Združenje lesne in pohištvene industrije

Novice


Arhiv: Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020

 

Vlada RS je na svoji 20. redni seji dne 27. 6. 2012 sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep« in naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da o izvajanju akcijskega načrta enkrat letno poročata Vladi RS.
 
Akcijski načrt je operativni dokument za povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne vrednostne verige. Dokument opredeljuje les kot strateško surovino Slovenije. Akcijski načrt na podlagi analize stanja določa cilje, ukrepe, kazalnike in roke za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa in energetske uporabe njegovih ostankov.
 
Ključni cilji akcijskega načrta so:
ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve;
povečanje poseka in negovanosti gozdov, skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi;
povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi tehnologijami;
nova delovna mesta in
rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi.
 
Slovenija je za Finsko in Švedsko tretja najbolj gozdnata država EU, kjer letno priraste več kot 8 milijonov m3 lesa, obnovljive surovine. Zaradi nizke konkurenčnosti gozdno-lesnega sektorja ter neurejene in celo prekinjene gozdno-lesne predelovalne verige, slovenskega lesa ne izkoriščamo v zadostni meri, slovenski les izvažamo, hkrati pa domača lesnopredelovalna panoga propada.
 
Akcijski načrt slovensko lesnopredelovalno industrijo ponovno umešča med strateško pomembne in perspektivne gospodarske panoge z zadostno količino domače surovine.
 
S sprejemom akcijskega načrta so se zaključila dolgoletna prizadevanja GZS- Združenja lesne in pohištvene industrije, da bi država znova postavila panogo na mesto, ki ji pripada. Skupaj za vsemi deležniki v gozdno lesni verigi pa nas v prihodnjem obdobju čaka pa nas še veliko truda v smeri operacionalizacije akcijskega načrta.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.