Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 21. 4. do 23. 5. 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 21. 4. do 23. 5. 2017.

Arhiv: Poročilo o razvoju 2017

Umarjevo poročilo med drugim navaja, da so se kljub rastoči gospodarski aktivnosti v zadnjih letih ohranila ugodna gibanja ključnih okoljskih kazalnikov.

Arhiv: Gradbeni zakon v sprejemanju

Vlada je potrdila besedilo predloga Gradbenega zakona, ki med drugim uvaja nekatere bistvene novosti, kot je integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja tako, da se bo izvajala presoja vplivov na okolje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in da se bosta združila postopka tako, da bo izdano enotno gradbeno dovoljenje z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim, kot gradbenim predpisom.

Arhiv: Ravnanje s komunalnimi odpadki in embalažo

3. maja se je zaključila javna razprava o osnutku uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in sprememb uredb, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo in okoljsko dajatev. Glede na to, da so v fazi sprejemanja spremembe direktiv, ki naj bi določile definicije komunalnih odpadkov in odpadkov iz trgovine in industrije, nove cilje v zvezi s komunalnimi odpadki in odpadno embalažo ter minimalne zahteve glede razširjene odgovornosti proizvajalcev, smo izpostavili vprašanje o smiselnosti sprejemanja uredb pred sprejemom direktiv na ravni EU. Sprememb uredb, razen vsebin, ki so vezane na prenos zahtev direktive o lahkih plastičnih nosilnih vrečkah, nismo podprli.

Arhiv: Onesnaženje tal v Sloveniji ostaja problem

Slovenija pripravlja nov sistem varstva tal. Na nekaterih območjih je stanje še vedno skrb vzbujajoče. Tla so najbolj onesnažena na območjih z dolgoletno rudniško in topilniško dejavnostjo.

Arhiv: Kako ravnati s tlemi v dobro ekosistema

Arhiv: Kako ravnati s tlemi v dobro ekosistema

Tla opravljajo ključne ekosistemske storitve, ki bistveno prispevajo k blaginji ljudi. Neresno bi se bilo obrniti stran od te problematike. Prispevek oglja k izboljšanju kakovosti tal ponuja možnost prerazporeditve vsebnosti ogljika iz CO2 v ozračju, kjer je škodljiv, v tla, ki so marsikje z ogljikom podhranjena.

Arhiv: Obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

Pozvali smo k racionalnemu pristopu pri določanju obveznosti: V okviru javne razprave o osnutkih sprememb pravilnikov o obratovalnem monitoringu stanja tal in podzemne vode, ki se je zaključila 15. maja, smo ministrstvo pozvali k racionalnemu pristopu pri določanju števila vzorcev in njihovega analiziranja in opozorili na prepletenost vsebin Uredbe IED, ki se nanašajo na izhodiščno poročilo in prilog k pravilnikom, ki podajajo osnove za izdelavo programa obratovalnega monitoringa. Z boljšo medsebojno uskladitvijo Uredbe IED in pravilnikov bi se izognili različnemu razumevanju zahtev in marsikateri nejasnosti pri pripravi tako izhodiščnega poročila kot tudi obratovalnega monitoringa.

Arhiv: GZS, 1. 6. - Okoljski dan 2017 – vabljeni k prijavi

Arhiv: GZS, 1. 6. - Okoljski dan 2017 – vabljeni k prijavi

Le še teden dni nas loči od 16. strokovne konference na kateri bomo spregovorili o kroženju snovi v okolju in stanju onesnaženosti tal in podzemne vode. Kako ga spremljamo in kakšne so izkušnje podjetij iz prakse? Namenjen je zavezancem IED (industrija, energetika, komunalna dejavnost) in tudi drugim podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter kmetijstva, izvajalcem obratovalnih monitoringov stanja tal in podzemne vode, RR institucijam in državni upravi. Vljudno vabljeni! Brez kotizacije.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).