VOZNIKI - prehajanje mej, 26.11.2020

VOZNIKI - režim prehajanja državne meje R.Slovenije

 

Veljaven Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 153/20159/20 in 163/20)

Režim prehajanja državne meje R.Slovenije za voznike v mednarodnem cestnem prometu  je zajet v sklopu: 2. in 3. točki 1. odstavka 10.člena.

2.      osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

3.      osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

 

NOVO - 26.11.2020 - objavljeno pojasnilo na uradni spletni strani Vlade R.Slovenije

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/ 

 • *Izjema za opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza velja za voznike s tovornim vozilom. 
 • Ko so vozniki brez tovornega vozila in v Sloveniji nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča, lahko uveljavljajo izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (2. točka 1. odstavka 10. člena odloka).
 • Vozniki brez tovornega vozila, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno ali stalno bivališče, pa te izjeme ne morejo uveljavljati.

 

18.11.2020

 

V zvezi z režimom prehajanja državne meje R. Slovenije za voznike državljane tretjih držav v nadaljevanju podajamo stališče Ministrstva za notranje zadeve :

 • Vozniki, državljani tretjih držav, ki imajo v R. Sloveniji začasni ali stalni naslovne morejo uveljavljati izjeme, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (2.točka 1.odstavka 10.člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije – v nadaljevanju Odlok); 
  • v primeru, da se bodo kljub vsemu odločili za prehod meje, kršijo Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (predpisana globa za kršitev: 400 EUR)
  • ob povratku nazaj na delo (v R. Slovenijo) bodo morali predložiti negativni COVID test, v nasprotnem primeru jim bo odrejena karantena
 • Vozniki, državljani tretjih držav, ki v R. Sloveniji nimajo začasnega niti stalnega naslovalahko uveljavljajo izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (2.točka 1.odstavka 10.člena Odloka):
  • ob povratku na delo  (nazaj v R. Slovenijo) NE RABIJO predložiti negativnega COVID testa
 • Vozniki/osebe, ki so v tranzitu so izjema po 4.točki 1.odstavka 10.člena Odloka lahko tranzitirajo  R. Slovenijo BREZ predložitve negativnega COVID testa in morajo R. Slovenijo zapustiti najkasneje v 12 urah po vstopu.


Za vsako uveljavljanje izjeme morajo vozniki predložiti ustrezna dokazila.
Dokumenti, ki jih mora imeti voznik pri sebi smo podrobneje predstavili v naših prejšnjih obvestilih.

13.november 2020
13.november 2020

MNZ nas je obvestilo, da se zaradi zaostrovanja ukrepov za preprečevanje širjenja korona-virusa sprejemajo dodatni varnostni ukrepi. 

Vozniki, ki so državljani tretjih držav in imajo v RS začasni ali stalni naslov, ne bodo več mogli uveljavljati izjeme, ki velja za voznike v mednarodnem prometu in jim bo izrečena globa v višini 400 EUR

Vozniki, ki so državljani tretjih držav in v RS nimajo niti začasnega, niti stalnega naslova, bodo še naprej lahko uveljavljali izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu ter se nemoteno vračali domov v tujino. Ob povratku nazaj v RS lahko vstopijo brez negativnega COVID-19 testa, morajo pa predložiti potrdilo, da se bodo takoj odpravili na vožnjo (gredo naravnost na lokacijo, kjer bodo prevzeli tovorno vozilo in odšli na pot). To pomeni, da ne bodo prihajali v stik z ostalimi osebami v RS.

Vozniki, ki se nahajajo v danem trenutku, na dan 13.11.2020 še v tujini in imajo v RS začasni ali stalni naslov, se bodo lahko vrnili v RS od ponedeljka, 16.11.2020 od 0.00 ure naprej brez napotitve v karanteno le s predloženim negativnim COVID testom.

Akreditirani laboratoriji v BiH:
http://mcp.gov.ba/Publication/Read/ovlastene-laboratorije-u-bih-koje-vre-testiranje-sars-cov-2-virusa-i-koje-posjeduju-iso-standarde

Vozniki naj imajo pri sebi naslednje dokumente:
Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1)
• Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti(med vozniki t.i. »roza obrazec«), ki ga na podlagi Uredbe 1072/2009 izdajata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije (potrdila ne potrebuje voznik, ki je rezident za daljši čas; občasno v tujini prihaja to težav, če navedenega dokumenta voznik nima, zato je na strani vsakega posameznika ali se bo odločil za pridobitev tega dovoljenja ali ne);
• Za voznike tujce: Enotno dovoljenje za prebivanje in delo;
• Potrdilo za prihod/odhod z dela (splošna oblika). Navedite iz katerega naslova voznik prihaja/odhaja na/z dela.
Izjava delodajalca o dnevu in uri pričetka vožnje (OPOMBA: od ure vstopa osebe v RS do začetka izvajanja vožnje (ki je razvidna iz tega dokumenta) lahko mine največ 6 ur.
Izjava delavca (voznika) za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča (izpolnite podatke; rubrika 2 je prazna).

