Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo


Združenje papirne in papirno predelovalne industrije(ZPPPI) je eno od 27 panožnih združenj pod okriljem GZS in povezuje podjetja dejavnosti C17 - Proizvodnja in predelava papirja. ZPPPI kot del GZS zastopa gospodarske interese svojih članov tudi s pomočjo skupnih služb GZS.

Združenje papirne in papirno predelovalne industrije je mesto srečevanja in povezovanja podjetij ter mesto združevanja idej, znanj in izkušenj strokovnjakov iz papirne panoge. Združenje spremlja tekoča gospodarska gibanja v dejavnostih, oblikuje panožne usmeritve in stališča glede reševanja tekočih in razvojnih vprašanj ter podpira panožne akterje pri reševanju panožnih problemov. Članom zagotavlja nove priložnosti za izboljšanje konkurenčnost in za razvojni preboj v inovativno družbo. Je pomembno mesto za koordinirane aktivnosti na področji promocije panoge in center kakovostnih poslovnih informacij.

Osnovna vsebinska področja delovanja združenja: varstvo okolja in energetika, kadri in izobraževanje, promocija papirja in papirne panoge ter spremljanje delovanja panoge doma in v tujini. Osnova delovanja ZPPPI je Memorandum slovenske papirne in papirno predelovalne industrije, ki definira tri glavna področja delovanja: energetika, ekologija in ekonomija, saj predstavljajo glavne izzive za panogo v teh časih. Ključna usmeritev Združenja papirne industrije je zastopanje interesov panoge v dialogu z oblikovalci poslovnega okolja, katerih odločitve lahko bistveno vplivajo na konkurenčnost papirne in papirno predelovalne industrije na domačem, predvsem pa izvoznih trgih. Od leta 2010 je ZPPPI tudi član Evropske konfederacije proizvajalcev papirja – CEPI.

Papirništvo ima v Sloveniji večstoletno tradicijo. V 19. stoletju je bilo nosilec industrializacije (eden prvih parnih strojev), danes pa je gotovo protagonist med industrijskimi panogami na področju uvajanja elementov sonaravne proizvodnje. Tak status si zasluži zaradi obnovljivih surovin, naravi prijaznih izdelkov ter sodobnih, avtomatiziranih in ekološko prilagojenih proizvodnih procesov, ki so rezultat dolgoletnega sistematičnega dela.

Danes slovensko papirno in papirno predelovalno industrijo predstavlja 110 podjetij, ki opravljajo omenjeno dejavnost, torej poleg proizvodnje različnih vrst papirja, kartonov in lepenke, še izdelke iz papirja kot so kuverte, papirna in kartonska embalaža, valoviti karton, papirna konfekcija in podobno. Skupaj ustvarijo 706 mio € prihodkov, 181,7 mio € dodane vrednosti ter so zanesljiv delodajalec skupno okoli 4.200 zaposlenim (podatki za leto 2013). Slovenska papirna industrija je močno izvozno orientirana, zato je glavna skrb podjetij ohranjanje mednarodne konkurenčnosti.


Avtor: Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo