Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Programske usmeritve ZPSD 2011/2012

Leto 2011 ostaja v poslovnem smislu precejšnja neznanka. Ob predpostavkah, da bo nekaj velikih projektov dejansko prešlo v fazo realizacije, da bo razpoložljivost finančnih virov vsaj nekoliko boljša, da se bo rast povpraševanja od zunaj v ključnih izvoznih sektorjih krepila in da bo vpliv delovanja države (vsaj minimalno) pozitiven, lahko pričakujemo nekaj izboljšanja. V kolikšni meri pa se bo izboljšanje pokazalo kot letna stalnica in kolikšen obseg v dogajanju v gospodarstvu bo dejansko pomenilo, se bo pokazalo v teku leta.

Na ravni ZPSD ne predvidevamo bistvenih sprememb v naših programskih usmeritvah in ciljih. Več pozornosti in aktivnosti nameravamo nameniti vključevanju na tuje trge, v mednarodne projekte, saj bo tudi ob (ponovni) rasti povpraševanja domači trg ostal premajhen. Predlog usmeritev z naborom aktivnosti in nalog je namenjen diskusiji in opredelitvi prioritet glede na prednostne cilje in realne možnosti za izvedbo. O konkretnih aktivnostih in dogodkih bo sklepal tudi še UO ZPSD po volitvah.

Cilji:

 • Večja prepoznavnost poslovno storitvenih dejavnosti kot dejavnosti z visokim deležem znanja in kreativnosti in uveljavitev ZPSD v ožjem in širšem okolju
 • Povečanje članstva in aktiviranje večjega dela članstva za sodelovanje v aktivnostih
 • Vzpostavitev reprezentativnega in zanesljivega seznama kakovostnih ponudnikov poslovnih storitev
 • Vključevanje ZPSD kot enakopravnega strokovnega partnerja v strateške in izvedbene aktivnosti države na področjih, ki so ključnega pomena za naše dejavnosti
 • Učinkovita povezanost (interesna, strokovna) v širšem okolju

Osnovna področja delovanja

V nadaljevanju je širši nabor predlogov. Na osnovi diskusije, sklepov in ocene realnih možnosti bo potrebno izbrati tiste, ki so prioriteta in jih bomo tudi dejansko lahko uresničili.

 1. Promocija poslovno storitvenih dejavnosti, ZPSD in posameznih področij
  - Letni dogodek / konferenca …
  - Nagrada Feniks (nadgradnja)
  - Komuniciranje z javnostmi (mediji, spletna stran ...)
  - Nadgradnja e-kataloga
  - Promocijska gradiva: katalog
  - Začetek priprav na obeležitev 20. obletnice ZMCS (imenovanje odbora za pripravo; predlog vsebine, načrt izvedbe, določitev nosilcev in razdelitev delovnih nalog)
 1. Podpora razvoju dejavnosti
  - Predlog – osnutek strategije razvoja poslovno storitvenih dejavnosti v sodelovanju z MG in drugimi resorji
  - Konjunkturni pregledi poslovanja dejavnosti
  - Analiza – letno poročilo o poslovanju podjetij
  - Dopolnitev profesionalnega (etičnega) kodeksa – minimalne obveznosti letnega (samo)izobraževanja
  - Vzpostavitev „mreže za preboj”: IP – inovativni pristopi (MIPO – mreža za inovativne preboje in odličnost)
 1. Dogodki s člani in za člane:
  - Občasna tematska srečanja
  - Srečanje jubilantov – naših članov, ki praznujejo letos 20-letnico (10 letnico) delovanja
  - Dogodek / okrogla miza za mlajše kadre iz okvira članstva (juniorje) – kako razmišljajo, kaj predlagajo, kaj kritizirajo, kje vidijo priložnosti
 1. Izobraževanje za člane (smiselno ob pogoju določitve minimalne letne obveznosti članov)
 1. Sodelovanje z državnimi institucijami (javnim sektorjem):
  - Okrogla miza »Javno naročanje naj postane dejavnik stroke, kakovosti in učinkovitosti«, 12. 4. 2011
  - Vzpostaviti vzajemen partnerski odnos z za nas najpomembnejšimi resorji in postati mesto pridobivanja informacij o dejavnosti in ponudnikih poslovnih storitev ter enakopraven strokovni sogovornik
  - Doseči aktivno razvojno podporo države poslovno storitvenim dejavnostim za večjo konkurenčnost
  - Doseči čim bolj ugodno poslovno okolje za delovanje podjetij iz dejavnosti poslovnih storitev
  - Vplivanje na spremembe za nas pomembne zakonodaje
  - Zmanjševanje administrativnih ovir in poenostavitev poslovanja podjetij
  - Sodelovanje z državno upravo za bolj kakovostno in učinkovito javno naročanje
  - vzpostavitev skupne projektne pisarne za pridobivanje projektov
 1. Povezovanje članov za sodelovanje na strokovnem, razvojnem in poslovnem področju
 1. Povezovanje z drugimi sorodnimi in interesnimi združenji, društvi ipd., za doseganje večje sinergije, lažjega inučinkovitejšega doseganja ciljev
 1. Sodelovanje v mednarodnem prostoru
  - (so)organizacija srečanj/a v tujini
  - skupni nastopi v tujini (opredelitev možnosti za take nastope)
  - (so)organizacija strokovnega mednarodnega srečanja v prostoru JVE
  - (so)delovanje v mednarodnih združenjih, mrežah
  - povezovanje z drugimi nacionalnimi združenj/zbornicami

Fotogalerija