Varstvo okolja

Arhiv: Minimalne zahteve za ponovno uporabljene vode

Evropska komisija je pričela z javnim posvetovanjem o možnih ukrepih v zvezi z določitvijo minimalnih zahtev glede kakovosti ponovno uporabljene vode v Evropski uniji. K sodelovanju vabi zainteresirano javnost s področja politik: kmetijstvo, podnebni ukrepi, okolje, varnost hrane, notranji trg, industrija, podjetništvo in MSP, javno zdravje, trgovina. Vprašalnik je na voljo v 23 uradnih jezikih EU, posvetovalno obdobje traja do 27. 1. 2017.

Arhiv: Več kot 18 % nižje emisije TGP – kaj sledi?

Emisije toplogrednih plinov (TGP) so bile v letu 2014 glede na leto 2005 v Sloveniji nižje za več kot 18 %. Podatek navaja EU žepni priročnik 2016 o energetski statistiki v državah članicah EU. Poročilo vsebuje posodobljene podatke glede na prejšnji referenčni scenarij iz leta 2013, s pogledom do leta 2050. Osredotoča se na razvoj energetskega sistema EU, promet in emisije toplogrednih plinov, kot tudi trende emisij, ki niso povezani z energijo, upoštevajoč preplet interakcij med politikami z navedenih področij. Referenčni scenarij je merilo sedanjim politikam in tržnim trendom ter lahko pripomore pri oblikovanju novih politik.

Arhiv: Za zmanjševanje OE s spremembo predpisov v Sloveniji

Arhiv: Za zmanjševanje OE s spremembo predpisov v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji v letu 2015 nastalo 275.259 ton odpadne embalaže (OE), kar predstavlja 30 % vseh komunalnih odpadkov. Glede na dejstvo, da je bila v letu 2015 količina OE skoraj za tretjino večja kot v 2013, lahko pričakujemo s spremembo predpisov, ki urejajo embalažo in odpadno embalažo, pozitivne okoljske učinke. Predloge sprememb predpisov pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor, s čimer bo v notranji pravni red izveden prenos direktive 2015/720/EU glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Arhiv: MOP - Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) se je 14. 11. sestal Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Člani sveta, med njimi tudi Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja, so obravnavali dolgoročni nacionalni strateški okvir za prilagajanje podnebnim spremembam in gradbeno ter prostorsko zakonodajo. MOP je predstavilo tudi Poročilo o stanju okolja za leto 2016. Dokument bo predvidoma sprejet do konca januarja 2017. Na podlagi le-tega bo MOP v letu 2017 pripravil Nacionalni program varstva okolja, ki je ključni dokument varstva okolja.

Arhiv: Opredelite zadevne nevarne snovi!

Ključni fazi priprave ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode in izhodiščnega poročila sta priprava seznama nevarnih snovi in seznama zadevnih nevarnih snovi. Zavezancem IED priporočamo, da na podlagi Navodil za izdelavo izhodiščnega poročila (1. in 2. točka), ki jih je ARSO objavil na svoji spletni strani junija, čimprej pristopijo k prvim korakom izdelave ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode ter izhodiščnega poročila.

Arhiv: Kdaj do sprememb Uredbe IED?

Kljub pričakovanju, da bodo spremembe Uredbe IED pripravljene in sprejete vsaj v jesenskem času, temu ni tako. Rok za predložitev ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode (OMO) ali izhodiščnega poročila (IP) se nezadržno približuje (15. 2. 2017), spremembe Uredbe IED pa še niso bile dane v javno obravnavo. Zato ponovno pozivamo MOP, da nemudoma pristopi k najnujnejšim spremembam Uredbe IED in pravilnikov o obratovalnem monitoringu stanja tal in stanja podzemne vode, ki sta z Uredbo IED neposredno povezana.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 21. 10. do 16. 11. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 21. 10. do 16. 11. 2016.

Arhiv: EK podelila okoljska priznanja podjetjem za zelene rešitve

Za priznanja European Business Awards for the Environment 2016-17 se je potegovalo 148 kandidatov iz 21 držav članic EU in držav kandidatk. Izbranih 6 zmagovalcev predstavlja primere dobrih praks ohranjanja konkurenčnosti v povezavi z varstvom okolja v več kategorijah. Njihova odličnost se odraža v napredku na področju inovativnosti, ekonomske upravičenosti, skrbi za okolje in družbene odgovornosti.

Arhiv: EU Protokol o gradbenih odpadkih

Evropska komisija uvaja nov protokol na področju gradbeništva, kjer obstaja, na podlagi recikliranja in ponovne uporabe gradbenih odpadkov, velik potencial za ohranjanje naravnih virov. S tem dokumentom Komisija sprejema nezavezujoče smernice, s ciljem povečati zaupanje v proces ravnanja z odpadki pri gradnji in rušenju in zaupanja v kakovost gradbenih materialov iz recikliranih gradbenih odpadkov.