Varstvo okolja

Arhiv: Poročanje zavezancev o izpolnjenih ciljih prihranka energije

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014) določa, da morajo zavezanci enkrat letno Agenciji za energijo poročati o doseženih skupnih prihrankih energije za preteklo leto, najkasneje do 31. marca tekočega leta. Vezano na nejasnosti, kdo je po uredbi zavezanec za zagotavljanje prihrankov pri končnih odjemalcih, je Ministrstvo za infrastrukturo na spletni strani objavilo podrobnejše pojasnilo.

Arhiv: Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda – V JAVNI OBRAVNAVI

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v javno obravnavo predložilo osnutek pravilnika, ki določa metodologijo in vsebino energetskega pregleda. Le-ta vključuje pregled stavb, procesov in transporta. Skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti (EED - 2012/27/EU) pravilnik določa tudi obveznost za velike gospodarske družbe o izvedbi energetskega pregleda – prvi do 31. 12. 2017 - nato na štiri leta. Rok za posredovanje pripomb je 25. marec 2016. VEČ https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/51255/pravilnik-o-metodologiji-za-izdelavo-in-vsebini-energetskega-pregleda-v-javni-obravnavi

Arhiv: Uredba EU o lesu - Poročilo o izvajanju

Komisija bo še naprej usmerjala države članice in gospodarske subjekte ter po potrebi dopolnila smernice o uredbi o lesu, da bi zagotovila enotno uporabo uredbe po vsej EU - Uredba EU št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode. Več http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm UREDBA http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32010R0995

Arhiv: REACH - Poročilo o napredku

Poročilo je osredotočeno na preverjanje ključnih podatkovnih vrzeli za snovi, ki so lahko potencialno nevarne za zdravje ljudi in okolje. ECHA v dokumentu podaja priporočila glede priprave registracijske dokumentacije obstoječim in potencialnim zavezancem po uredbi REACH. VEČ http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/evaluation-report-2015-checking-for-key-data-gaps-on-substances-of-potential-concern

Arhiv: Projekt ReBirth med najboljšimi LIFE projekti

Med najboljše LIFE projekte so letos uvrščeni kar trije slovenski projekti. Poleg REBIRTH - Promocija uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu, katerega partner je bila GZS, še projekt WETMAN - Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji in AQUAVIVA - Živa voda od biodiverzitete do pipe.

Arhiv: Ponovno odločanje o spremembah zakona o varstvu okolja

Državni svet RS je prejšnji teden sprejel odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), ki ga je Državni zbor RS sprejel 4. 3. 2016. Ponovno odločanje o zakonu bo na seji Državnega zbora, ki se bo pričela v sredo, 23. 3. 2016. Spremembe zakona se nanašajo na prenos direktive 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, okoljevarstvena dovoljena, uporabo zaključkov o BAT in določanje mejnih vrednosti emisij in drugih pogojev.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 12. 2. do 15. 3. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 1. 1. do 15. 3. 2016.

Arhiv: Kako prihraniti in obvladati stroške za energijo

S tem, da v svojem podjetju začnete upravljati z energijo in vodo, lahko stroške poslovanja znižate za 5 do 15 odstotkov. https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/novice-priponke/21.pdf

Arhiv: Promocija vaših okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko teh E-novic promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si).