Združenje radiodifuznih medijev


 Združenje radiodifuznih medijev, ki deluje znotraj Medijske zbornice.

 
Guglielmo Marconi, iznajdba radia

Guglielmo Marconi (1874) je bil italijanski izumitelj, najbolj znan po svojem razvoju sistema radijske telegrafije, ki je služila kot temelj za vzpostavitev številnih odvisnih družb po vsem svetu.
_________________________________________________________________________________________________________

Temeljne naloge združenja:

 • Spremljanje stanja v dejavnosti.
 • Sodelovanje pri oblikovanju strategije razvoja radijske in televizijske dejavnosti.

 • Sodelovanje s pristojnimi institucijami – Ministrstvo za kulturo, Urad za intelektualno lastnino.

 • Pogajanja s kolektivnimi organizacijami za zaščito avtorskih pravic – SAZAS, ZAMP, IPF.

 • Sodelovanje pri pripravi zakonodaje – Zakon o medijih, Zakon o RTV, Zakon o avtorskih pravicah.

 • Vodenje socialnega dialoga - kolektivna pogodba dejavnosti.

 • Sodelovanje pri oblikovanju poklicnih standardov.

 • Organizacija posvetov, delavnic in različnih izobraževanj.

Pogoji za licence, ki se podelijo televizijskim postajam.

Temeljno izhodišče za podelitev koncesij je, da radijski in televizijski programi »posebnega pomena« - v bodoče koncesionarji zagotavljajo izvajanje javnega interesa ter programskih vsebin, ki so v javnem interesu na lokalni in regionalni ravni:

 • So pomembne za slovensko državo in kulturo,
 • pravica do javnega obveščanja in do obveščenosti javnosti,
 • spodbujajo kulturo javnega dialoga,
 • predstavljajo t.i. vsebine »marginalnega značaja«,
 • odpirajo javni prostor drugače mislečim,
 • spodbujajo in promovirajo kulturno ustvarjalnost,
 • ohranjajo slovenski jezik in kulturno dediščino,
 • utrjujejo pravno državo,
 • krepijo lokalno in regionalno demokracijo,
 • prispevajo k enakopravnejšemu in enakomernejšemu lokalnemu in regionalnemu razvoju.

Izdajatelji lokalnih in regionalnih radijskih in televizijskih programov posebnega pomena /v nadaljevanju koncesionarji/ morajo izpolnjevati šest osnovnih kriterijev:

1. Programska ponudba

Koncesionar vsak delovni dan zagotavlja dnevno informativni program, ki vsebuje novice in osrednjo dnevno informativno oddajo s področja pokrivanja tega medija v skupni dolžini vsaj v dolžini vsaj 30 minut, ter zagotavlja redne tedenske kulturne in izobraževalne vsebine.

2. Produkcijska zmožnost

Producent radijskega in televizijskega programa - koncesionar zagotavlja profesionalne tehnološke standarde, na voljo mora imeti studijske zmogljivosti za predvidene programske zvrsti.

3. Reference

Reference temeljijo na:

 • tradiciji izdajatelja in na njegovem informativnem pomenu za to področje, ki ga pokriva,
 • na izvedenih – predvajanih programskih vsebinah v preteklem obdobju,
 • na izvedbi zahtevnejših projektov s poudarkom na zahtevnejših projektih na terenu oz. izven matičnega studia,
 • na ustreznih strokovnih priporočilih.
 • Med reference šteje tudi usposobljenost ustvarjalcev programa, odmevnost avtorskih oddaj ter priznanja in nagrade.
 • Število sodelavcev in zunanjih avtorjev

Za kvalitetno izvajanje prejete koncesije mora imeti koncesionar sklenjene pogodbe s programskimi in produkcijskimi sodelavci:

 • na televizijskem področju najmanj 5 redno zaposlenih in 30 pogodbenih sodelavcev,
 • na radijskem področju najmanj 2 redno zaposlena in 15 pogodbenih sodelavcev
 • oziroma mora dokazati prisotnost avtorskega dela v konkretnih vsebinah.
 • Oddajni čas in obseg dnevne lastne produkcije

Koncesionar mora zagotoviti dnevno 24 ur /radio/ oziroma najmanj 12 ur /tv/ oddajnega časa, v okviru tega časa pa najmanj 20 % lastne produkcije.

4. Razvojne možnosti in vizija

Koncesionar mora imeti izdelano vsebinsko in tehnološko strategijo razvoja za najmanj 5-letno obdobje /obdobje podeljene koncesije/. Koncesionar mora za programske vsebine, ki so predmet koncesije, vsako leto predložiti predlog programa za tekoče leto in poročilo o izvajanju programa za preteklo leto. Koncesije se podeljujejo za obdobje petih let in se lahko podaljšujejo. Število koncesij je omejeno.

5. Razpisi

Predlagamo petletno obdobje programskih razpisov z rednim letnim preverjanjem izpolnjevanja razpisnih zahtev.

 6. Programske mreže

Tudi radijskim programom posebnega pomena se dovoli povezovanje v mreže na posameznem območju, kjer je vsak program v ustvarjenem programu soudeležen s točno določenim deležem. 

    

Vabimo vas, da postanete naš član in aktivno sodelujete v vseh aktivnostih našega združenja.


Avtor: Medijska zbornica
Pripeti dokumenti