6.november 2020

POJASNILO Ministrstvo za notranje zadeve

Od uveljavitve Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20) je jasno navedeno, da:

Osebe, ki so vozniki TV, vendar prebivajo (stalno ali začasno) na območju Slovenije, morajo za prečkanje občinske ali državne meje izpolnjevati eno od izjem iz 4. člena, vendar pri tem se 1. točka (prihod in odhod iz dela) upošteva do bivališča v Sloveniji, kjer prebivajo.

Pri prehajanju meje je potrebno upoštevati tako zakonodajo, ki opredeljuje pogoje za vstop oz izstop iz države.  Najprej se izvaja mejna kontrola Mejna kontrola na mejnem prehodu, pri kateri se ugotavljajo pogoji za prestop zunanje schengenske meje in ki je obvezna za vse osebe, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, ki so že prestopile ali nameravajo prestopiti državno mejo. V kolikor oseba nima ustreznih dokumentov za prehod  meje se tako  osebo zavrne oz. se ji prestop meje ne dovoli.

Nato se pri izstopu iz države upošteva še Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Ta ima v 4. členu 1. odst. 13 izjem kdaj lahko  oseba prečka mejo občine oz. v tem primeru tudi državno mejo, in sicer:
1.        prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, (te izjeme ne morejo koristiti tisti, ki imajo bivališče v SLO)
...

Oseba mora za potrditev izjem imeti ustrezna dokazila in podpisano izjavo, ki je objavljena na spletni strani.

V času med med 21.00 in 06.00 uro je gibanje omejeno za vse, razen za izjeme iz 3. odstavka 1. člena.
1.        odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
2.        prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,
3.        dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4.        opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5.        potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

V kolikor oseba ne izpolnjuje katere od navedenih  izjem lahko prečka mejo (če seveda  ima ustrezne dokumente za prestop meje in opravi mejno kontrolo), vendar bo pri tem kršila odlok in zato bo s strani policistov uveden hitri postopek oz. izdan plačilni nalog v višini 400 EUR. Ne bo pa policist taki osebi zavrnil prestop meje. Lahko pa se oseba sama odloči in ne prestopi meje ter se vrne domov.

Ob vrnitvi iz tujine nazaj v Slovenijo pa se po opravljeni mejni kontroli preverja še ali oseba izpolnjuje pogoje za vstop brez napotitve v karanteno na domu po Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. V kolikor prihaja iz epidemiološko rdeče države ali regije, lahko vstopi brez napotitve v karanteno na domu le, če ima opravljen negativen test na Covid-19 ali če izpolnjuje enega od 17 izjem iz 1. odst. 10. člena odloka.

KLJUČNO POJASNILO

Osebe, ki so vozniki TV, vendar nimajo urejenega prebivališča v SLO, pa lahko parkirajo TV v Sloveniji in se vrnejo domov (v tujino), saj izpolnjujejo tako izjemo iz 1. točke 1. odstavka 4. člena in tudi 2. točke 3. odstavka 1. člena. Seveda pa morajo imeti ustrezno izjavo in potrdilo delodajalca. Ter nimajo bivališča v Sloveniji. 

 

27.oktober 2020

 

Dokumenti, ki jih mora imeti voznik pri opravljanju dejavnosti pri sebi, upoštevaje veljavne "stare" in "novo" sprejete predpise:

 • Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1);
 • Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti(med vozniki t.i. »roza obrazec«), ki ga na podlagi Uredbe 1072/2009 izdajata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije (potrdila ne potrebuje voznik, ki je rezident za daljši čas; občasno v tujini prihaja to težav, če navedenega dokumenta voznik nima, zato je na strani vsakega posameznika ali se bo odločil za pridobitev tega dovoljenja ali ne);
 • Enotno dovoljenje za prebivanje in delo; 
 •  

  Za prihod/odhod z dela mora imeti voznik še (velja tudi za ostale zaposlene):

