Varstvo okolja

Arhiv: EK – posvetovanje o vrednotenju Uredbe o pošiljkah odpadkov

Namen posvetovanja Evropske komisije (EK) o Uredbi (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov je opredeliti dobre in slabe prakse pri njenem izvajanju ter oceniti, ali je dosegla svoje cilje na podlagi meril: učinkovitost, ustreznost, skladnost, dodana vrednost EU. Spletno posvetovanje poteka do 27. aprila 2018.

Arhiv: Javno posvetovanje: nov inovacijski sklad EU (nizko-ogljične tehnologije)

EU bo del prihodkov iz sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) prenesla v nov Inovacijski sklad, namenjen za demonstracijske projekte s področja nizko-ogljičnih tehnologij. Prihodki sklada bodo ne dodeljene pravice do emisij toplogrednih plinov v obdobju 2013-2020, morebitna neuporabljena ali preostala sredstva iz programa NER 300 in prvenstveno 400 milijonov pravic, za ta namen rezerviranih od leta 2021. Sklad bo predvidoma začel delovati po letu 2020. Spletno posvetovanje poteka do 10. aprila 2018.

Arhiv: Za boljši urbani razvoj

Tri izmed dvanajstih partnerstev Urbane agende EU so 6. februarja dala v javno razpravo osnutke svojih akcijskih načrtov, in sicer partnerstva za Krožno gospodarstvo, Urbano mobilnost in Digitalno tranzicijo. V vseh treh partnerstvih sodelujejo tudi predstavniki iz Slovenije. Akcijski načrti bodo predloženi v obravnavo Evropski komisiji in bodo prispevali k oblikovanju prihodnjih politik in zakonodaje EU, ki vplivajo na mesta. Sodelovanje v javni razpravi je možno do 16. marca. Namen partnerstev je okrepiti pomen urbane dimenzije v politikah EU in najti rešitve za izboljšanje EU zakonodaje, za boljše financiranje in boljšo izmenjavo znanj na področju urbanega razvoja v Uniji.

Arhiv: Osnutek Energetskega koncepta Slovenije v javni razpravi

Arhiv: Osnutek Energetskega koncepta Slovenije v javni razpravi

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno razgrnitev predložilo osnutek Energetskega koncepta Slovenije (EKS) in okoljsko poročilo. EKS določa strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050, ter s tem postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo na trajnosten in konkurenčen način. Usmeritve in vizija energetske politike Slovenije bodo v bolj konkretni obliki ukrepov določeni v prihodnjih akcijskih načrtih oziroma v celovitem nacionalnem energetsko podnebnem načrtu. Rok za oddajo pripomb je do vključno 2. marca 2018.

Arhiv: Spremljanje prehoda v krožno gospodarstvo

Arhiv: Spremljanje prehoda v krožno gospodarstvo

Z vidika spremljanja prehoda v krožno gospodarstvo, ki se nanaša tudi na člane SRIP MATPRO, so ključni kazalniki, na osnovi katerih je možno vrednotiti dosežen napredek. Na ravni EU predlagani okvir za spremljanje krožnega gospodarstva (januar 2018) izhaja iz obstoječih kazalnikov učinkovite rabe virov in kazalnikov za surovine, ki jih je Komisija oblikovala v zadnjih letih, ter jih dopolnjuje. Okvir za spremljanje vsebuje niz desetih kazalnikov, ki so razvrščeni v štiri skupine in vidike krožnega gospodarstva: (i) proizvodnja in poraba, (ii) ravnanje z odpadki, (iii) sekundarne surovine ter (iv) konkurenčnost in inovacije.

Arhiv: Plastične vrečke: bolj natančna opredelitev obveznosti distributerjev

S predlogom sprememb in dopolnitev Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je v javni razpravi do 26. februarja, se bolj natančno opredeljuje, kateri distributerji imajo obveznost voditi evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, in poročati o tem ministrstvu.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 25. 1. do 21. 2. 2018.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS v letu 2018

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 1. 1. do 21. 2. 2018.

Arhiv: Reforma sistema EU-ETS

Evropski parlament in Svet sta dosegla neformalni dogovor, ki bo pospešil zmanjševanje deleža pravic do emisij v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU-ETS), ki zajema okoli 40 % emisij toplogrednih plinov EU. Da bo pravno veljaven ga mora potrditi še Svet EU.

Arhiv: Pojasnila MzI vezana na uredbo o načinu določanja prispevkov OVE in SPTE

Borzen je na svoji spletni strani objavil pojasnila Ministrstva za infrastrukturo (MzI) vezana na spremembe Uredbe o načinu določanja prispevkov OVE in SPTE. Spremembe so vezane na način določanja stroškov za porabo električne energije, ki je osnova za določanje elektro intenzivnosti. Po novem se stroške izračuna na podlagi predpostavljene cene električne energije, ki jih MzI objavi na svoji spletni strani do 5. marca za predhodno leto. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6902