Novice


Arhiv: Podaljšan je rok za prijavo na razpis Združenja prevajalskih podjetij "Prevajalsko pero"

V Združenju prevajalskih podjetij letos prvič objavljamo razpis za priznanje mlademu prevajalcu/ prevajalki »Prevajalsko pero«. 

Rok za prijavo je podaljšan do 15. oktobra 2018. 

Priznanje Združenja prevajalskih podjetij »Prevajalsko pero«

Združenje prevajalskih podjetij pri GZS – Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s sklepom Upravnega odbora Združenja prevajalskih podjetij z dne 9. 5. 2018 o razpisu priznanja za leto 2018 objavlja 

Razpis za podelitev priznanja »Prevajalsko pero« za leto 2018

Namen razpisa je prepoznati in izpostaviti odlično delo mladih prevajalcev ter s tem:

 • promovirati dejavnost prevajanja ter spodbujati mlade za vstop v prevajalstvo,
 • promovirati kakovost in strokovnost v prevajalski dejavnosti,
 • podpreti zaposlovanje mladih strokovnjakov, vlaganje v njihov razvoj in s tem posredno tudi družbeno odgovorno ravnanje podjetij do mladih sodelavcev.

Pogoji za sodelovanje: 

Zbornica podeljuje priznanja mladim prevajalcem, zaposlenim v gospodarskih družbah ali pri samostojnih podjetnikih, ki so člani Združenja prevajalskih podjetij  pri GZS – Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti in študentom prevajalcem, ki so v podjetju (članu ZPP) prevajali vsaj  3 mesece [E.3] (v okviru prakse ali drugega pogodbenega sodelovanja).

Prijavo – vlogo na razpis za kandidata posreduje podjetje, ki je njegov delodajalec.

Podjetja predlagajo na razpis za podelitev priznanja obetavne mlade prevajalce, ki:

·         niso starejši od 33 let,
·         v prevajanju delajo največ 5 let,
·         imajo ustrezno izobrazbo (univerzitetna stopnja izobrazbe oz. najmanj končana I. bolonjska stopnja z nadaljevanjem študija na II. bolonjski stopnji).

Jezikovna področja

Na razpisu lahko sodelujejo prevajalci za naslednje jezike:

-       angleščina
-       nemščina
-       francoščina
-       italijanščina 

Vsebinska področja prevodov:

-       tehnična področja
-       pravo
-       poslovanje in marketing 

Merila za izbor mladega prevajalca:

Prijavljeni kandidati bodo opravili pisni preizkus – prevod teksta iz tujega v slovenski jezik.

Prevode bo ocenjevala posebna komisija, ki jo bo glede na jezikovne kombinacije kandidatov imenoval Upravni odbor Združenja prevajalskih podjetij.

Ocenjevali se bodo:

 • pomenska ustreznost  
 • terminološka ustreznost
 • pravopis
 • slogovna ustreznost
 • ustvarjalnost

Pri vsakem od navedenih meril lahko kandidat pridobi od 1 do največ 10 točk. Uteži pri  posameznih merilih znašajo 3, 3, 2, 1, 1. Kandidat z največ zbranimi točkami bo izbran za mladega prevajalca leta 2018.

Komisija lahko na osnovi končnih ocen odloči, da se podeli priznanje več kandidatom.

Komisija lahko odloči tudi, da se priznanje ne podeli.

Način prijave:

Vloga na razpis mora vsebovati:

 • izpolnjeno Prijavnico (s podpisom izjave kandidata, da se strinja s prijavo) s kratko pisno obrazložitvijo delodajalca o strokovnosti, kompetencah, kakovosti itd. kandidata (kako in v kolikšni meri kandidat izpolnjuje merila za izbor),
 • standardiziran življenjepis kandidata (v obliki Europass oz. temu ustrezen).

Prijavo je treba predložiti v tiskani obliki ali v elektronski obliki (PDF).

Ob prijavi je treba poravnati prijavnino v višini 122 EUR. V znesku je že vključen  22 % DDV.

Prijavnina mora biti nakazana na enega od spodnjih transakcijskih računov GZS:

NLB d.d. IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X
SKB d.d. IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X.

Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko: SI00 2180-105.

Prijavni obrazec je objavljen na spletni strani https://zpp.gzs.si v rubriki Priznanje »Prevajalsko pero«. Dostopen je na sedežu Združenja prevajalskih podjetij pri Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti, na prošnjo se ga lahko pošlje tudi po elektronski pošti.

Vloga na razpis mora biti poslana na enega od naslednjih načinov:

 • v zaprti ovojnici na naslov Združenje prevajalskih podjetij pri GZS–Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana z oznako: NE ODPIRAJ, VLOGA NA RAZPIS »PREVAJALSKO PERO 2018«, ali
 • po elektronski pošti na e-naslov zpp@gzs.si, v okence »zadeva« vpišite: vloga Prevajalsko pero 2018. Vloga, poslana po elektronski pošti, mora biti podpisana, opremljena z žigom (če prijavitelj uporablja žig), skenirana in shranjena v PDF format.

Rok za prijave je 15. 10. 2018 do 24:00. Za vloge, poslane po pošti, se upošteva datum poštnega žiga.

Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo prispele pravočasno in v skladu z razpisnimi pogoji.

Podelitev priznanja:

Priznanje »Prevajalsko pero 2018«  se podeli v okviru dogodka Združenja prevajalskih podjetij jeseni 2018.
Dobitnik priznanja – mladi prevajalec – prejme pisno priznanje Prevajalsko pero 2018.
Podjetje dobitnika priznanja prejme potrdilo, da je njihov zaposleni sodelavec prejel priznanje Prevajalsko pero 2018.

Dodatne informacije: vsak delovni dan, do vključno 12. 10. 2018, med 10. in 13. uro po telefonu ali po elektronski pošti:

Združenje prevajalskih podjetij pri GZS – Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti
T: 01 5898 252, 01 5898 239
E: zpp@gzs.si

Prijavni obrazec >>>

Fotogalerija