Varstvo okolja

Arhiv: EMAS delavnica: 14. september 2017

Arhiv: EMAS delavnica: 14. september 2017

Na EMAS delavnici bodo predstavljeni sistem EMAS in njegove koristi ter primeri dobrih praks slovenskih in tujih EMAS organizacij. Delavnica je namenjena podjetjem, javnim organom in javnim institucijam, lokalnim skupnostim, okoljskemu inšpektoratu, preveriteljem in drugi zainteresirani javnosti. Kotizacije ni. Registracija preko elektronske PRIJAVE. Vljudno vabljeni! https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Obrazec/Prijava-na-delavnico-Shema-EMAS-v-Sloveniji/DogodekID/1873/DogodekTabID/20807

Arhiv: Evropska komisija želi spodbuditi interes med podjetji za krožno gospodarstvo

Evropska komisija želi spodbuditi interes med malimi in srednjimi podjetji (MSP) za krožno gospodarstvo, zato vabi MSP ter organizacije, ki podpirajo MSP, da se vključijo v projekt za spodbujanje krožnega gospodarstva. Prijave so možne do 18. septembra.

Arhiv: Obratovalni monitoringa stanja tal in podzemne vode: ponovno v javni razpravi do 1. septembra

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi pripomb, ki so bile podane v javni razpravi v spomladanskem času, pripravilo prenovljeno različico pravilnikov in jih ponovno posredovalo v javno razpravo. Pravilnika sta pomembna za IED zavezance in odlagališča odpadkov, pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal pa tudi zaradi ugotavljanja kakovosti tal pred vnosom zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine ali pred vnosom v ali na tla komposta ali digestata. Povezava na: Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal; http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7707/ Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7708/

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 21. 7. do 28. 8. 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 21. 7. do 28. 8. 2017.

Arhiv: Spremembe prilog uredbe EMAS

Arhiv: Spremembe prilog uredbe EMAS

Evropska komisija je objavila spremembe prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS). Spremembe prilog zagotavljajo usklajen pristop z določbami ISO 14001:2015 glede na zahteve v zvezi z okoljskim pregledom in notranjo okoljsko presojo. Tudi o tem bomo spregovorili na delavnici o shemi EMAS v Sloveniji, ki bo potekala 14. 9. 2017. Vabljeni! http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1503995012740&uri=CELEX:32017R1505

Arhiv: Nova EU merila za zelena javna naročila pohištva

Evropska komisija je objavila nova prostovoljna okoljska merila za javna naročila pohištva. Razdeljena so v tri skupine: (A) prenova obstoječega rabljenega pohištva; (B) nakup novega pohištva; (C) storitve za pohištvo po koncu njegove življenjske dobe. Namen novih meril je podaljšati življenjsko dobo pohištva, kar odraža okrepitev vidikov krožnega gospodarstva na področju zelenega javnega naročanja.

Arhiv: Sprejeti zaključki BAT za velike kurilne naprave

Evropska komisija je objavila Izvedbeni sklep (EU) 2017/1442 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za velike kurilne naprave (VKN). Le-ti so referenca za določanje mejnih vrednosti emisij v okoljevarstvenem dovoljenju ter s tem pogojev za obratovanje VKN, ki morajo biti izpolnjeni do sredine leta 2021.

Arhiv: Konvencija o živem srebru stopila v veljavo

16. avgusta 2017 je stopila v veljavo mednarodna Konvencija Minamata o živem srebru, katere cilj je varovanje človekovega zdravja in okolja pred antropogenimi izpusti živega srebra in živosrebrovih spojin v zrak, zemljo ali vodo. Konvencijo je ratificirala tudi Slovenija maja letos (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/17). Prvo srečanje konference članic bo septembra v Ženevi. M.POGODBE www.uradni-list.si/_pdf/2017/Mp/m2017028.pdf

Arhiv: Predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja na GZS

Arhiv: Predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja na GZS

V prostorih GZS smo pod okriljem EEN v sodelovanju z Ministrstvo za okolje in prostor, 16. avgusta 2017, organizirali javno predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja. Kljub poletnemu času se je dogodka udeležilo cca 150 ljudi iz gospodarstva in javne uprave. Osnutek prenovljenega zakona je sicer v javni razpravi do 11. septembra letos in med drugim napoveduje:  ureditev stečaja podjetij, v katerih stečajni masi se nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov;  spremembo veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, zlasti glede sodelovanja javnosti in zainteresirane javnosti ter sodnega varstva v upravnih postopkih in združevanja postopkov;  ureditev sanacije v preteklosti onesnaženih območij, kjer določa predmet, odgovornost, postopek in način sanacije, vključno s finančnimi viri, ko mora država kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije nase;  spremembe na področju obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih;  nove pristojnosti občin na področju urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka. Osnutek je na dogodku predstavil g. Dušan Pichler, sekretar Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Gradivo s predstavitve je objavljeno na spletni strani Službe za varstvo okolja GZS. Dodatne informacije antonija.cerar@gzs.si OSNUTEK http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7680/ GRADIVA https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/60741/gradivo-s-predstavitve-osnutka-prenovljenega-zakona-o-varstvu-okolja