Zapri

Opis poklica kontrolor tehničnih pregledov

 

IME POKLICA:

KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV

 

 

1. Kratek opis

Kontrolor na tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil ugotavlja brezhibnost vseh naprav in delov motornega ali priklopnega vozila na obveznem tehničnem pregledu takšnega vozila.

Tehnični pregledi se opravljajo na podlag javnega pooblastila v pooblaščenih organizacijah. Kontrolor kot izvajalec prav tako pridobi pooblastilo za izvajanje nalog kontrolorja. Pooblastila na podlagi zakona podeljuje AVP RS.

 

 

2. Kaj delavec običajno dela

 

a)  Dela in naloge, ki sestavljajo določen poklic in jih delavec običajno opravlja

Kontrolor ugotavlja brezhibnost vozil na preizkuševalni stezi v skladu s točno določenimi postopki, pri čemer uporablja predpisano opremo. Pri pregledu vozil vedno sodeluje s še enim kontrolorjem.

Delovno področje je kontrola vozil na tehničnem pregledu na preizkuševalni stezi oz. pri terenskem pregledu traktorjev in traktorskih priklopnikov na posebej opredeljenem terenu. Pomembno je, da se vozila ne popravlja ali razstavlja, ampak samo ugotavlja (ne)ustreznost.

 

b) Delovna orodja, pripomočki in materiali oz. predmeti dela

Kontrolor pri delu uporablja predpisano opremo. To so zlasti zavorni valji,  ki omogočajo tehtanje vozila, preizkušanje zavornih učinkov ter neenakomerno prijemanje zavor, merilce/dajalce tlaka v zračnem sistemu zavor, regloskop za meritev usmerjenosti žarometov, preizkuševalec zavornih plinov, hidravlične razstezne plošče za ugotavljanje zračnosti,  računalnik za vnos podatkov iz uradnih evidenc ter prenos izmerjenih podatkov kakor tudi za vnos ugotovljenih napak in pomanjkljivosti in prenos ugotovljenih stanj v uradno evidenco. Uporablja tudi primerjalno karto za barve vozil, merila kot so merilec globine profila pnevmatik, meter za preveritev mer vozila, indikator vrelišča zavorne tekočine, merilec največje hitrosti mopeda, merilec ustreznosti električnih povezav za priklopno vozilo.

Merilna oprema mora biti tipsko odobrena in (večina) tudi v predpisanih rokih ustrezno kalibrirano od strani pooblaščene organizacije.

 

Predmet dela so motorna in priklopna vozila, ki jih lastnik pripelje na tehnični pregled.

 

c) Izdelki in storitve

Kontrolor ugotavlja in potrjuje tehnično brezhibnost vozila na opravljenem tehničnem pregledu v skladu s točno predpisanimi postopki in opremo. Končni rezultata dela je zapisnik o tehničnem pregledu oz. potrdilo o uspešno opravljenem pregledu.

 

 

3. Znanja in spretnosti

 

Kontrolor mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-       zaključeno popolno srednjo šolo tehnične ali prometne oz. sorodne smeri,

(podrobneje:

  • Srednje tehniško in strokovno izobraževanje: avtoservisni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike.
  • Mojstrski izpit: avtokleparski mojster, avtoličarski mojster, elektroinštalaterski mojster, mojster avtoelektrikar, mojster avtomehanik, mojster strojne mehanike, mojster strojnih inštalacij.
  • Višješolska izobrazba: avtoservisni inženir, inženir elektroenergetike, inženir elektronike, inženir logistike, inženir mehatronike, inženir strojništva.)

 

-       najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju servisiranja in vzdrževanja motornih vozil, pri čemer se šteje v to dobo za vsako leto opravljenega šolanja na srednji šoli za opravljenih 6 mesecev izkušenj,

  • nekaznovanost (za določene vrste kaznivih dejanj),
  • opravljen izpit za kontrolorja,
  • izpit kategorije B, za preglede traktorjev in tovornih vozil ter avtobusov zaželena tudi usposobljenost za kategorije T in C, za pregled motornih koles pa  za kategorijo A.

 

Zaželeno je tudi osnovno poznavanje računalnikov.

 

 

 

4. Psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti

 

a) Psihofizične sposobnosti

Kontrolor mora biti zdrav, z ustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi in imeti ustrezne komunikacijske sposobnosti.

 

b) Interesi, osebnostne lastnosti in vrednote

Kontrolor je usposobljen delavec, ki opravlja delo na podlagi javnega pooblastila, ki se mu lahko v primeru več ali hujše kršitve tudi odvzame.

 

Odlikuje ga doslednost pri izvajanju predpisanih postopkov, sodelovanje s sodelavcem pri tem pregledu, saj vozilo pregledujeta vedno dva kontrolorja v paru in komunikativnost pri tolmačenju rezultatov pregleda stranki.

 

Kontrolor je usposobljen delavec, ki opravlja delo na podlagi javnega pooblastila, ki se mu lahko v primeru več zaporednih ali hujše kršitve tudi odvzame.

 

Delovno področje kontrolorja se lahko nadgradi tudi s področjem ugotavljanja skladnosti vozil in kontrole tahografov. 

 

 

 

5. Pogoji dela

 

 

a) Razmere za delo (okolje, telesna dejavnost, delovni čas)

Delo poteka večinoma na preizkuševalni stezi v zaprtih prostorih, izjemoma pa na terenu pri terenskih pregledu traktorjev (v manjšem obsegu in ne na vseh pooblaščenih organizacijah).

Delovni čas je ob delovnikih, v večini organizacij je delo izmensko ter tudi ob sobotah dopoldne.

 

b) Nevarnosti, možne poškodbe pri delu in zaščita pred njimi

Delo kontrolorja je lahko tudi nevarno, saj pri delu upravlja z motornimi vozili, na sami stezi in ob njej so prisotni tudi drugi, lahko tudi neprevidni lastniki vozil.

 

 

6. Možnosti zaposlovanja

 

a) Opis delovnih področij

Osnovna zaposlitev je kot kontrolor tehničnih pregledov na pooblaščenih organizacijah za izvajanje tehničnih pregledov. Teh je v Sloveniji preko sto na različnih lokacijah.

Dodatne možnosti so tudi na področju ugotavljanja skladnosti ter preizkušanja tahografov, oboje prav tako v ustreznih pooblaščenih organizacijah.

 

b) Opis zaposlitvenih možnosti v poklicu

Možnosti zaposlovanja so velike, poklic je deficitaren.c) Opis zaposlitvenih možnosti v drugih poklicih

Poklic omogoča neposredno delo tudi na sorodnih mestih pri ugotavljanju skladnosti in preizkušanja tahografov, odprta pa so tudi zahtevna mesta pri sprejemu vozil v servis in podobno.

 

 

 

7. Izobraževanje

 

Popolna srednja šol ustrezne tehnične ali prometne smeri ter ustrezne izkušnje  so pogoj za opravljanje izpita za kontrolorja, ki vključuje tudi teoretičen in praktični del usposabljanja.

V bistvu je pogoj tudi opravljen najmanj izpit za kategorijo B, zaželen pa tudi za T, A in C.

 

 

8. Sorodni poklici

 

Neposredno primerljivih poklicev, glede na zahteve za opravljanje tega dela po pooblastilu, ni.

 

9. Dodatne informacije

 

Informacije tudi na:     zpz@gzs.si