Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: OECD poročilo o inovacijah v podjetjih

Inovacije v podjetjih
MIKROEKONOMSKI VIDIK

Inovacije pomembno vplivajo na gospodarsko rast.. Boljše poznavanje inovativnega ravnanja podjetij je ključnega pomena za oblikovanje učinkovitih inovacijskih politik. Podatki, zbrani s pomočjo obsežnih analiz se vse bolj uporabljajo za raziskovanje številnih vprašanj v zvezi z dejavniki, učinki in značilnostmi inovacij. Ker pa je bila večina takih raziskav opravljena na ravni posameznih držav, to ne omogoča izvedbe dragocenih primerjav podatkov med državami. Razlogi za neizkoriščenost pridobljenih podatkov na ravni podjetij za mednarodne primerjave so v glavnem pravni: dostop do podatkov iz raziskav o inovacijah, kot tudi drugih mikropodatkov na splošno, je omejen z zakoni, ki varujejo zaupnost in tajnost podatkov v vseh državah. Podatkov iz različnih držav tako ne moremo združevati in, ker se pri zbiranju uporabljajo tudi različni modeli in metodologije, rezultati analiz iz posameznih držav med seboj običajno niso primerljivi.

To je tudi glavni razlog, zakaj je OECD v letu 2006 začela s Projektom o inovacijskih podatkih na mikro ravni (Innovation Microdata Project), ki temelji na "decentraliziranem" pristopu in kombinira postavljeni skupni okvir OECD z delom raziskovalcev, ki imajo dostop do mikropodatkov svoje države. To je pragmatičen način, ki pa še vedno zagotavlja boljše informacije snovalcem politike. Še več pa je potrebno storiti za izboljšanje in nadgradnjo teh rezultatov. Obstoječe raziskave o inovacijah bi bilo mogoče uporabljati tudi še naprej, vendar pa je bolj obetavne analize mogoče izvesti z ustreznejšimi podatki, pridobljenimi na ravni podjetij in iz drugih administrativnih evidenc, kot so npr. bilanca stanja, poročila o R&R, o IKT, o organizacijski praksi, o patentnih zapisih, o podpori s strani javnega sektorja itd. To bi omogočilo različno (in boljše) merjenje produktivnosti in prepoznavanje boljših in slabših politik ter boljše razumevanje razlogov, zakaj so med seboj podobne politike v nekaterih državah bolj učinkovite kot pa v drugih. Na vsa ta vprašanja bi lahko odgovorili, če bi le lahko pričeli z raziskovanjem in obdelavo skupnih podatkov.

Prvo tovrstno poročilo OECD vsebuje poglavja o:

  • kazalcih inovativnosti,
  • netehnoloških in mešanih oblikah inovacij,
  • inovacijah in produktivnosti ter
  • inovacijah in zaščiti intelektualne lastnine.

 

Navaja pa tudi prve izkušnje raziskovalcev in opredeljuje nekatera področja za nadaljnje raziskave. Na izkušnjah raziskovalnih skupin, vključenih v ta projekt, temeljijo tudi naslednje ugotovitve o:

  • potrebi po boljšem razumevanju, zakaj nekatera podjetja inovirajo, druga pa ne (pomanjkanje podatkov o podjetjih, ki ne inovirajo);
  • potrebi po kakovostnejših ocenah učinkov inovacij na uspešnost podjetja;
  • potrebi po boljših informacijah o netehnoloških inovacijah (trženjske, organizacijske, … inovacije). O učinkih teh vrst inovacij je še zelo malo znanega.

Celotno poročilo najdete brezplačno (samo za branje) na spletni strani OECD.

Fotogalerija