 • Potrdilo za prihod/odhod z dela (splošna oblika). Navedite iz katerega naslova voznik prihaja/odhaja na/z dela. 
  Primer: ko voznik zapusti tovorno vozilo (zaključi z delom) se lahko vrne na svoj začasni naslov (v RS) ali stalni naslov (v tujini).  Če se vrne na začasni naslov (v RS), potem ne more nadaljevati poti v tujino (na stalni naslov).  Izbere lahko le en naslov iz katerega bo prihajal in odhajal na delo.  V primeru, da bo voznik izbral naslov v tujini, mora imeti ob povratku za to potrdilo delodajalca.  Slednje potrdilo bo voznik potreboval tudi v primeru, če se bo vračal na delo v času omejenega gibanja ljudi (med 21. in 6. uro). Prihod in odhod na delo sodi med izjeme.
 • Izjava delodajalca o dnevu in uri pričetka vožnje (OPOMBA: od ure vstopa osebe v RS do začetka izvajanja vožnje (ki je razvidna iz tega dokumenta) lahko mine največ 6 ur.
 • Izjava delavca (voznika) za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča (izpolnite podatke; rubrika 2 je prazna)
 •  

  16.oktober 2020
  Sprejeti odloki vlade z dne 14. oktober 2020 Opozarjamo na: - Prebivalcem iz rdečih regij je od petka 16. 10.2020 prepovedan prehod v druge regije, glede česar veljajo nekatere izjeme. Te izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti... - Uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.
  - Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Izjema velja za zbiranje skupin sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito nosne in ustne sluznice.

  SVETUJEMO:
  - voznikom pripravite potrdila o zaposlitvi v vašem podjetju (splošna oblika), kar bodo lahko uporabili za dokaz o prehajanju regij vsled prihoda in odhoda na delo;
  - vozniki iz tretjih držav naj se odločijo ali se bodo vračali v matične države ali na začasni naslov v SLO; po tolmačenju MNZ kombiniranje odpade oziroma je nedopustno, zato se naj vozniki striktno držijo prihoda in odhoda z dela iz enega naslova; ustrezno pripravite voznikom tudi potrdila v katerih navedite iz katerega naslova se bo voznik vračal in prihajal na delo.

  12.oktober 2020 (aktualiziran seznam zelenih in rdečih držav)
  >>> Priloga (Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot priloga)

  30.september 2020

  >>> Priloga 1: Zeleni seznam (seznam epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot držav)
  >>> Priloga 2: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epidemiološkimi razmerami)
  • Republika Srbija, zeleni seznam
   • srbski vozniki v danem trenutku ne rabijo dodatno predlagat izjav, dokler je R.Srbija na zelenem seznamu in se vračajo na vikend počitke domov v Srbijo
  • Bosna in Hercegovina, rdeči seznam
   • bosanski vozniki, ki se vračajo domov morajo še vedno predložiti tudi izjavo, ker je BIH na rdečem seznamu

  VOZNIKI - vračanje na delo v Slovenijo

  (z osebnimi vozili)

  Da se bo voznik lahko vrnil iz vikend počitka/dopusta v BIH ali SRB bo moral ob prestopu Slovenske meje policistom predložiti:
  ALI

  ALI

  • Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti(med vozniki t.i. »roza obrazec«), ki ga na podlagi Uredbe 1072/2009 izdajata Obrtna ali Gospodarska zbornica Slovenije;

  ALI

  • Enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki ga izda pristojna upravna enota.

  + (plus) obvezno bo k enemu od zgoraj navedenih dokumentov moral predložiti

  • >>>Izjavo<<<ki vsebuje podatke o podjetju, vozniku, dnevu in uri začetka vožnje, reg. št. vozila in smer oz. državo, kamor odhaja iz Slovenije.

  OBVEZNOupoštevati:od ure vstopa osebe v Republiko Slovenijo do ure začetka vožnje(ki je razvidna iz izjave v prilogi 4)lahko mine največ 6 ur.

  POJASNILA

  • v izogib težavam svetujemo obvezno uporabo pisnih/natisnjenih dokumentov( s strani MNZ sporočeno, da ne morejo zagotoviti upoštevanja e-oblik dokumentov s strani POLICIJE; viber, slika -MMS, e-mail)
  • v 6 urah od vstopa mora voznik pričeti z vožnjo; ni nujno, da v 6 urah od vstopa zapusti Slovenijo
  • po pričetku vožnje lahko gre tudi na naklad/razklad v Sloveniji; ni nujno, da gre neposredno v drugo državo;
   
   

  Dodatno pojasnilo, 24.07.2020

   

  • Zaradi različnega razumevanja pri vstopu v SLO in kdaj se šteje, da je oseba napotena na ali z opravljanja nalog mednarodnega prevoza in na že sprejeto stališče, da za napotitev na ali z opravljanje nalog mednarodnega prevoza šteje, če od ure vstopa osebe v Republiko Slovenijo do ure začetka vožnje mine največ 6 ur, dajemo pojasnilo, da je teh 6 ur namenjeno izključno za prihod voznika od mejnega prehoda do vozila in začetek izvajanja prevozov in ne za opravljanje kakšnih drugih osebnih aktivnosti ali obveznosti voznika.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dodatni viri informacij

   


  Fotogalerija