Novice


Arhiv: Razpis za podelitev nagrade Feniks za projekt leta 2020 na področju management consultinga - prijave odprte do 1. 12. 2020

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad »FENIKS« in sklepom Upravnega odbora ZPSD z dne 6. 10. 2020 o razpisu nagrade za leto 2020, objavlja

Razpis za podelitev nagrade »FENIKS«
za projekt leta na področju management consultinga za leto 2020

Namen razpisa je:
• izbrati in nagraditi svetovalni projekt leta,
• spodbuditi kakovost, inovativnost in učinkovitost svetovalnih projektov,
• promovirati dejavnost svetovanja vodstvom gospodarskih družb in podjetnikom.

Pogoji sodelovanja:
Zbornica podeljuje nagrado svojim članicam – gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom za uvedene svetovalne projekte.
Za nagrado lahko kandidirajo izvajalci projektov, ki so bili zaključeni v obdobju štirih let do objave razpisa. Vsak predlagatelj lahko prijavi največ dva projekta.

Merila za nagrado:
Vloge bo ocenjevala posebna komisija, skladno s Pravilnikom o nagradah, in pri tem upoštevala naslednja merila:
1. prispevek k razvoju naročnika (45%)
2. prispevek k razvoju svetovalne dejavnosti (30%)
3. prispevek k razvoju svetovalnih metodologij (15%)
4. prispevek k razvoju okolja (10%).

Način prijave:
Vloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji:
Prijavnica,
Podatki o projektu (glej Navodilo za pripravo in oblikovanje podatkov za prijavo),
Izjava – soglasje izvajalca,
Izjava – soglasje naročnika projekta,
• Priloge (s projektno dokumentacijo, ki pojasnjuje/dopolnjuje navedbe iz prijavne dokumentacije).

Prijavno dokumentacijo je potrebno predložiti v pisni obliki (1 izvod) in v elektronski obliki, PDF format. V primeru, da prijavitelj ne poda prijave v elektronski obliki, mora predložiti poleg originala še dva pisna izvoda prijave. 
Razpisna dokumentacija (obrazci in navodila) je na voljo na sedežu Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, objavljena je tudi na spletni strani www.gzs.si/zpsd v rubriki »Nagrada FENIKS«. Razpisno dokumentacijo lahko Zbornica na zahtevo posreduje tudi po pošti ali po elektronski pošti.

Prijavnina:
Ob prijavi je potrebno poravnati prijavnino v višini 200 EUR + 22% DDV. Prijavitelj (izvajalec projekta) se s posredovanjem prijavne dokumentacije obveže, da bo v primeru izbora za najboljši projekt finančno participiral k stroškom za izvedbo slavnostne podelitve nagrade v višini 800 EUR + 22% DDV. 
Prijavnina mora biti nakazana na enega od spodnjih transakcijskih računov GZS najkasneje do 1. 12. 2020:
NLB d.d. IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X
SKB d.d. IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X.
Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko: SI00 2180-362.

Posredovanje vlog:
Vlogo posredujte v zaprti ovojnici na naslov GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana z oznako »NE ODPIRAJ, VLOGA NA RAZPIS NAGRADE »FENIKS« ZA LETO 2020«.
Vloge, posredovane po e-pošti, v zadevi opremite z napisom »ZAUPNO – VLOGA NA RAZPIS FENIKS 2020«. 
Vloga mora biti posredovana do 1. 12. 2020. Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji. 

Podelitev nagrade:
Nagrado »FENIKS« se podeli na svečani podelitvi. Nagrajenec – izvajalec projekta – prejme kipec Feniks; sodelavci v projektu in naročnik projekta prejmejo priznanje.
V primeru ene same prijave se le-te ne obravnava in se vloga v zaprti ovojnici ter prijavnina vrneta prijavitelju.

Informacije:
GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/5898 252, 01 5898 239
E-pošta: zpsd@gzs.si.Fotogalerija