45 - 15.45): ‘2030 climate target: Review of Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) Regulation’; Background paper for the workshop of the ENVI Committee https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/233827/Background_paper_LULUCF_Regulation_2030_Climate_target.pdf https://www.europarl.europa.eu/committees/en/product/product-details/20210511WKS03562 26. 5. (10.00 – 12.00): ‘2030 climate targetplan: extension of European Emission Trading System (ETS) to transport emissions’ https://www.europarl.europa.eu/committees/en/product/product-details/20210511WKS03563