Zapri

Arhiv: Davčna reforma EU pomembna za dosego zelenega dogovora

Cilj evropskega zelenega dogovora je, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Revizija direktive o obdavčitvi energije je del sklopa reform politike za uresničitev teh povečanih ambicij. Evropska komisija je države članice pozvala, naj sprejmejo prehod na "zeleno obdavčitev", hkrati pa poudarja nujno potrebo po reformi pravil EU o uporabi davkov v energetskem sektorju. Glavni cilji revizije direktive so : + uskladitev obdavčitve energentov in električne energije s politikami EU na področju energije in podnebja, da bi prispevali k doseganju ciljev EU glede energije za leto 2030 in k podnebni nevtralnosti do leta 2050; + ohranitev enotnega trga EU s posodobitvijo področja uporabe in strukture davčnih stopenj + ter z racionalizacijo uporabe neobveznih davčnih oprostitev in znižanih stopenj. #EUGreenTaxation - Pretočno predvajano v živo: 20. 4. 2021

Arhiv: Cenovni vidik brezogljične proizvodnje jekla

Jeklarski sektor je eden najzahtevnejših sektorjev za prehod v nizkoogljičnost, zato je bil v zadnjem času deležen posebne obravnave glede potencialne uporabe nizkoogljičnega vodika (zelenega in modrega). Glede na navedeno je Služba Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS) pripravila poročilo o oceni potenciala in omejitev prihodnje vloge vodika v razogljičenju železarske in jeklarske industrije »Carbon-free steel production: Cost reduction options and usage of existing gas infrastructure«. Aktualno za člane SRIP-a MATPRO.

Arhiv: NOO - Načrt za okrevanje in odpornost

Arhiv: NOO - Načrt za okrevanje in odpornost

Skladno z Uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost so države članice obvezane v svojih NOO zagotoviti, da za doseganje zelenih ciljev namenijo najmanj 37 odstotkov razpoložljivih sredstev in 20 odstotkov za doseganje digitalnih ciljev. Slovenski NOO predvideva 43,45 odstotka zelenim ciljem in 20,05 odstotka doseganju digitalnih ciljev. NOO je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Slovenija je v NOO opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO.

Arhiv: Javna obravnava Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

S predlogom uredbe, ki jo je jo v javno obravnavo predložilo Ministrstvo za okolje in prostor, se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko. Pripombe in predloge lahko posredujete do 18. junija.

Arhiv: Javna obravnava Zakona o oskrbi s plini

Predloga Zakona o oskrbi s plini, ki ga je v javno obravnavo podalo Ministrstvo za infrastrukturo, predstavlja nov zakon, ki je nastal na podlagi razdelitve veljavnega Energetskega zakona na več zakonov po zaključenih vsebinah. Zakon vsebinsko ureja celotno področje oskrbe s plini, prenos in distribucijo. Namen Zakona o oskrbi s plini (ZOP) je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo s plini ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge s plini. Pripombe na predlog zakona lahko posredujete do 10. junija.

Arhiv: Javna obravnava sprememb Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. S spremembo uredbe so za nepremične vire onesnaževanja določeni ukrepi in postopki za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka z vonjem, kot so na primer zagotavljanje odmika nepremičnih virov onesnaževanja od stanovanjskih območij ter gradbene in operativne zahteve povezane z vgradnjo naprav za čiščenje odpadnih plinov. Za nekatere naprave so dodatno, poleg ukrepov in postopkov za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka, predpisane tudi mejne koncentracije vonja, izmerjene z dinamično olfaktometrijo, in sicer za: proizvodnjo komposta iz organskih odpadkov; naprave za biološko obdelavo odpadkov; naprave za sušenje odpadkov in naprave za druge vrste obdelav odpadkov. Pripombe in predloge lahko posredujete do 15. junija.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 22. 4. do 19. 5. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2020

V letu 2020 je znašal prevzem električne energije 22.868 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 15.748 GWh oz. 69 % in prevzem iz tujine (uvoz) 7.120 GWh oz. 31 % vse prevzete električne energije, je objavil Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo.

Arhiv: Podatki Eurostat-a o trgovini z reciklabilnimi snovmi

Arhiv: Podatki Eurostat-a o trgovini z reciklabilnimi snovmi

Leta 2020 je izvoz črnih kovin (železa in jekla) iz EU znašal 17,4 milijona ton, kar predstavlja skoraj polovico (45,3 %) celotnega izvoza surovin, ki jih je mogoče reciklirati. Druga največja kategorija je bila papir in karton (6,1 milijona ton ali 15,8 %), sledijo jim živalski in rastlinski proizvodi (4,6 milijona ton ali 12,1 %).