Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Odprt je razpis za podelitev priznanja Mladi svetovalec 2018

Priznanje Zbornice poslovno-storitvenih dejavnosti »Mladi svetovalec 2018«

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za mladega svetovalca in sklepom Upravnega odbora ZPSD z dne 20. 12. 2018 o razpisu priznanja za leto 2018 

objavlja

 Razpis za podelitev priznanja »Mladi svetovalec« za leto 2018

Namen razpisa je odkriti in priznati odličnost mladih svetovalcev ter s tem:

 • promovirati dejavnost svetovanja v poslovnem okolju ter spodbujati mlade za vstop v svetovalno dejavnost,
 • promovirati kakovost in inovativnost v svetovalni dejavnosti,
 • podpreti zaposlovanje mladih strokovnjakov, vlaganje v njihov razvoj ter s tem posredno tudi družbeno odgovorno ravnanje podjetij do mladih sodelavcev.

 Pogoji za sodelovanje: 
Zbornica podeljuje priznanja mladim svetovalcem, zaposlenim v gospodarskih družbah ali pri samostojnih podjetnikih, ki so člani GZS – Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti.
Prijavo – vlogo na razpis za kandidata posreduje podjetje, ki je njegov delodajalec.
Podjetja predlagajo na razpis za podelitev priznanja perspektivne mlade svetovalce, ki:

 • niso starejši od 33 let,
 • v svetovalni dejavnosti delajo največ 5 let,
 • imajo ustrezno izobrazbo (najmanj II. bolonjska oz. univerzitetna stopnja izobrazbe) in
 • so v času delovanja kot svetovalci pridobili izkušnje s samostojnim vodenjem svetovalnega projekta ali zaokroženega dela svetovalnega projekta.

Podjetje – prijavitelj lahko na posamezni razpis prijavi enega kandidata.

Merila za izbor mladega svetovalca:

Vloge bo ocenjevala posebna komisija skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in pri tem enakovredno upoštevala naslednja merila:

 • obvladovanje strokovnega področja,
 • skrb za posodabljanje lastnega znanja/kompetenc,
 • samoiniciativnost in ustvarjalnost,
 • prepričljiv nastop,
 • naravnanost do timskega dela in sodelavcev,
 • čas „dozorevanja“.

Komisija bo najprej ocenila pisne vloge. Pri vsakem od navedenih meril lahko kandidat pridobi od 1 do največ 5 točk. S kandidati, ki dosežejo več kot 20 točk, komisija opravi osebni razgovor, pri čemer lahko ti pridobijo še največ 20 dodatnih točk. 
Kandidat z največ zbranimi točkami bo izbran za mladega svetovalca leta 2018.
Komisija lahko na osnovi končne ocene odloči, da se podeli priznanje več kandidatom. Komisija lahko odloči tudi, da se priznanje ne podeli.

Način prijave:

Vloga na razpis mora vsebovati:

 • izpolnjeno Prijavnico (s podpisom izjave kandidata, da se strinja s prijavo) s pisno obrazložitvijo delodajalca o strokovnosti, kompetencah, kakovosti itd. kandidata (kako in v kolikšni meri kandidat izpolnjuje merila za izbor),
 • standardiziran CV kandidata (v obliki Europass oz. temu ustrezen). 

Vloga lahko dodatno vsebuje še priloge z dokazili o dodatnih usposabljanjih, priznanjih, nagradah, pohvalah in morebitnih drugih dosežkih kandidata.

Prijavo je potrebno predložiti v tiskani obliki (2 izvoda) ali v elektronski obliki, PDF format.

Ob prijavi je potrebno poravnati v višini 75 EUR. V znesku je že vključen 22% DDV. Prijavnina mora biti nakazana na enega od spodnjih transakcijskih računov GZS:

 • NLB d.d. IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X
 • SKB d.d. IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X.

Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko: SI00 2180-362.

Prijavni obrazec je objavljen na spletni strani www.gzs.si/zpsd v rubriki »Priznanje za mladega svetovalca«, dostopen je na sedežu Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, na prošnjo ga lahko Zbornica posreduje tudi po elektronski pošti.

Vloga na razpis mora biti posredovana na enega od naslednjih načinov:

 • v zaprti ovojnici na naslov GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana z oznako: NE ODPIRAJ, VLOGA NA RAZPIS » MLADI SVETOVALEC 2018«, ali
 • po elektronski pošti na e-naslov zpsd@gzs.si, v okence »zadeva« vpišite: vloga Mladi svetovalec 2018. Vloga, poslana po elektronski pošti, mora biti podpisana, opremljena z žigom (če prijavitelj uporablja žig), skenirana in shranjena v PDF format.

Rok za prijave je 5. 3. 2019 do 24:00. Za vloge, poslane po pošti, se upošteva datum poštnega žiga. Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo prispele pravočasno in v skladu z razpisnimi pogoji.

Podelitev priznanja:

Priznanje Mladi svetovalec se podeli na svečani podelitvi. Dobitnik priznanja – mladi svetovalec – prejme pisno priznanje za mladega svetovalca leta 2018. Podjetje dobitnika priznanja prejme potrdilo, da je njihov zaposleni sodelavec prejel priznanje Mladi svetovalec.

Dodatne informacije: vsak delovni dan, do vključno 5. 3. 2019, med 10. in 13. uro po telefonu, ali po elektronski pošti:

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
T: 01 5898 252, 01 5898 239
E: zpsd@gzs.si 

Pripete datoteke

Fotogalerija