Varstvo okolja

Arhiv: Bančni krediti za rast in razvoj MSP – dodane zahteve s področja okolja

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis - Produkt P1 plus 2017, ki je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov za rast in razvoj MSP. Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo, med drugim, morali pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin); – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov); – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Prvi prijavni roki: 15. 3., 1. 4., 15. 4. in 1. 5. 2017.

Arhiv: Ugodna posojila na področju obdelave in predelave lesa

Objavljen je javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa (5,0 mio EUR). Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, za celotno območje Slovenije. Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

Arhiv: Program LIFE 2017 za podjetja

Arhiv: Program LIFE 2017 za podjetja

Ministrstvo za okolje in prostor v marcu organizira LIFE delavnice za podjetja. Udeleženci delavnice bodo pridobili informacije / ideje: • kako pridobiti nepovratna sredstva za reševanje konkretnih okoljskih problemov; • kako oblikovati projekt in kakšni so koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje; • kakšne LIFE projekte lahko prijavite za svoje podjetje. Na Štajerski gospodarski zbornici bo delavnica potekala 22. marca 2017. Razpis bo predvidoma objavljen 28. aprila 2017.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Vabimo sponzorje k sodelovanju pri pripravi dogodka in promociji okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks. Vabimo tudi sponzorje, ki s svojimi produkti spodbujajo okoljsko naravnanost slovenske industrije. Konferenco »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« organiziramo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga bomo na Gospodarski zbornici Slovenije obeležili 1. junija 2017. Kontaktirajte nas: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na ministrstvo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Končni osnutek BREF dokumenta za kemijsko industrijo

Objavljen je končni osnutek BAT referenčnega dokumenta za kemijsko industrijo (LVOC), proizvodnjo organskih kemikalij v velikih količinah (Final Draft, February 2017).

Arhiv: Osnutek BAT za proizvodnjo in predelavo hrane, pijač in mleka

Evropska komisija je objavila prvi osnutek referenčnega delovnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za proizvodnjo in predelavo hrane, pijač in mleka, vezan na direktivo IED (Direktiva 2010/75/EU).

Arhiv: Uskladitev intenzivne reje perutnine ali prašičev z zaključki o BAT

Zaključki o BAT, sprejeti z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/302), se nanašajo na dejavnosti: (a) z več kot 40 000 mesti za perutnino; (b) z več kot 2 000 mesti za prašiče pitance (težje od 30 kg) ali (c) z več kot 750 mesti za plemenske svinje. Zaključki o BAT zajemajo zlasti naslednje postopke in dejavnosti na kmetijah: nadzorovano prehrano perutnine in prašičev, pripravo krme (mletje, mešanje in skladiščenje), rejo (nastanitev) perutnine in prašičev, zbiranje in skladiščenje gnoja, predelavo gnoja, raztresanje gnoja in hrambo mrtvih živali. Rok za uskladitev obstoječih IED naprav z zaključki o BAT je 21. februar 2021.

Arhiv: Spremembe pri poročanju o odpadkih

Arhiv: Spremembe pri poročanju o odpadkih

31. 3. 2017 poteče rok za oddajo letnih poročil o odpadkih za koledarsko leto 2016. Spremembe pri poročanju izhajajo iz Uredbe o odpadkih. Zahteva se poročanje po statističnih regijah, navajanje količin po pošiljateljih in prevzemnikih, vključeno je poročanje izvajalcev javnih služb, ipd.

Arhiv: Poročanje o višini državne pomoči iz naslova oprostitve plačila CO2 dajatve

Do 31. marca tekočega leta za preteklo leto je potrebno sporočiti Agenciji RS za okolje višino državne pomoči, ki izhaja iz naslova oprostitve plačila CO2 dajatve. ARSO opozarja na usklajeno poročanje v vseh treh poročilih: (1) o emisijah TGP, (2) o višini državne pomoči, (3) na letnem obračunu, ki ga je potrebno vložiti do 25. aprila 2017 na FURS.