Varstvo okolja

Arhiv: Nova spletna stran Life Slovenija

MOP je vzpostavil novo spletno stran za program Life, ki je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. http://lifeslovenija.si/

Arhiv: Za več kot desetino manj emisij

Po podatkih SURS je v letu 2014 glede na leto 2013 nastalo za 10,3 % manj emisij CO2, za več kot desetino manjša je bila tudi količina emisij NOx in trdnih delcev PM10. http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6118

Arhiv: Uporaba F-plinov in ozonu škodljivih snovi

1. oktobra začne veljati nova Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov) in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16). S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 517/2014 določajo pristojni organi, nadzor in sankcije za kršitve njenih določb. Globe za prekrške upravljavcev, pooblaščenih podjetij, proizvajalcev in drugih oseb znašajo od 4.000 do 30.000 evrov za pravno osebo oziroma 3.000 do 25.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika.

Arhiv: Izdelava ocene (nevarnih) odpadkov

17. septembra je začel veljati Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Uradni list RS, št. 58/16). Oceno (nevarnega) odpadka mora zagotoviti imetnik odpadkov pred oddajo odpadkov v odlaganje oziroma v (so)sežig, izvedbo kontrolne kemične analize pa upravljavec odlagališča oziroma upravljavec sežigalnice ali naprave za sosežig. Za izdelavo ocene (nevarnega) odpadka je treba pridobiti pooblastilo ARSO. Uredba določa podrobnejše pogoje, ki jih mora za pridobitev tega pooblastila izpolnjevati oseba, ki namerava izdelovati ocene odpadka ali ocene nevarnega odpadka. http://www.uradni-list.si/1/content?id=127643

Arhiv: Dan inovativnosti 2016: Nagrajene najboljše inovacije v Sloveniji

GZS je v okviru Dneva inovativnosti 21. 9. 2016 že 14. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih, javno raziskovalnih zavodih in tudi drugih organizacijah. Kriteriji, po katerih GZS ocenjuje inovacije, so izvirnost, gospodarski učinki ter pozitivni doprinos inovacije k varovanju okolja. https://www.gzs.si/skupne_naloge/dogodki/vsebina/Dan-inovativnosti/Dan-inovativnosti-2016

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: MEET4BUSINESS - Agra 2016, danes zadnje prijave

Kooperacijska srečanja podjetij s potencialnimi partnerji bodo potekala na podlagi vnaprej dogovorjenih srečanj. Prijave so možne še danes, 18. avgusta. Individualni sestanki bodo potekali 23. avgusta v okviru 54. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni. Ostale informacije o dogodku in prijava na Več…https://www.gzs.si/Dogodki/23-8-2016/meet4business-agra-2016 https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/Vsebine/novice-priponke/Program2016.pdf

Arhiv: Nove poslovne priložnosti za projektante in ponudnike proizvodov in storitev URE

Eko sklad je objavil javni poziv o dodeljevanju 10 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost (URE) starejših večstanovanjskih stavb, in sicer za toplotno izolacijo fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in za obsežno energetsko obnovo. Vrste finančnih spodbud, pogoje in merila za njihovo dodelitev, upravičence (prvič tudi za pravne osebe kot lastnike stanovanj) ter vodenje evidenc in poročanje predpisuje novi pravilnik. Ker je višina pridobljenih sredstev odvisna od obsežnosti in kakovosti prenove, le-to prinaša nove poslovne priložnosti projektantom ter ponudnikom proizvodov in storitev na tem področju. http://www.uradni-list.si/1/content?id=127503 https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/PR/SPOROAILO%20ZA%20JAVNOST%20-%20SPLETNA%20STRAN%2041SUB-OBPO16.pdf

Arhiv: Dodatno spodbujanje okoljskih znakov za turistične nastanitve

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zagotovilo dodatnih 21.000,00 EUR za stroške svetovalnih storitev na področju ekološkega managementa ter stroške, povezane z uvedbo okoljskega znaka kot tudi izvajanje promocije. DODATNIH - http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016053.pdf#!/r2016053-pdf http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1064

Arhiv: Spodbude za MSP v lesarstvu

Predmet javnega razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada je sofinanciranje projektov mikro, malih in srednjih podjetij (MSP), ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev, na področju predelave ali obdelave lesa. (Ur. l .RS, št. 52/2006 - Ob-2702/16) http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016052.pdf#!/r2016052-pd