Poklic referent registracij

 

IME POKLICA:

REFERENT REGISTRACIJ (strokovni delavec/ka, ki izvaja postopke v zvezi z registracijo vozil ter postopek izdaje dovoljenja za preskusno vožnjo in preskusnih tablic (v nadaljnjem besedilu: referent)

 

1. Kratek opis


Referent registracij izvaja registracijske postopke za motorna in priklopna vozila v skladu z Zakonom o upravnem postopku na podlagi listin, ki so zahtevane in opredeljene v ZMV-1 in iz tega izhajajočih predpisih, zlasti Pravilniku o registracijah motornih in priklopnih vozil.

 

 

2. Kaj delavec običajno dela


a)  Dela in naloge, ki sestavljajo določen poklic in jih delavec običajno opravlja

Referent registracij je pri delu v neposrednem stiku s strankami. Poznavanje predpisov,  zlasti  s področja upravnega postopka in posebnosti pri registraciji vozil in ustrezen način komuniciranja mu omogočata izvajanje registracijskih postopkov. Pri tem preverja listin o lastništvu, listine o plačilu davčnih in carinskih obveznosti za vozila, plačane dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, listine o ustreznosti vozil, razen, če ti podatki niso dostopni iz uradnih evidenc. Referent tudi obvezno preverja identiteto stranke,

 

Referent sprejema tudi plačila v gotovini ali s plačilnimi karticami ter izda ustrezen račun.
postopke za odmero davka in drugih obveznosti. Izpolnjuje tudi podatke za ustrezne preglede ter oddaja gotovino in skrbi za ustrezno arhiviranje dokumentov.

 

b) Delovna orodja, pripomočki in materiali oz. predmeti dela

 

Računalnik, ultravijolična svetilka za ugotavljanje pristnosti dokumentov, matrični tiskalnik za izpisovanje dokumentov, POS terminal za sprejem plačil s plačilnimi karticami, priročna blagajna za shrambo gotovine, priročni arhiv za odlaganje dokumentov, fotokopirni stroj za kopiranje originalnih dokumentov, žig.

 

c) Izdelki in storitve


Med najpogostejšimi izdelki so izpisano prometno dovoljenja, potrdilo za izdajo preizkusne tablice, račun za opravljeno storitev, potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu oz. o prvem naslednjem tehničnem pregledu.

 

 

3. Znanja in spretnosti


Referent mora imeti poleg končane popolne srednje šole opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka ter preizkus znanja za referenta, pooblastilo AVP ter ne sme biti kaznovan za določene oblike kaznivih dejanje.

 

Pri delu mora biti natančen in komunikativen.

 

 

4. Psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti

a)    Psihofizične sposobnosti

Referent mora biti zdrav, z ustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi in imeti ustrezne komunikacijske sposobnosti.

 

b) Interesi, osebnostne lastnosti in vrednote

 

Referent je usposobljen delavec, ki opravlja delo na podlagi javnega pooblastila, ki se mu lahko v primeru več ali hujše kršitve tudi odvzame.

 

Odlikuje ga doslednost pri izvajanju predpisanih postopkov, natančnost in komunikativnost pri tolmačenju rezultatov pregleda stranki.

 

Delovno področje referenta se praviloma lahko nadgradi tudi s področjem zavarovalnega zastopanja za sklepanje zavarovanj za avtomobilsko odgovornost in kasko zavarovanje. Za opravljanje tega dela potrebuje tudi dovoljenje za opravljanje zavarovalnega zastopanja. 

5. Pogoji dela


Delo se opravlja v zaprtih prostorih in pretežno sede. Delavec je največkrat v stiku s strankami. Dela samostojno. Delo je praviloma dvoizmensko z določenimi uradnimi urami.

 

Posebnih nevarnosti pri delu ni.

 

 

6. Možnosti zaposlovanja


a) Opis delovnih področij

Osnovna zaposlitev je kot referent na pooblaščenih organizacijah za izvajanje tehničnih pregledov, dodatne možnosti so tudi na področju sklepanja zavarovanj.

 

b) Opis zaposlitvenih možnosti v poklicu

Možnosti zaposlovanja so velike, poklic je deficitaren.c) Opis zaposlitvenih možnosti v drugih poklicih

Poklic omogoča neposredno delo tudi na sorodnih mestih pri izvajanju upravnih postopkov na upravnih enotah ali v državnih organih oz. občinah. Zaposlitve je mogoča tudi kot zavarovalni zastopnik, ob pogoju opravljenega  tudi zahtevna mesta pri sprejemu vozil v servis in podobno.

 

 

7. Izobraževanje


Za poklic je predvidena srednješolska strokovna ali splošna izobrazba, izpit iz splošnega upravnega postopka, redno obnavljanje znanja.

 

 

8. Sorodni poklici

 

Upravni referent in podobno.

 

9. Dodatne informacije

Informacije tudi na:     zpz@gzs.si