Varstvo okolja

Arhiv: Sprejet Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

Pravilnik med drugim vsebuje tudi tehnične specifikacije za naprave in sisteme, za katere je mogoče prejeti spodbudo ter opredeljuje upravičene stroške posameznih vrst investicij, pogoje za dodelitev ter intenzivnost pomoči.

Arhiv: Vlada izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Cilj uredbe je vzpostaviti in izvajati učinkovit sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah, ki so v lasti oz. upravljanju javnega sektorja ter tako dajati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije.

Arhiv: Novosti Zakona o trošarinah

Nov Zakon o trošarinah (ZTro-1), objavljen v Ur. listu RS št. 47/16, prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Uporabljati se je začel 1. avgusta 2016. Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS je na svoji spletni strani objavilo dokument »Novosti v Zakonu o trošarinah (ZTro-1) (začetek uporabe ZTro-1 od 1. avgusta 2016)« kjer so podrobneje opisane novosti, ki jih prinaša novi zakon. Z najpomembnejšimi novostmi novega ZTro-1 se lahko seznanite na enem od seminarjev Pravne službe GZS: 6. in 21. septembra ter 4. oktobra. https://www.gzs.si/Dogodki/6-9-2016/novosti-zakona-o-trosarinah-ztro-1 http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Novosti_v_ZTro.pdf

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

september 2016: razprava o predlogu sprememb Uredbe IED in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v organizaciji Pravne službe GZS: • 6. september: Novosti Zakona o trošarinah (ZTro-1); • 21. september: Novosti Zakona o trošarinah (ZTro-1); • 4. oktober: Novosti Zakona o trošarinah (ZTro-1); Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Razpis MGRT v podporo energetski učinkovitosti in učinkoviti rabi virov

Cilj javnega razpisa za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije, namenjen javnim zavodom/šolskim centrom, je med drugim spodbujanje nastanka oziroma vzpostavitve in delovanja učnih izdelovalnih laboratorijev, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin o tehnični in digitalni izdelavi izdelkov, ki vplivajo na večjo energetsko učinkovitost in učinkovitost virov v podjetjih in skupnosti. Rok za sprejem ponudb: 15. 8. 2016 http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1083

Arhiv: Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Slovenski podjetniški sklad želi z razpisom spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). Rok za sprejem ponudb: 8. 8. 2016. http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Spremembe uredb - IED in skladiščenje nevarnih tekočin - šele jeseni

Da je tematika priprave ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode in izhodiščnega poročila zelo zahtevna in kompleksna, kaže tudi to, da spremembe uredbe IED in uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, ki smo jih pričakovali še pred poletjem, še niso bile dane v javno obravnavo. Pričakujemo jih torej v jesenskem času. Osnutka obeh predpisov bosta predmet razprave na GZS. Za več informacij nas lahko pokličete: Janja Leban, 01 5898 193 ali Antonija Božič Cerar, 01 5898 196.

Arhiv: Pošiljke odpadkov – pobuda za pospešitev postopkov za iznos odpadkov

Da bi pospešili postopke prijav in izdaje soglasij za iznos odpadkov, zmanjšali breme za gospodarstvo, tako finančno kot tudi administrativno, smo v sodelovanju z našimi člani na MOP naslovili pobudo za spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. list RS, št. 71/2007). Le-ta se nanaša na: • finančno jamstvo • dokumentacijo, še zlasti zvezi s kemično analizo sestave odpadkov, in • roke za odziv pristojnega organa.