Varstvo okolja

Arhiv: Davek na plastiko v Evropi

21. julija 2020 je Evropski svet v okviru svežnja za okrepitev gospodarstva po COVID-19 sprejel predlog za odmero davka na plastiko z začetkom veljave od 1. januarja 2021. Predlagano je, da se nov tok prihodkov pridobi z novim davkom na plastiko in je vključen v dolgoročnem proračunu EU (2021–2027). Davek bo sestavljen iz dela prihodkov nacionalnih prispevkov, izračunanih na maso nereciklirane odpadne plastične embalaže, z efektivno stopnjo 0,80 EUR na kilogram. Kot kaže, se bodo države članice odločale za prerazporeditev obstoječih proračunov in v prvi fazi tako niso napovedane nove obremenitve za podjetja.

Arhiv: Baza izdelkov, ki vsebujejo skrb vzbujajoče snovi

Evropska Agencija za kemikalije je odprla bazo SCIP za vpis izdelkov v katerih so prisotne snovi s seznama kandidatnih snovi v koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža. Informacije iz baze SCIP so namenjene potrošnikom in operaterjem, ki zbirajo ter predeljujejo odpadke. Proizvajalci, uvozniki in dobavitelji izdelkov, ki vsebujejo snovi s seznama kandidatnih snovi v koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža morajo informacije o teh izdelkih predložiti omenjeni Agenciji od 5 januarja 2021 dalje. Baza naj bi zagotovila dostop do informacij o vsebnosti skrb vzbujajočih snovi skozi ves življenjski cikel izdelka.

Arhiv: Pošiljanje odpadkov preko meja - nove kode za odpadke - osnutek tehničnih navodil informatorjev

S 1. januarjem 2021 se spreminjajo oznake za različne vrste odpadkov plastike pri pošiljkah odpadkov. V EU se bodo te spremembe prenesle skozi spremembo prilog uredbe ES št.1013/2006 o pošiljkah odpadkov. V okviru Baselske konvencije se pripravljajo tudi posodobljena tehnična navodila za pošiljke plastičnih odpadkov. Evropska komisija poziva deležnike k podajanju pripomb na predlog teh tehničnih navodil, ki so v prilogi. Pripombe zbiramo v Službi za varstvo okolja pri GZS na elektronskem naslovu: antonija.cerar@gzs.si do petka 27. novembra, ko bomo skupne pripombe posredovali pristojni osebi na našem Inšpektoratu za okolje in prostor.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 22. 10. do 19. 11. 2020.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Vizija NEPN držav članic glede energetskega sektorja 2030

Arhiv: Vizija NEPN držav članic glede energetskega sektorja 2030

Poročilo podaja primerjavo Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) držav članic EU glede matrik elektroenergetskega sektorja in opredeljuje, katere države so glavne ovire za zmanjšanje emisij iz proizvodnje električne energije v EU.

Arhiv: Sprejete spremembe uredbe o CO2 dajatvi

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Vlada je julija 2018 sprejela spremenjeno in dopolnjeno Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, s katero je uredila možnost in pogoje za oprostitev plačila okoljske dajatve. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi določb ter uredbe za oprostitev plačila okoljske dajatve izdalo odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve z rokom veljavnosti do 31. decembra 2020. Ker je bila julija 2020 sprejeta pravna podlaga, ki ureja državne pomoči, bo na podlagi spremenjene uredbe mogoče podaljšati veljavnost odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve do 31. decembra 2023.

Arhiv: EU ETS - Poročilo o delovanju evropskega trga ogljika

Evropska komisija je sprejela letno poročilo o delovanju evropskega trga z ogljikom. Poročilo zajema leto 2019 in določen razvoj v letu 2020. Leta 2019 so se precej zmanjšale emisije iz nepremičnih naprav, in sicer za 9,1 % v primerjavi z letom 2018. Na to zmanjšanje je vplival predvsem elektroenergetski sektor, v katerem so se emisije zmanjšale za skoraj 15 %, saj sta premog nadomestili električna energija iz obnovljivih virov in proizvodnja električne energije v plinskih elektrarnah. Od začetka tretje faze sistema EU ETS so se skupne emisije iz nepremičnih naprav zmanjšanjem za skoraj 20 %. Emisije v letalskem sektorju so še naprej naraščale, kar se kaže z rahlim 1-odstotnim povečanjem v primerjavi z letom 2018. Za leto 2021 skupna količina pravic za Unijo iz člena 9 Direktive 2003/87/ES znaša 1 571 583 007. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0740&qid=1605866667566&from=SL

Arhiv: Sredstva programa LIFE tudi za projekte energetsko intenzivnih panog

Evropska komisija je odobrila naložbeni sveženj v višini več kot 280 milijonov evrov iz proračuna EU za več kot 120 novih projektov iz programa LIFE. Ta sredstva EU bodo sprostila naložbe v skupni vrednosti skoraj 590 milijonov evrov za pomoč pri doseganju ambicioznih ciljev teh projektov na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov. Približno 220 milijonov evrov je dodeljenih širokemu razponu projektov na področju okolja in učinkovite rabe virov, narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in obveščanja, več kot 60 milijonov evrov je namenjenih podpori projektom na področju blažitve podnebnih sprememb, prilagajanja nanje ter upravljanja in obveščanja. Med drugim bodo finančna sredstva namenjena tudi številnim projektom, ki bodo energetsko intenzivnim panogam pomagali zmanjšati emisije toplogrednih plinov v skladu z ambicioznim načrtom Komisije za uresničitev podnebnih ciljev.

Arhiv: Javna obravnava Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Arhiv: Javna obravnava Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE) za javno obravnavo. Predlog zakona vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije (OVE), določa zavezujoč cilj za delež energije iz OVE v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz OVE in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz OVE, uporabo energije iz OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.