Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Predlog Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja v obravnavi na Državnem zboru – drugo branje

Spremenjen in dopolnjen Predlog Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki naj bi nadomestil Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja je bil konec marca v drugem branju na Državnem zboru. Cilj predlaganega zakona je zagotovitev učinkovitega pravnega varstva ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, skladno z direktivami EU, ter racionalizacija postopkov pravnega varstva, ki potekajo pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Predlog zakona ureja tudi varstvo obrambnega in varnostnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil. Poleg pravnega varstva, ki poteka pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila se s predlogom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja uvaja tudi pravno varstvo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, in sicer z uveljavljenjem ničnosti pogodbe v sodnem postopku pred okrajnim sodiščem v Ljubljani.

Celoten predlog zakona  je objavljen na spletni strani Državnega zbora, bistvene spremembe novega Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja pa se nanašajo na:

  • Postopkovne izboljšave, zlasti tiste časovne narave, na uvajanje institutov, ki bodo omogočili še racionalnejše izvajanje postopkov pravnega varstva, in na ukinjanje tistih institutov, ki so se v praksi pokazali kot neučinkoviti in nepotrebni.
  • Racionalizacijo in skrajšanje postopkov revizije. Roki v predrevizijskem postopku, t.j. postopku pravnega varstva, ki poteka pred naročnikom, se nekoliko skrajšajo. Državni revizijski komisiji pa se zaradi vse večje zahtevnosti postopkov pravnega varstva zagotovi možnost daljšega roka za odločanje, s čimer se zagotavlja pravilnost in zakonitost odločitev Državne revizijske komisije. Glede na to, da zoper odločitev Državne revizijske komisije pravno varstvo ni zagotovljeno, je zagotavljanje zakonitosti njenih odločitev še toliko bolj pomembno.
  • Na racionalizacijo postopka pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo, t.i. revizijski postopek. Na novo je uveden razjasnjevalni sestanek in možnost pridobitve strokovnih mnenj in angažiranje neodvisnih strokovnjakov in izvedencev za razjasnitev posameznih strokovnih vprašanj.
  • Avtomatično posredovanje zahtevka za revizijo, s katerim vlagatelj ni uspel, Državni revizijski komisiji po uradni dolžnosti. Vlagatelj pa bo lahko postopek pravnega varstva prekinil, če bo tako želel, na podlagi umika zahtevka za revizijo.
  • Onemogočeno je večkratno uveljavljanje pravnega varstva zoper iste kršitve v posameznem postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj lahko v revizijskem zahtevku uveljavlja le tiste kršitve, ki jih ni navajal v predhodnih zahtevkih.
  • Natančnejšo ureditev instituta razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, tako da so taksativno navedeni primeri, ko lahko Državna revizijska komisija postopek javnega naročila razveljavi. Nanašajo se na najhujše kršitve javno-naročniške zakonodaje, ki se običajno odražajo tudi v kršitvah temeljnih načel javnega naročanja (gospodarnost, zagotavljanje konkurenčnosti, enakopravna obravnava ponudnikov, sorazmernost idr.)
  • Določbe v zvezi z letnim poročilom Državne revizijske komisije. Predvidena je drugačna struktura letnega poročila, ki bo vsebovala podatke, iz katerih bo razvidno, kolikšen delež zahtevkov za revizijo je utemeljen in koliko je primerov črpanja evropskih sredstev, v katerih je bilo v postopku oddaje javnega naročila uveljavljeno pravno varstvo.
  • Pomirjevalni postopek, ki se ukinja, saj se v praksi ni pokazal za najbolj učinkovitega.
  • Spremenjene takse za postopek pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Po novem se taksa za vodenje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo plača, po končanem postopku, in sicer zgolj v primeru, ko se je zahtevek za revizijo izkazal za neutemeljen.
  • Natančneje je urejeno tudi povračilo stroškov revizijskega postopka. Stranka, ki v postopku pravnega varstva ne uspe, mora namreč nasprotni stranki (če v postopku pravnega varstva sodeluje tudi izbrani ponudnik, čigar ponudbo želi izpodbiti vlagatelj zahtevka za revizijo) povrniti vse upravičene stroške nastale z revizijo, vključno s takso za postopek pravnega varstva.

Fotogalerija