Varstvo okolja

Arhiv: Reaktivacija funkcionalno degradiranih območij (FDO)

V okviru raziskovalnega projekta Funkcionalno degradirana območja in ukrepi za njihovo reaktivacijo je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pretekli teden potekala delavnica. Med drugim so bile predstavljene celovite metodologije za popis in analizo FDO, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra. Degradirana območja predstavljajo razvojni potencial za spodbujanje gospodarskih dejavnosti, hkrati pa rešujejo tudi prostorsko in okoljsko problematiko. Regijske delavnice bodo v maju 2017.

Arhiv: Direktiva RoHS II v spreminjanju

EU Parlament je podal pripombe na predlagane spremembe Direktive RoHS II, ki naj bi v veljavo stopile po 22. 7. 2019. Direktiva RoHS ureja uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO). V naš pravni red je prenesena v Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012).

Arhiv: Negotovost BREF dokumenta za VKN

Države članice bodo 28. aprila glasovale o sprejetju referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah (BREF), ki velikim kurilnim napravam (VKN) na premog predpisuje zgornjo mejo izpustov dušikovih oksidov pri 175 mg/Nm3. Na osnovi ekonomsko sprejemljivih možnosti prilagoditve zahtevam je predlagana meja izpustov 190 mg/Nm3.

Arhiv: Portal EPOS - Poročanje o prodaji energentov v 2017

Pri poročanju o prodaji električne energije gospodinjskim odjemalcem ni sprememb. Rok za poročanje je podaljšan do 8. maja 2017. Obrazec za poročanje "Bilanca prodaje in nakupa dobavitelja električne energije – PUO-17" prinaša manjše spremembe. Rok za poročanje podatkov za prve tri mesece (januar, februar in marec) 2017 je 10. maj 2017. Pri poročanju s področja prodaje, prenosa in distribucije zemeljskega plina končnim odjemalcem, kjer je rok za poročanje podaljšan do 10. maja 2017, pa so določene spremembe. Ključna novost je, da se količine plina sedaj poročajo v kWh. Novost je tudi dodaten razred odjemalcev in sicer negospodinjski odjem nad 4.000.000 GJ oziroma nad 1.111.111.111 kWh.

Arhiv: Prenovitev uredbe o hrupu

Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje (prenovitev), ki je v javni obravnavi, na novo ureja hrup, ki ga povzroča gradbišče ter določa kriterije za čezmernost in zahteve za nov oziroma obstoječ vir hrupa. Obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave dodatno nalaga upravljavcem vira hrupa, ki je naprava za obdelavo odpadkov. K ukrepom varstva pred hrupom prišteva tudi ukrepe zmanjšanja vplivov hrupa na varovane prostore stavb (pasivna protihrupna zaščita). Rok za pripombe je 3. maj na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Arhiv: URKO ponovno v javni razpravi

V javni razpravi je tudi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, t.i. URKO. Ključno vprašanje, ki se postavlja, je, kaj sodi v obseg delovanja javne službe na področju komunalnih odpadkov. Ugotavljamo namreč, da uredba predvideva širitev obsega delovanja javne službe na določene vrste komunalnih odpadkov iz dejavnosti (npr. odpadni papir, kovino… tudi embalažo), katerih zbiranje je možno zagotavljati na trgu. Rok za pripombe je 3. maj na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Arhiv: Okoljska dajatev na embalažo

Za spremljanje vsakoletnega napredka pri zmanjševanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in za poročanje o tem Komisiji v skladu z Direktivo 2015/720/EU se sočasno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo spreminja tudi Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Vsi proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na debelino stene teh vrečk in ne glede na količino takih vrečk, danih letno v promet, bodo zavezani za plačilo okoljske dajatve. Del sprememb uredbe izhaja tudi iz popravljalnih ukrepov, zahtevanih z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Ravnanje s komunalnimi odpadki«. Rok za pripombe je 3. maj na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Arhiv: Kdaj do celovitejših sprememb sistema ravnanja z (odpadno) embalažo?

V javno razpravo predloženi osnutek sprememb Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se nanaša predvsem na ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Ugotavljamo, da uredba ne ureja ključnih vprašanj, ki so povezana z razširjeno odgovornostjo proizvajalcev, odgovornostjo družb za ravnanje z odpadno embalažo in tudi drugih akterjev ter transparentnostjo delovanja shem in s tem povezanimi stroški za ravnanje z (odpadno) embalažo. Na nujnost celovitega in sistemskega pristopa gospodarstvo (GZS) opozarja že dalj časa. Rok za pripombe je 3. maj na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Arhiv: IED zavezanci: obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

Arhiv: IED zavezanci: obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

V javno razpravo predložene spremembe pravilnikov o obratovalnem monitoringu stanja tal oziroma stanja podzemne vode se nanašajo na odpravo nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri izvajanju določb sedaj veljavnih pravilnikov, predvsem v povezavi z Uredbo IED. Podrobnejša pojasnila predvidenih sprememb nam bodo podali predstavniki MOP na delovnem srečanju, ki bo 9. maja 2017 ob 10.uri na GZS. Dogodek je namenjen IED zavezancem, izvajalcem obratovalnega monitoringa stanja tal in izvajalcem obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, članom GZS. Vabljeni!

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 22. 3. do 21. 4. 2017.