Varstvo okolja

Arhiv: Zasedanje Sveta EU za okolje – ETS in emisije v zrak

Med pomembnejšimi poudarki Sveta je bila razprava ministrov o dveh zakonodajnih dosjejih, in sicer o spremembah direktive o trgovanju z emisijskimi kuponi (ETS) in predlogu direktive o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (NEC direktiva). Ministri so potrdili tudi sklepe Sveta o Akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo in razpravljali o nadaljnjih aktivnostih po sprejetju pariškega podnebnega sporazuma. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6929/

Arhiv: Zavzemamo se za konkurenčno krožno gospodarstvo

Strokovnjaki s področja varstva okolja so na Okoljskem dnevu gospodarstva razpravljali o dobrih praksah na področju ravnanja z odpadki v luči najnovejšega svežnja EU ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo. Ker Evropa več kot polovico surovin in fosilnih goriv uvaža, se bodo podjetja srečevala z izzivi in priložnostmi, od izbora surovin do ustreznega ravnanja z odpadki. https://okoljskidan.gzs.si/vsebina/Gradiva-s-konference

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 27. maj: delovni sestanek – Ocena možnosti onesnaženja (IED zavezanci); • 2. junij: delovni sestanek – Ocena možnosti onesnaženja (IED zavezanci); • 2. junij: tradicionalni Okoljski dan gospodarstva, tokrat na temo ravnanja z odpadki; • 10. junij: delovni razgovor: Hrup – obratovanje naprav po letu 2020. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Izvajanje sistema obveznosti energetske učinkovitosti

Uvedba sistema za upravljanje z energijo, kakor tudi celovita prenova toplotnih postaj sta ukrepa, ki sta gospodarstvu prinesla najvišje prihranke energije. Podatek je razviden iz analize Agencije za energijo.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Uporaba industrijskih odpadkov in izdelkov po koncu njihove življenjske dobe

Primer dobre prakse so si člani Skupine za Program odgovornega ravnanja (SPOR) ogledali v podjetju AquafilSLO, nekdanjem Julonu, ki letos praznuje 50 let obstoja. SPOR deluje v okviru Združenja kemijske industrije, katere član je tudi omenjeno podjetje, ki industrijske odpadke in izdelke po koncu njihove življenjske dobe, kot so ribiške mreže in odpadne tekstilne talne obloge, preoblikuje v sekundarno surovino in iz nje proizvaja poliamid ECONYL®. https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/vsebina/Odpadki-in-snovni-tokovi/Sistemi-in-orodja/POR

Arhiv: Prenehanje statusa odpadka za odpadke iz živalskih maščob in odpadnih jedilnih olj ter biogoriv proizvedenih iz teh odpadkov

V Franciji so pripravili predpis, ki določa kdaj preneha status odpadka za odpadke iz živalskih maščob in odpadnih jedilnih olj in masti, ki se uporabljajo kot gorivo v kurilnih napravah z vhodno toplotno močjo večjo od 100 kW oziroma malih kurilnih napravah, kot jih določa naša uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/2013, 2/2015). Priloge predpisa določajo vrsto vhodnih odpadkov, tehnike in postopke njihove predelave, specifikacije nastalega goriva in vsebino potrdila o njegovi skladnosti.

Arhiv: LIFE informativni dnevi

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira drugo, podrobnejšo delavnico za pripravo projektnih prijav. Delavnica bo potekala na dveh lokacijah. Namenjena je vsem, ki bi želeli pripraviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE. Vljudno vabljeni! • 8. junij: Škocjanski zatok, prijava do 3. junija http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12448/6820/4cb2c4716f08a0011c003abdb0e32ded/ • 9. junij: Otočec, prijava do 6.junija http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12448/6821/2f3b893d1b6f200ce5a599d59b7b23ca/

Arhiv: Emisije iz srednjih kurilnih naprav regulirane na ravni EU

Decembra 2015 je začela veljati nova Direktiva (EU) 2015/2193 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak. Uporablja se za kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo, enako ali večjo od 1 MW in manjšo od 50 MW, ne glede na vrsto uporabljenega goriva. Direktiva mora biti prenesena v slovenski pravni red do 19. decembra 2017. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=EN

Arhiv: Predvidena zaostritev zahtev za male kurilne naprave

Ključni poudarki predvidenih sprememb Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav so: • omejevanje dajanja na trg malih kurilnih naprav slabšega kakovostnega razreda, • zaostritev zahtev glede prvih meritev in obratovalnega monitoringa za kurilne naprave z vhodno toplotno močjo enako ali večjo od 500 kW in manjšo od 1 MW, ki uporabljajo trdno gorivo ter delno ali v celoti proizvajajo toploto za soproizvodnjo ali proizvodnjo elektrike ali za izvajanje tehnoloških procesov. Le-te se z vidika izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa obravnavajo po novem kot srednje kurilne naprave.