Varstvo okolja

Arhiv: Nacionalni program varstva okolja

V pripravi je Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), v okviru katerega je med drugim predvidena opredelitev ciljev, ki so pomembni za gospodarstvo: z vidika krožnega gospodarstva oz. z viri gospodarne družbe in nizkoogljičnih tehnologij. NPVO bo obravnaval tudi varstvo ljudi pred okoljskimi pritiski in tveganji, zlasti zagotavljanje kakovosti zraka ter pitne in kopalne vode, obvladovanje izpostavljenosti hrupu v okolju in kemikalijam, sanacijo prekomerno onesnaženih ali okoljsko degradiranih območij ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: Po sledeh nevarnih snovi, 1. junij 2017

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: Po sledeh nevarnih snovi, 1. junij 2017

Kakšno je stanje onesnaženosti tal in podzemne vode? Kako ga spremljamo? Kakšne so izkušnje podjetij s pripravo poročil o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi? O tem bomo spregovorili na okoljskem dnevu gospodarstva, ki ga v počastitev svetovnega dne varstva okolja organiziramo 1. junija 2017. Vljudno vabljeni - rezervirajte si termin!

Arhiv: Integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja

Novi Gradbeni zakon, ki je trenutno v ponovni medresorski obravnavi, predvideva integracijo postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja tako, da se bo izvajala presoja vplivov na okolje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Oba postopka se bosta združila tako, da bo izdano enotno gradbeno dovoljenje z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim kot gradbenim predpisom. Sočasno sta v obravnavi tudi Pravilnik o projektni dokumentaciji in Uredba o klasifikaciji vrst objektov in razvrščanju objektov glede na zahtevnost (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti). Komentar na te predpise je možno oddati do 4. 4. 2017, preko e-demokracija

Arhiv: ZVO-2 – kje lahko pričakujemo spremembe?

Novi Zakon o varstvu okolja, katerega osnutek bo predložen v javno obravnavo v prihodnjih mesecih, bo predvidoma nadgradil ali na novo uredil: problematiko odpadkov oz. onesnaženih nepremičnin v primeru stečaja, stara bremena, ravnanje z odpadki in razširjeno odgovornost proizvajalcev, varstvo pred hrupom, kakovost zunanjega zraka, postopke presoj vplivov na okolje in pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj itd. Glede postopkov pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj se zakon dotika zakonodaje s področja graditve objektov in urejanja prostora, ki se tudi pripravlja na novo.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 23. 2. do 22. 3. 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 23. 2. do 21. 3. 2017.

Arhiv: Varstvo voda pred onesnaževanjem – opomin EU glede KOV

22. marca obeležujemo Svetovni dan voda. Tema leta 2017 so odpadne vode. Na področju komunalnih odpadnih vod (KOV) je Slovenija prejela uradni opomin glede neizpolnitve obveznosti iz direktive o čiščenju KOV, v zvezi z zagotavljanjem odvajanja in čiščenja za aglomeracije, za katere so roki za izpolnitev obveznosti potekli v letu 2008 in 2010. Nepravilnosti se v glavnem nanašajo na nezadostno stopnjo priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in komunalne čistilne naprave. Rok za podajo odgovora EK je 16. 4. 2017.

Arhiv: Delež OVE do 2020: prometni sektor

Arhiv: Delež OVE do 2020: prometni sektor

K doseganju cilja glede deleža energije iz obnovljivih virov (OVE) prispevajo le biogoriva in tekoča biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila. Cilj do 2020, v vseh državah članicah, je 10 % delež OVE v prometnem sektorju. Na ravni EU se je delež OVE povečal z 1,4 % v letu 2004 na 6,7 % v letu 2015. Slovenija je z 2,2 % v letu 2015 na repu po doseganju cilja. Po letu 2020 zakonodaja predvidoma ne bo opredeljevala deleža OVE na tem področju.

Arhiv: EUROSTAT - Doseganje 20 % deleža OVE do 2020

Na ravni EU je bil leta 2015 dosežen 16,7 % delež proizvedene energije iz obnovljivih virov (OVE) v bruto končni porabi energije. To je skoraj dvakrat več kot leta 2004, ko je le-ta znašal 8,5 %. V Sloveniji, ki ima določen 25 % obvezni delež, smo leta 2015 dosegli 22,0 %. Poročilo navaja podroben statistični pregled. Za obdobje 2020-2030 je predlagan zavezujoč cilj vsaj 27 % OVE na ravni EU in ne po posamezni državi članici kot sedaj. Komisija proučuje možnost zvišanja cilja na 30 %. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905983/8-14032017-BP-EN.pdf/af8b4671-fb2a-477b-b7cf-d9a28cb8beea

Arhiv: Preglednica državnih pomoči v EU

Arhiv: Preglednica državnih pomoči v EU

Pregled državnih pomoči temelji na poročilih o izdatkih, ki so jih zagotovile države članice in zajema vse obstoječe ukrepe pomoči za predelovalno industrijo, storitve, kmetijstvo in ribištvo. Delni prikaz za Slovenijo, po podatkih EU, v tabeli spodaj