Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na ministrstvo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Infrastruktura za alternativna goriva

Arhiv: Infrastruktura za alternativna goriva

Komisija poziva osem držav članic, med drugim tudi Slovenijo, k prenosu Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki jo je bilo treba začeti izvajati do 18. 11. 2016. Ureditev na ravni EU je ključnega pomena za zmanjšanje odvisnosti prometa od nafte, ublažitev njegovega vpliva na okolje in s tem uresničevanje strategije za mobilnost z nizkimi emisijami.

Arhiv: Cilj OVE do 2030

Evropski parlament predlaga višji, 35 % skupni cilj rabe energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v končni bruto rabi leta 2030. Hkrati predlaga, da se ponovno določijo nacionalni splošni cilji, kar bi za Slovenijo pomenil zavezujoč 38 % delež OVE. Podan je bil predlog o ponovno zavezujočem deležu v prometu - najmanj 12 %.

Arhiv: Shema EMAS v Sloveniji - VPRAŠALNIK

Shema EMAS (Sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij. V shemo EMAS je v Sloveniji trenutno vključenih 10 organizacij. S ciljem večjega vključevanja organizacij v EMAS, vas vljudno vabimo k izpolnitvi spletne ankete (cca. 5 min).

Arhiv: Proizvodi iz predelanega papirja

Na ravni EU poteka postopek o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za proizvode iz predelanega papirja. Obstoječim merilom naj bi se veljavnost podaljšala do 31. december 2020.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 21. 4. do 23. 5. 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 21. 4. do 23. 5. 2017.

Arhiv: Poročilo o razvoju 2017

Umarjevo poročilo med drugim navaja, da so se kljub rastoči gospodarski aktivnosti v zadnjih letih ohranila ugodna gibanja ključnih okoljskih kazalnikov.

Arhiv: Gradbeni zakon v sprejemanju

Vlada je potrdila besedilo predloga Gradbenega zakona, ki med drugim uvaja nekatere bistvene novosti, kot je integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja tako, da se bo izvajala presoja vplivov na okolje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in da se bosta združila postopka tako, da bo izdano enotno gradbeno dovoljenje z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim, kot gradbenim predpisom.

Arhiv: Ravnanje s komunalnimi odpadki in embalažo

3. maja se je zaključila javna razprava o osnutku uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in sprememb uredb, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo in okoljsko dajatev. Glede na to, da so v fazi sprejemanja spremembe direktiv, ki naj bi določile definicije komunalnih odpadkov in odpadkov iz trgovine in industrije, nove cilje v zvezi s komunalnimi odpadki in odpadno embalažo ter minimalne zahteve glede razširjene odgovornosti proizvajalcev, smo izpostavili vprašanje o smiselnosti sprejemanja uredb pred sprejemom direktiv na ravni EU. Sprememb uredb, razen vsebin, ki so vezane na prenos zahtev direktive o lahkih plastičnih nosilnih vrečkah, nismo podprli.