Zapri

Arhiv: Pariški sporazum začne veljati 4. novembra 2016

Potem ko je v začetku oktobra EU ratificirala Pariški sporazum, k postopku ratifikacije pristopa tudi Slovenija. V postopku sprejemanja je predlog Zakona o ratifikaciji Pariškega sporazuma. Pariški sporazum bo nadomestil Kjotski protokolom iz leta 1997 z veljavnostjo za obdobje 2008-2012 in amandma k protokolu (Doha amandma Kjotskega protokola) z veljavnostjo za obdobje 2013-2020. Uporabljati se bo začel po letu 2020. Sporazum začne veljati 4. novembra 2016. Ratificiralo ga je več kot 55 pogodbenic konvencije, katerih ocenjeni skupni delež emisij pomeni najmanj 55% vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov, kar je bil pogoj za veljavnost sporazuma. Več: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F5a7d235d4dcc91e8c125804f002668bb%3FOpenDocument&cHash=ec78218c43e07d3a8ade81e5ecd41c53

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 22. 9. do 20. 10. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 22. 9. do 20. 10. 2016.

Arhiv: Viri surovi pod drobnogledom EK

Evropska komisija (EK) je pripravila dokument Raw Materials Scoreboard. S preglednico želi zagotoviti kvantitativne podatke, ki jih je mogoče uporabljati pri oblikovanju politik na različnih področjih, kot primer, tudi za spremljanje napredka v smeri krožnega gospodarstva. http://bookshop.europa.eu/en/raw-materials-scoreboard-pbET0215541/;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000z4CYO2TC;sid=gjTX7ixJv6fX7XRJb9lJSU5sIPerviuahOc=?CatalogCategoryID=lR4KABst5vQAAAEjxZAY4e5L

Arhiv: Več odpadkov nastalo, a tudi predelalo se jih je več

Po podatkih SURS je v Sloveniji v 2015 nastalo 5,2 milijona ton odpadkov, od tega skoraj 929.500 ton (18 %) komunalnih. Komunalnih odpadkov je nastalo za 4 % več kot v 2014, drugih vrst odpadkov pa za 12 % več (predvsem zaradi gradbenih odpadkov). Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6262

Arhiv: Kakovost zunanjega zraka – publikacija

Na Agenciji RS za okolje je septembra potekala konferenca o interdisciplinarni oceni kakovosti zunanjega zraka ter oblikovanju in izvajanju ukrepov za njegovo izboljšanje. Predstavljeni so bili zaključki projekta Proučevanje zdravja v Sredozemlju, ki so izdani v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov Kakovost zunanjega zraka. http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/036334-Zbornik Kakovost zunanjega zraka.pdf http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/036333-sj.pdf

Arhiv: V 2015 pobranih več okoljskih davkov

Po podatkih SURS je bilo v letu 2015 plačanih v proračun RS za 1.510,27 milijona EUR okoljskih davkov ali za 4 % več kot v letu 2014. Največji delež okoljskih davkov je bil pobran z davki na energijo, 76,62 %; z davki na promet je bilo pobranih 11,75 %, z davki na onesnaževanje in z davki na rabo naravnih virov pa skupaj 11,63 % okoljskih davkov. Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6222

Arhiv: Uredba o obnovljivih virih energije v prometu

Vlada RS je izdala uredbo s katero določa načine in ukrepe za izpolnjevanje ter preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg. Z uredbo se tudi ustavlja postopke, ki so bili pričeti na podlagi Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil in jih vodi Agencija RS za okolje. Prav tako prenehajo veljati odločbe o ugotovitvi izpolnjevanja obveznosti dajanja biogoriv na trg, ki so bile izdane na podlagi 10. člena Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil. Predpis se začne uporabljati 1. julija 2017. http://www.uradni-list.si/1/content?id=127954 http://www.energetika-portal.si/novica/n/izdana-uredba-o-obnovljivih-virih-energije-v-prometu-9834/

Arhiv: Nižja obdavčitev energentov za energetsko intenzivna podjetja

Oprostitev oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja se začne uporabljati 1. januarja 2017. Oprostitev šteje za državno pomoč, podobno kot šteje za državno pomoč tudi oprostitev plačila CO2 dajatve zaradi zgorevanja goriva, ki se rabi v napravi in mali napravi, za katero ima upravljavec pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve (podjetja vključena v sistem trgovanja z emisijami – ETS sistem, ki so večinoma tudi energetsko intenzivna). Tudi v tem primeru je pogoj plačilo minimalne ravni obdavčitve v skladu z Direktivo 2003/96/ES. https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/54916/nizja-obdavcitev-energentov-za-energetsko-intenzivna-podjetja

Arhiv: Spremenjena shema za energijo iz OVE

Evropska komisija je v skladu s pravili o državni pomoči odobrila spremenjeno slovensko podporno shemo za energijo iz obnovljivih virov (OVE) in soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki ureja tudi zmanjšano finančno breme za podjetja v nekaterih energijsko intenzivnih sektorjih. Komisija je ugotovila, da so znižanja v skladu s smernicami, ki državam članicam omogočajo, da zagotovijo znižanja za podjetja v nekaterih energijsko zelo intenzivnih sektorjih, ki so močno izpostavljena mednarodni konkurenci, da bi se s tem zagotovila njihova konkurenčnost. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3361_sl.htm