Varstvo okolja

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• avgust: Predstavitev prenovljenega zakona o varstvu okolja • 14. september: delavnica: Shema EMAS v Sloveniji Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • inovativne rešitve za pridobivanja surovin iz odpadkov; • senzorji - anaerobna razgradnja; • želijo vzorce odpadnih vod iz industrijskih in drugih postopkov; • iščejo proizvajalce ekoloških barvil.

Arhiv: Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na OVE

Objavljen je javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 8 milijonov EUR za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije OVE (lesna biomasa, geotermalna in sončna energija), za obdobje 2017, 2018, 2019 in 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018.

Arhiv: JR za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Javni razpis (JR) za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. Skupna razpisana sredstva za projekte iz Kohezijske regije vzhodna Slovenija znašajo 3.275.400,69 EUR (62%), za projekte iz Kohezijska regija zahodna Slovenija pa 2.007.128,00 EUR (38%). Več v Uradnem listu RS št. 32, stran 1631

Arhiv: Sofinanciranje projektov iz programa LIFE

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE za leto 2017. Ministrstvo za okolje in prostor bo sredstva dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Projektne naloge je treba oddati do 8. 8. 2017 do 12. ure.

Arhiv: 14. 9.: Delavnica: »Shema EMAS v Sloveniji«

Arhiv: 14. 9.: Delavnica: »Shema EMAS v Sloveniji«

Shema EMAS (Sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij. Del delavnice bo namenjen razpravi o koristih certificiranja, težavah in potrebah slovenskih podjetij. Vabljeni - rezervirajte si termin!

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno ministrstvo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: ZeJN in EU akcijski načrt za krožno gospodarstvo

EU Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je pripravil študijo o učinkih zelenega javnega naročanja (ZeJN), v povezavi z EU akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo. V študiji so podana priporočila in možnosti za boljši pristop v prihodnosti.

Arhiv: Novice o inovacijah za prehod v krožno gospodarstvo

Arhiv: Novice o inovacijah za prehod v krožno gospodarstvo

Na neformalnem zasedanju okoljskih ministrov, ki je potekalo 13. julija v Talinu, so ministri EU obravnavali eko-inovacije kot gonilo prehoda v krožno gospodarstvo (KG). Prehod v KG, kjer se vrednost izdelkov, surovin in virov ohranja čim dlje, kjer se zmanjšuje ustvarjanje odpadkov in kjer snovi krožijo kot v naravi, je ključni prispevek EU k prizadevanjem za razvoj trajnostnega, nizkoogljičnega in konkurenčnega gospodarstva, učinkovitega z viri. Vabimo vas, da se prijavite na prejemanje novic o vlogi inovativnosti za prehod v KG, ki jih v okviru projekta MOVECO pripravljamo za vas. Prijavni obrazec je na dnu spletne strani http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/campaigns

Arhiv: EU akcijski načrti partnerstev Urbane agende

Na spletni platformi Evropske komisije se je pričela javna razprava o akcijskih načrtih prvih štirih partnerstev, med drugim, kot prednostna tema - kakovost zraka. Izpostavljen je nabor virov onesnaženja, kot so promet, industrija, kmetijska dejavnost, s ciljem, da se vzpostavi sisteme in politike za zagotavljanje dobre kakovosti zraka. Vabljeni k sodelovanju.