Zapri

Arhiv: Sredstva Sklada za podnebne spremembe v 2017 in 2018

Vlada je sprejela odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018, ki določa: (1) kriterije za določitev upravičenih namenov porabe sredstev, (2) deleže razdelitve sredstev in ukrepe, ki bodo financirani ter (3) oceno vpliva izvedbe ukrepov, na doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Višina sredstev je odvisna od prilivov iz naslova prodaje emisijskih kuponov. Prioritetno se bodo financirali ukrepi na območjih s prekomerno obremenitvijo zraka z delci PM10, za katere je vlada sprejela Odloke o načrtih za izboljšanje kakovosti zraka.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 21. 12. 2016 do 18. 1. 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 21. 12. 2016 do 18. 1. 2017.

Arhiv: Ocenjevanje in upravljanje okoljskega hrupa – poročilo EU

Evropska komisija je objavila poročilo - delovni dokument vezan na Direktivo 2002/49/EC o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Le-ta je opredeljen kot nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človeške dejavnosti, vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva ter hrup z območij z industrijsko dejavnostjo. Poročilo izkazuje neenoten pristop k implementaciji direktive v državah članicah.

Arhiv: ETS – prosti kuponi za nove vstope

Evropska komisija je objavila posodobitev stanja za obdobje 2013-2020 o dodelitvi brezplačnih pravic iz rezerve za nove udeležence kot tudi za naprave, ki povečujejo svoje zmogljivosti. Naslednja posodobitev bo julija 2017.

Arhiv: Več sredstev v varstvo okolja med delovnim procesom

Arhiv: Več sredstev v varstvo okolja med delovnim procesom

Po podatkih SURS je bila vrednost investicij za varstvo okolja v letu 2015 najvišja po letu 2010. Za investicije v varstvo okolja je bilo leta 2015 namenjenih 9,1 % več kot v letu 2014, v celotni strukturi investicij v varstvo okolja pa so največji delež predstavljale investicije za ravnanje z odpadki, in sicer skoraj 39,5 %. Industrija več vlaga v varstvo okolja med delovnim procesom (61,1 % investicij za varstvo okolja v letu 2015), za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa pa je bilo namenjenih 38,9 % investicij.

Arhiv: Dimnikarske storitve po novem – pojasnila MOP

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v zvezi z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS) objavilo seznam pogostih vprašanj in odgovorov. Najpomembnejšo novost zakon prinaša uporabnikom dimnikarskih storitev, ki bodo imeli možnost izbire dimnikarske družbe.

Arhiv: Prispevek URE tudi za lesno biomaso, premog in koks

S 1. januarjem 2017 je poenotena višina plačila prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) in sicer v višini 0,080 €c/kWh. Le-tega plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. Od navedenega datuma dalje se prične zaračunavati prispevek URE tudi končnim odjemalcem lesne biomase, premoga in koksa.

Arhiv: Plačila za zemeljski plin s 1. 1. v kWh

Od 1. januarja 2017 dalje se račun za porabljeni zemeljski plin, skladno s sprejeto Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom, obračunava v kWh – 4. odstavek 27. člena. Prispevek za energetsko učinkovitost se obračunava v višini 0,08 centa/kWh.

Arhiv: Obračunavanje CO2 dajatve za zemeljski plin po 1. 1. 2017

FURS je na svoji spletni strani objavil obvestilo, iz katerega izhaja, da se okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 za naravni (zemeljski) plin iz tarifne oznake 2710 21 00 obračunava v energijski enoti EO/GJ, ki pa jo plačniki okoljske dajatve od 1. 1. 2017 dalje na računih lahko prikažejo v energijski enoti EO/kWh ali EO/MWh.