Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Novoletna poslanica predsednika UO ZPSD

Spoštovani kolegi,

leto 2013 se zaključuje v luči medijskih sporočil, ki razgrinjajo katastrofalno stanje v slovenskem bančništvu, zdravstvu in še kje. Več kot očitno je, da gre za neslavni finale tranzicijskega procesa slovenskega gospodarstva in družbe nasploh. Sanje o mednarodno uveljavljenem in uspešnem gospodarstvu ter napredni Sloveniji so se razblinile. Vse bolj se primerjamo z državami, ki so na repu gospodarske uspešnosti EU. Ugotavljamo, da proces strateške transformacije iz socialističnega gospodarstva in družbenega okolja v sodobno kapitalistično družbo ni uspel. Proces, ki bi se moral simultano odvijati na ravneh tehnično-tehnološkega razvoja, novih notranjih in zunanjih poslovnih odnosov ter pravil poslovanja, kakor tudi nastajanja poslovne in splošne kulture značilne za sodobno, odprto kapitalistično družbo, je bil invalidno izveden. Vseskozi ga kvarijo poskusi različnih interesnih skupin, ki sebično uveljavljajo zgolj svoje partikularne interese in so jim malo mar interesi celotne družbe. Kako naprej? Pustimo proučevanje preteklosti zgodovinarjem, strokovnjakom, ki iščejo zakonitosti in nova spoznanja za korist bodočih poslovnih odločitev ter organom pregona, ki raziskujejo morebitna kriminalna dejanja. Vsi ostali bi se morali bolj posvetiti izzivom, kako zagnati razvojna kolesa naših organizacij, gospodarstva in celotne slovenske družbe.

Slovenija potrebuje konkretno strategijo gospodarskega razvoja Slovenije!

Zaradi dolgoletnega favoriziranja liberalističnega ekonomskega sistema in odsotnosti ter podcenjevanja kakršnegakoli jasnejšega strateškega usmerjanja razvoja celotne države in ne samo gospodarstva, smo se znašli v zagati. Ta se kaže v odsotnosti vsesplošnega družbenega konsenza glede razumevanja osnovnih pojmov strateškega usmerjanja države. Nimamo jasnega razumevanja in konsenza glede občega razumevanja poslanstva države (ali gre za zagotavljanje blaginje vseh ali samo nekaterih skupin državljanov ali za kaj drugega?), nimamo jasnega videnja razvojne vizije države ter razumevanja razvojnih usmeritev gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Zaradi tega v današnjem času gospodarske krize in krize vsesplošnih družbenih vrednot ne vidimo izhoda. Preden se država loteva določanja področij kot so področja pametnih specializacij, bi morali najprej rešiti prej omenjene strateške razvojne dileme Slovenije. Predlagam vladni projekt, kjer bodo sodelovali vsi vladni sektorji, predstavniki gospodarstva, negospodarstva in strokovnih in civilnih asociacij. Projekt naj bo pripravljen in voden profesionalno. Pri izvedbi projekta naj se upošteva standard ISO 21500, ki jasno govori, kako se postavljajo cilji, kdo mora sodelovati, kako se projekti vodijo in kako se vključuje deležnike, ki se jih projektna tematika direktno ali indirektno dotika.

Na osnovi jasno opredeljenih strateških izhodišč in dolgoročnih usmeritev naj se izdela strategija gospodarskega razvoja Slovenije, ki bo celovita in bo vključevala vsa področja gospodarskih in relevantnih negospodarskih dejavnosti, kakor tudi deležnike njihovih razvojno-poslovnih ekosistemov (predstavniki velikih in malih podjetij, RR organizacij, izobraževanja, tehnoloških centrov, kompetenčnih centrov, inkubatorjev, regionalnih razvojnih organizacij, strokovnih združenj, nevladnih organizacij, bank itd.). Strateški cilji morajo biti medsektorsko povezani, usklajeni in podprti s strani deležnikov vseh relevantnih razvojno-poslovnih ekosistemov. Razvojna strategija mora biti celovita, kar pomeni, da mora imeti vključene vse dimenzije potrebnega strateškega preoblikovanja gospodarstva, negospodarstva in družbe kot celote. Gre za tri področja inovacij in transformacije: tehnično-tehnološko področje, področje organizacije in organiziranosti poslovanja ter spremembe poslovne ter organizacijske kulture, in sicer na vseh področjih ter ravneh naše družbe. Brez slednjega vsekakor ni pričakovati večjih tehnološko-razvojnih prebojev, novih inovativnih poslovnih modelov ter s tem povezanih boljših poslovnih rezultatov na mikro in makro ravni. Vsa tri področja morajo biti predmet enakovrednega prepoznavanja in obravnave z vidika podpiranja izvedbe potrebnih sprememb. Zmotno je prepričanje, da so samo inovacije na tehniškem področju zadosten pogoj za bolj inovativno gospodarstvo in družbo nasploh.

Izvedba tako opredeljene razvojne strategije naj se izvede preko portfelja ustreznih medsebojno usklajenih razvojnih programov in projektov, ki jih morajo voditi usposobljeni, mednarodno certificirani strokovnjaki z ustreznimi referencami. Vlada mora vzpostaviti ustrezno programsko-projektno organizacijo za izvedbo takšne razvojne strategije.

V nadaljevanju bom ponovil moj lanskoletni novoletni apel, ki se glasi:
»Poiščimo in motivirajmo strokovnjake za potrebno preobrazbo naše družbe. V okviru UO ZPSD smo si že zastavili razvojne cilje in izvedli prve aktivnosti v tej smeri. Seveda je to šele začetek in nas čaka še veliko dela. Motivirajmo naše politike, da se prenehajo ukvarjati sami s seboj. Preskočimo okvire partikularnih interesov in hotenj ter ponudimo našim sodelavcem in širši družbi nove izzive. Bodimo sokreatorji takšnega poslovnega in življenjskega okolja, ki bo vzpodbudil pozitivne spremembe v smeri razvijanja Slovenije kot svetovno konkurenčnega gospodarstva in države, kjer je ena izmed glavnih vrednot blaginja vseh državljanov.«

V duhu zapisanega vam želim prijetne praznike in veliko zdravja ter osebne sreče v prihajajočem novem letu.

Dr. Brane Semolič
Predsednik UO ZPSD

Fotogalerija