Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 18. 5. do 21. 6. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 18. 5. do 21. 6. 2016.

Arhiv: Nagrade 25 najboljšim LIFE projektom 2015: mednje se je uvrstil tudi ReBirth

Kot smo že poročali, se je projekt ReBirth - Promocija uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu, ki je potekal v obdobju 2011-2014 in katerega partner je bila Gospodarska zbornica Slovenije, uvrstil med 25 najboljših LIFE okoljskih projektov v letu 2015. Podelitev nagrad je potekala v Bruslju 31. maja v okviru Zelenega tedna EU. ReBirth je bil edini nagrajeni projekt iz kategorije Informiranje in ozaveščanje. http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestenv2015/index.htm

Arhiv: Stanje tal – uredba v javni obravnavi

V javni obravnavi je osnutek Uredbe o stanju tal, ki je še zlasti pomemben za IED zavezance. Uredba se uporablja za ugotavljanje stanja tal v okviru monitoringa stanja okolja, ki ga zagotavlja država in obratovalnega monitoringa stanja tal, ki ga v skladu z Uredbo IED zagotavlja povzročitelj obremenitve. Pripombe, mnenja in predloge lahko posredujete do torka, 16. avgusta na gp.mop@gov.si, prosimo pa, da jih posredujete v vednost tudi nam na zbornico na janja.leban@gzs.si. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6880/

Arhiv: IED - Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode – navodila (1. in 2. točka)

Na spletni strani ARSO je objavljeno Navodilo za izdelavo izhodiščnega poročila (1. in 2. točka). Zaradi kompleksnosti zadeve tako iz zakonodajnega kot strokovnega vidika, se je ARSO odločil, da se navodila oblikujejo fazno. V prvi fazi so predstavljena navodila za določitev območja naprave, popisa nevarnih snovi in priporočil za določitev zadevnih nevarnih snovi. http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/obrazci-z-novimi-navodili

Arhiv: Mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju - gradbišča

Razlog za spremembo Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je v javni obravnavi, je uskladitev obratovanja gradbišč kot virov hrupa zaradi spremembe 94. člena ZVO-1F in določitev pogojev zaradi obratovanja gostinskih ali zabaviščnih lokalov v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, če uporabljajo zvočne naprave. Javna predstavitev predpisa bo 29. junija na ARSO. Pripombe, mnenja in predloge lahko posredujete do petka, 8. julija na gp.mop@gov.si. http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6932&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1

Arhiv: Odpadna električna in elektronska oprema – spremembe določb o finančnem jamstvu

Danes se zaključuje javna obravnava sprememb Uredbe o OEEO. Glavni razlog za dopolnitev uredbe, ki je bila sprejeta julija 2015, je v tem, da je bilo pri njenem izvajanju ugotovljeno, da je pomanjkljivo urejeno prehodno obdobje v zvezi z določbami o finančnem jamstvu. S spremembami se odpravljajo tudi nekatere druge manjše pomanjkljivosti. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6907/

Arhiv: 13. julij: Energetski pregled – obveza za velika podjetja in konkurenčna prednost za SMP

Energetska zakonodaja predpisuje obvezno izvedbo energetskega pregleda v velikih gospodarskih družbah na vsaka 4 leta. Le-ta mora biti izveden skladno s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 41/2016). Vabimo velika in srednja ter mala podjetja na predstavitev navedenega pravilnika na GZS, 13. julija 2016. Seznanili vas bomo tudi o standardih, ki opredeljujejo metodologijo za izdelavo energetskega pregleda, o spodbudah Eko sklada ter kakšne so prednosti dobro izvedenega energetskega pregleda. Vljudno vabljeni – REZERVIRAJTE SI TERMIN! http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11911

Arhiv: Zasedanje Sveta EU za okolje – ETS in emisije v zrak

Med pomembnejšimi poudarki Sveta je bila razprava ministrov o dveh zakonodajnih dosjejih, in sicer o spremembah direktive o trgovanju z emisijskimi kuponi (ETS) in predlogu direktive o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (NEC direktiva). Ministri so potrdili tudi sklepe Sveta o Akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo in razpravljali o nadaljnjih aktivnostih po sprejetju pariškega podnebnega sporazuma. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6929/

Arhiv: Zavzemamo se za konkurenčno krožno gospodarstvo

Strokovnjaki s področja varstva okolja so na Okoljskem dnevu gospodarstva razpravljali o dobrih praksah na področju ravnanja z odpadki v luči najnovejšega svežnja EU ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo. Ker Evropa več kot polovico surovin in fosilnih goriv uvaža, se bodo podjetja srečevala z izzivi in priložnostmi, od izbora surovin do ustreznega ravnanja z odpadki. https://okoljskidan.gzs.si/vsebina/Gradiva-s-konference