Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 22. 6. do 20. 7. 2016.

Arhiv: Program ravnanja z odpadki - cilji in ukrepi za obdobje do leta 2020 oz. 2030

30. junija 2016 je Vlada RS sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov kot operativni program varstva okolja v skladu z ZVO-1. Poleg splošnih ciljev so določeni še posebni cilji, ki se nanašajo na komunalne odpadke, industrijske odpadke in odpadke iz drugih dejavnosti ter gradbene odpadke, zemeljske izkope in rudarske odpadke. Za skupno doseganje ciljev je v programu opredeljenih 31 ukrepov oz. skupaj 49 pod ukrepov, ki zahtevajo sodelovanje tudi ostalih resorjev, predvsem MGRT, MKGP, MZ in MJU. Več: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/op_odpadki.pdf

Arhiv: Oprostitev trošarine za energetsko intenzivna podjetja

S 1. avgustom 2016 se začne uporabljati nov Zakon o trošarinah (ZTro-1). Za energetsko intenzivna podjetja je še zlasti pomemben 96. člen, ki določa oprostitev plačila trošarine na energente. Podjetje mora biti energetsko intenzivno, dejavnost proizvodnje izdelkov se mora uvrščati v področje "Predelovalne dejavnosti", energenti se morajo dokazljivo porabljati za proizvodnjo toplote za proizvodnjo izdelkov, plačan pa mora biti tudi minimalni znesek obdavčitve. Določbe tega člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2017. Z najpomembnejšimi novostmi novega ZTro-1 se lahko seznanite na enem od seminarjev Pravne službe GZS: 6. in 21. septembra ter 4. oktobra. Več: https://www.gzs.si/Dogodki/6-9-2016/novosti-zakona-o-trosarinah-ztro-1 http://www.uradni-list.si/1/content?id=127129

Arhiv: Energetski pregled in novosti CO2 dajatve – GRADIVA s posveta, GZS, 13. julij 2016

Posvet o obveznostih izvedbe energetskega pregleda in novostih CO2 dajatve smo organizirali v sodelovanju z MzI, ARSE, Eko skladom, MF – FURS, MOP in ponudniki energetskih storitev. Več https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/53684/gradiva-s-posveta-o-ep-in-novostih-co2-dajatve-13-julij-2016

Arhiv: Osnutek sprememb in dopolnitev Uredbe o CO2 dajatvi

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida spreminja in dopolnjuje veljaven predpis s spremembo določitve goriv in načina izračuna količine goriva, ki je bila porabljena za soproizvodnjo toplote v SPTE napravi. Pripombe, mnenja in predloge lahko posredujete do petka, 29. julija na gp.mop@gov.si. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6984/ http://www.uradni-list.si/1/content?id=125867

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 13. julij: posvet – Energetski pregled – obveza za velika podjetja in konkurenčna prednost za SMP; • julij: razprava o predlogu sprememb Uredbe IED in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin – termin še ni določen; Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru projekta Retrace, Interreg Europe vabi na dogodek Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo. Dogodek bo potekal v sredo, 6. julija 2016, ob 10.00 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, Ljubljana. Prijave: preko spletne povezave do 1. julija 2016, oziroma do zasedbe prostih mest. https://form.jotformeu.com/61541251686355 http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/VABILO_Retrace_6_7_2016.pdf

Arhiv: Energetski pregled – vabimo ponudnike energetskih storitev

Vabimo vas k promociji vaših aktivnosti na področju učinkovite rabe energije ter glede izvajanj energetskih pregledov, na dogodku Gospodarske zbornice Slovenije, 13. julija 2016. V okviru posveta, ki ga organiziramo za velika in srednja ter mala podjetja, bo pristojno ministrstvo predstavilo Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda. Dodatne informacije: Romana Benčina; tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si