Varstvo okolja

Arhiv: Bo ZVO-1I končno uveljavljen?

Potem ko je Državni zbor RS 29. marca sprejel ZVO-1I, je bil sprožen postopek za razpis zakonodajnega referenduma o uveljavitvi tega zakona. Na podlagi obvestila pobudnika o umiku te zahteve, je bil postopek zbiranja podpisov v podporo zakonodajnemu referendumu dne 19. aprila ustavljen. Naj vas spomnimo, da se spremembe zakona nanašajo na okoljevarstvena dovoljena, uporabo zaključkov o BAT in določanje mejnih vrednosti emisij in drugih pogojev.

Arhiv: Spremembe direktiv o odpadkih – stališča Vlade RS

Evropska komisija je decembra 2015 predstavila sveženj o krožnem gospodarstvu, ki med drugim vključuje tudi predloge sprememb šestih direktiv o odpadkih: krovne direktive o odpadkih, direktive o embalaži in odpadni embalaži in direktiv o izrabljenih vozilih, o odpadnih baterijah in akumulatorjih in o odpadni električni in elektronski opremi ter direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Slovenija večinoma podpira predlagane spremembe direktiv, do nekaterih predlogov sprememb in dopolnitev izraža tudi zadržke in pomisleke.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva, 2. junij – rezervirajte si termin!

Odpadki predstavljajo izziv in priložnost za razvoj novih materialov, proizvodov, postopkov, tehnologij in poslovnih modelov ter zelena delovna mesta. Kako nam pri tem lahko pomagajo sistemi ravnanja z okoljem in okoljska marjetica? Kako do okoljske odličnosti in krožnega gospodarstva? Vabimo vas na Okoljski dan gospodarstva, ki bo 2. junija 2016 na GZS. Program in prijave: https://okoljskidan.gzs.si/

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 16. 3. do 20. 4. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 16. 3. do 20. 4. 2016.

Arhiv: CEFIC je objavil poročilo o konkurenčnosti evropske kemijske industrije

Poročilo je objavljeno TUKAJ. http://fr.zone-secure.net/13451/186036/publication/contents/pdfweb.pdf

Arhiv: Preprečevanje večjih nesreč: prehodni rok 12 mesecev za prilagoditev obstoječih obratov

26. marca je začela veljati nova Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/16). Za upravljavce obratov sta pomembni dve spremembi: 1. uvrstitev med obrate z upoštevanjem Uredbe (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (uredba CLP) in 2. zagotavljanje informacij za javnost. Obstoječi obrati se morajo spremenjenim zahtevam prilagoditi v 12 mesecih po uveljavitvi uredbe (prilagoditev zasnove zmanjšanja tveganja za okolje, varnostnega poročila, prilagoditev oziroma izdelava informacije za javnost o obratih in zagotovitev njene dostopnosti javnosti).

Arhiv: Ukinitev okoljske dajatve na F-pline

Nova uredba o CO2 dajatvi (Ur. list RS, št. 22/16) je ukinila plačilo dajatve na fluorirane toplogredne pline (F-pline). V 31. členu je navedena obveznost za zavezance za leto 2016: Plačniki okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov iz 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št.47/13) morajo predložiti obračun okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja 2016 do uveljavitve te uredbe najkasneje do 20. julija 2016 in plačati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov najkasneje do 31. julija 2016. http://www.uradni-list.si/1/content?id=125867

Arhiv: Naprave in male naprave: do 29. aprila oddajte vlogo za oprostitev plačila CO2 dajatve!

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. list RS, št. 22/16) poleg obveznosti plačila okoljske dajatve na CO2, ki nastane pri zgorevanju goriva, določa tudi pogoje, pod katerimi je možna oprostitev plačila dajatve.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).