Varstvo okolja

Arhiv: Kaj se dogaja z zakonodajnim svežnjem za krožno gospodarstvo?

Zakonodajni sveženj za krožno gospodarstvo, ki predlaga spremembe več evropskih direktiv v podporo krožnemu gospodarstvu, je bil prvič predstavljen javnosti sredi 2014. Z začetkom delovanja EU komisije v novi sestavi je bi prvotni sveženj umaknjen ter ponovno predstavljen v začetku decembra 2015, z nižjimi cilji snovne predelave posameznih odpadnih tokov.

Arhiv: SVO - Konferenca o razširjeni odgovornosti

V prihajajočem letu je pričakovati, da bo potrjen sveženj zakonodaje na ravni EU za prehod v krožno gospodarstvo. V luči napovedanih sprememb načrtujemo različne aktivnosti, s katerimi bi spodbudili razpravo o razširjeni odgovornosti proizvajalcev na področju embalaže, električne in elektronske opreme ter baterij in akumulatorjev. V tretjem tednu februarja 2017 pripravljamo problemsko konferenco na temo razširjene odgovornosti shem z vidika napovedanih sprememb EU predpisov.

Arhiv: Kakšno okolje imamo? Izzivi v prihodnje

27. decembra se izteče rok za oddajo mnenj in pripomb na osnutek Poročila o okolju 2016, ki podaja prikaz stanja okolja in povezavo stanja z dogajanji v družbi za obdobje 2009 in 2015. Ugotavlja, da se je raven varstva okolja dokazljivo izboljšala. Zmanjšali so se izpusti nekaterih onesnaževal v zrak in vodo, boljše ravnamo z odpadki, bolje razumemo vplive povzročiteljev okoljskih izzivov, okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zaskrbljujoče pa je stanje okolja na posameznih, omejenih lokacijah predvsem zaradi kakovosti zraka in onesnaženosti tal, boljši napredek je nujen tudi pri trajnostni rabi prostora. Na podlagi Poročila o stanju okolja bo MOP v letu 2017 pripravil Nacionalni program varstva okolja, ki je ključni dokument varstva okolja.

Arhiv: Reforma sistema zmanjševanja emisij in nizkoogljičnih naložb

Arhiv: Reforma sistema zmanjševanja emisij in nizkoogljičnih naložb

Evropski parlement je pretekli teden obravnaval 729 amandmajev vezanih na predlog o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb. Med drugom so obravnavali presežek kuponov, linearni faktor zmanjšanja (z 2,2 % na 2,4 %), delež kuponov na dražbi (57 %), določbe uhajanja ogljika (izvzetje cementne industrije), uporabo prihodkov z dražb, nadomestilo posrednih stroškov emisij (3 % kuponov 2021-2030). Poročilo o napredku

Arhiv: Omejevanje HFC-jev na globalni ravni

Konec oktobra sprejeti amandma k Montrealskemu protokolu, ki je prvotno določal opuščanje ozonu škodljivih snovi, na seznam snovi, katerih raba se omejuje, na novo uvršča HFC-je. HFC-ji so se uveljavili pred leti kot nadomestilo za ozonu škodljive snovi, še zlasti v hladilni in klima tehniki. Ne vplivajo na tanjšanje ozonskega plašča, imajo pa visok toplogredni potencial. V skladu z novim Kigali amandmajem naj bi razvite države zmanjšale rabo HFC za 85 % do 2036 glede na raven 2011-2013. Na ravni EU rabo HFC-jev že omejuje Uredba (EU) št. 517/2014, katere cilj je zmanjšati količine fluoriranih ogljikovodikov, danih na trg, na 21 % do 2030 glede na leto 2015.

Arhiv: Ne zamudite zadnjih rokov za registracijo snovi, zmesi in izdelkov v skladu z REACH uredbo!

Bliža se tretji in zadnji rok za registracijo obstoječih kemikalij, ki jih proizvajate ali uvažate na območje EU iz tretjih držav. Če proizvajate več kot eno tono kemikalij letno ali jih uvažate s trgov izven EU preverite svoje obveznosti v skladu z zahtevami REACH zakonodaje. Podobno velja, če proizvajate ali uvažate zmesi ali izdelke, ki vsebujejo snovi, ki jih je potrebno registrirati.

Arhiv: ODREDBA o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin

V veljavo je stopila 17. decembra, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 17. 11. do 20. 12. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 17. 11. do 20. 12. 2016.

Arhiv: EK predstavila sveženj ukrepov za čisto energijo do 2030

Arhiv: EK predstavila sveženj ukrepov za čisto energijo do 2030

Glavni cilji predlogov Evropske komisije (EK) so: (1) postaviti energetsko učinkovitost na prvo mesto, (2) prevzeti vodilno vlogo v energiji iz obnovljivih virov v svetovnem merilu in (3) zagotoviti pošteno obravnavo odjemalcev. Sveženj obsega 8 zakonodajnih predlogov, ki so osnovani na dogovoru držav članic EU iz leta 2014. Cilj je doseči najmanj 40 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okviru podnebne in energetske politike do leta 2030.