Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v Republiki Sloveniji

Ime sekcije je Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v Republiki Sloveniji, skrajšano: Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij.
Sekcija je bila ustanovljena leta 1999 kot Sekcija izvajalcev tehničnih pregledov v RS pri Združenju za promet z namenom združevati interese pooblaščenih izvajalcev tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji. Od leta 2012 deluje kot Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v RS, ki na prostovoljni osnovi združuje organizacije, ki izvajajo dejavnosti povezane z motornimi in priklopnimi vozili na podlagi javnih pooblastil.

Skrajšano ime: Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij.

Člani sekcije so pravne osebe oz. s.p., ki so strokovne ali registracijske organizacije v skladu z določili Zakona o motornih vozilih (za tehnične preglede, registracijske postopke in postopke ugotavljanja skladnosti) in Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Za tahografe) ter so na tej podlagi pooblaščene za opravljanje naslednjih dejavnosti v Republiki Sloveniji:
- tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil,
- registracije motornih in priklopnih vozil,
- postopkov ugotavljanja skladnosti vozil,
- preglede tahografov (delavnica za tahografe).

Članstvo v sekciji je prostovoljno

Člani sekcije so lahko le člani Združenja za promet.

Izjemoma so lahko člani tudi pravne osebe in fizične osebe, ki niso člani združenja za promet pod pogojem, da sofinancirajo skupne stroške delovanja združenja in morebitne posebne stroške sekcije. O sprejemu teh organizacij v članstvo sekcije odloči Izvršilni odbor sekcije, pri čemer upošteva predlog direktorja združenja o letni višini stroškov sofinanciranja skupnih administrativnih stroškov združenja.