Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Ocenjevanje ekotoksičnosti odpadkov

V pripravi je nova uredba EU, ki se nanaša na spremembe Priloge III k Direktivi 2008/98/ES o odpadkih. Uredba naj bi poenotila merila in ocenjevanje ekotoksičnosti odpadkov (nevarna lastnost HP 14) med državami članicami EU. Sprejeta naj bi bila oktobra letos, uporabljati naj bi se začela sredi leta 2017 (neposredna uporaba v državah članicah). https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares20163726627_en

Arhiv: Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju (ZeJN2) – javna razprava

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki določa, za katere predmete je zeleno javno naročanje še vedno obvezno, ne določa pa več konkretnih obveznih okoljskih zahtev. Osnutek predpisa opredeljuje, katere okoljske vidike naj naročniki upoštevajo pri oddaji javnih naročil ter cilje, ki jih mora v vsakem postopku javnega naročanja za naročanje predmetov iz 4. člena prenovljene uredbe doseči naročnik. Rok za pripombe in predloge je do 30. septembra. https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=6781

Arhiv: Načrt upravljanja voda (NUV II) - močno padajoč trend EO zaradi industrijske odpadne vode

Za osnutek Načrta upravljanja voda (VO Donave in VO Jadranskega morja) ter osnutek Programa ukrepov upravljanja voda se izvaja celovita presoja vplivov na okolje. Pripravljeno je okoljsko poročilo, ki je za 30 dni na razpolago za pripombe in sugestije. Rok za pripombe je 12. september. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/7010/ Kot izhaja iz osnutka NUV II, je močno padajoč trend količin enot obremenitve zaradi industrijske odpadne vode v RS. Na spodnji sliki je prikazan upad enot obremenitve od leta 2002 do leta 2012 na VO Donave.

Arhiv: Sprememba pristojnosti pri pošiljkah odpadkov preko meja

MOP je v javno razpravo predložilo predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, ki spreminja in dopolnjuje sedaj veljavno uredbo. S spremembo je predviden prenos nalog, ki so bile v pristojnosti ARSO na Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP). Javna razprava o predlogu uredbe traja do 2. septembra. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7003/

Arhiv: Kakšna tla imamo?

Do 16. avgusta je potekala javna razprava o osnutku uredbe o stanju tal, ki se bo uporabljala za ugotavljanje stanja tal v okviru monitoringa stanja okolja, ki ga zagotavlja država in obratovalnega monitoringa stanja tal, ki ga v skladu z Uredbo IED zagotavlja povzročitelj obremenitve. V teh dneh pa je bil v javno razpravo predložen osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal. Uporabljal se bo za monitoring stanja tal v skladu z zgoraj navedeno uredbo zaradi ugotavljanja celovitega stanja tal v Sloveniji in stanja tal na območjih z visoko stopnjo obremenjenosti tal. Javna razprava o pravilniku traja do 1. septembra. http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=7000&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 21. 7. do 17. 8. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 21. 7. do 17. 8. 2016.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Pojasnilo MOP glede sprememb in dopolnitev Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je podalo pojasnilo vezano na navedeni predpis - Ur. l. RS, št. 50/2016, ki ureja emisije malih kurilnih naprav (MKN), ki prispevajo znaten del čezmerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in omejuje dajanje na trg emisijsko neustreznih naprav. Uredba ne uvaja obveznosti merjenja emisij za MKN in metodologije merjenja. Metodologija, ki bo dejansko uvedla obveznost merjenja emisij bo pripravljena predvidoma do konca letošnjega leta, pojasnjujejo. http://www.uradni-list.si/1/content?id=127282 Več http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6996&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1