Varstvo okolja

Arhiv: Poročanje o zbiranju in obdelavi odpadkov

Po informacijah Ministrstva za okolje in prostor je v Informacijskem sistemu za ravnanje z odpadki ponovno omogočena možnost oddaje prvih letnih poročil za zbiranje odpadkov (ODP-Z) in za obdelavo odpadkov (ODP-P). Letnim poročilom z načinom poročanja AVTOMATSKO_V0 je ponovno dodeljen status ZAKLJUCEN (prej zaprt). Zavezanci lahko kreirajo kopijo poročila, jo dopolnijo ali popravijo in zaključijo. Aplikacija bo odprta za oddajo navedenih poročil do 15. 7. 2018.

Arhiv: Embalaža in njena ponovna uporaba

Vse jasnejša in odločnejša naravnanost evropskih držav k prehodu v krožno gospodarstvo v podjetjih spodbuja ponovno preverjanje snovnih in odpadnih tokov z namenom ugotoviti, kaj nedvoumno spada med odpadke in kaj med izdelke ali snovi, ki jih je možno ponovno uporabiti ali celo prodati. To vprašanje se še posebej pogosto postavlja v povezavi s trajnejšimi vrstami transportne embalaže, kot so palete, kovinski ali plastični sodi ter IBC kontejnerji, ki imajo že na prvi pogled tudi še neko uporabno ali cenovno vrednost.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 23. 5. do 19. 6. 2018.

Arhiv: EU ETS - višina penalov za leto 2018

Vlada RS je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2018. Le-ta je, glede na leto 2017 višja za 1,5 % in znaša 105,62 evra. Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova, ki je vključen v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi (EU ETS), ne izpolni svoje obveznosti glede predaje emisijskih kuponov v register Unije, mora plačati penale.

Arhiv: E-TROD dopolnjen z modulom »Vračila«

Finančna uprava Republike Slovenije obvešča, da je zahtevek za vračilo trošarine in zahtevek za vračilo okoljske dajatve, z 18. 6. 2018, možno predložiti elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Vlagatelji zahtevkov, ki so že vključeni v IS E-TROD (npr. zavezanci, ki elektronsko oddajajo obračune trošarine in okoljskih dajatev), imajo sistemsko že omogočeno e-vlaganje zahtevkov za vračila, torej omogočena jim je vidnost in uporaba novega modula »Vračila«.

Arhiv: Skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem

V javni razpravi je osnutek nove uredbe, katere namen je podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno z ukrepi varstva pred požarom. Zavezanci za izvajanje uredbe bodo upravljavci tistih skladišč trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kjer skladiščijo več kot 50 m3 takšnih odpadkov. Trdni gorljivi odpadki obsegajo: odpadno plastiko, odpadno gumo, odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil in njihove mešanice ter odpadke, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale in trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo. Rok za pripombe je 28. junij 2018, na e-naslov: gp.mop@gov.si

Arhiv: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Vlada je 14. junija sprejela prenovljeno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Z njo se med drugim na novo ureja hrup gradbišč, nova ureditev pa ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, kot so določeni v doslej veljavni uredbi. Glede na obstoječo ureditev je dodana Priloga 4 - Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, katere namen je zagotoviti dvig kakovosti vloge za okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje. http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/Sporocila_za_javnost/2018/05/sevl181.pdf

Arhiv: Nova pravila o odpadkih: izziv za državo in gospodarstvo

Arhiv: Nova pravila o odpadkih: izziv za državo in gospodarstvo

4. julija stopi v veljavo sveženj nove evropske zakonodaje o odpadkih. Direktive v luči usmeritev v krožno gospodarstvo določajo nova pravila o ravnanju z odpadki in pravno zavezujoče cilje za recikliranje. Z njimi se spreminja 6 direktiv o odpadkih: splošna pravila o odpadkih, o embalaži in odpadni embalaži, izrabljenih vozilih, baterijah in akumulatorjih, odpadni električni in elektronski opremi in o odlaganju odpadkov. Gre za obsežen zakonodajni sveženj, ki ga bo treba prenesti v slovenski pravni red do 5. julija 2020. Pomembno tudi za člane SRIP MATPRO.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: o svežnju nove evropske zakonodaje o odpadkih

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: o svežnju nove evropske zakonodaje o odpadkih

Vabljeni k ogledu gradiv in video posnetka z okoljskega dne gospodarstva, ki je potekal 31. maja na GZS v počastitev svetovnega dne varstva okolja. Osrednja tema dogodka je bila nova evropska zakonodaja o odpadkih, na posameznih primerih iz prakse in snovnih tokovih pa smo se dotaknili tudi ločnice med odpadki in proizvodi. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nvZML1britc

V smeti ali v nadaljnjo uporabo?

V smeti ali v nadaljnjo uporabo?

Vse jasnejša in odločnejša naravnanost evropskih držav k prehodu v krožno gospodarstvo v podjetjih spodbuja ponovno preverjanje snovnih in odpadnih tokov z namenom ugotoviti, kaj nedvoumno spada med odpadke in kaj med izdelke ali snovi, ki jih je možno ponovno uporabiti ali celo prodati.