KABOTAŽA - EU


Definicija pojma kabotaža:

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) - »kabotaža« je vsak prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tuji prevoznik ali tuja prevoznica (v nadaljnjem besedilu: tuji prevoznik) oziroma prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v drugi državi, ki ga opravlja domači prevoznik;

- Uredba (ES) 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta - „kabotaža“ pomeni notranji cestni prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno opravlja v državi članici gostiteljici skladno s to uredbo.

Slikovni prikaz

Kabotažni prevoz je prevoz iz točke A v točko B, ki ga opravi nerezidenčni (tuji) prevoznik v tem primeru v Franciji.
Mednarodni prevoz je prevoz iz točke C v D, iz D v A, iz B v C ali v obratni smeri.

Ureditev kabotaže od 14.maja 2010 - Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

Splošno načelo
1.
Vsak cestni prevoznik, ki opravlja prevoz blaga za najem ali plačilo in je imetnik licence Skupnosti ter katerega voznik – državljan tretje države – ima potrdilo za voznike, je pod pogoji iz tega poglavja upravičen do opravljanja kabotaže.
2.
Ko je blago, ki se prevaža v okviru dohodnega mednarodnega prevoza, dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz odstavka 1 dovoli opravljanje do treh kabotaž z istim vozilom, ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila po mednarodnem prevozu iz druge države članice ali tretje države v državo članico gostiteljico. Zadnje razkladanje v okviru kabotaže pred zapustitvijo države članice gostiteljice se izvrši v 7 dneh od zadnjega razkladanja v državi članici gostiteljici v okviru dohodnega mednarodnega prevoza.
Cestni prevozniki v roku iz prvega pododstavka opravijo del kabotaž ali vso kabotažo, dovoljeno v skladu z navedenim pododstavkom, v kateri koli državi članici, če se omejijo na eno kabotažo v eni državi članici v 3 dneh po tem, ko nenatovorjeni vstopijo na ozemlje navedene države članice.
3.
Opravljanje cestnih prevozov blaga v državi članici gostiteljici s strani cestnega prevoznika nerezidenta velja za skladno s to uredbo le, če lahko cestni prevoznik predloži jasne dokaze o dohodnem mednarodnem prevozu ter o vsaki zaporedni izvedeni kabotaži.
Dokazi iz prvega pododstavka vključujejo naslednje podatke za vsak prevoz:
(a)ime, naslov in podpis pošiljatelja;
(b)ime, naslov in podpis cestnega prevoznika;
(c)ime, naslov in podpis prejemnika ter, potem ko je bilo blago dostavljeno, datum dostave;
(d)kraj in datum prevzema blaga ter kraj, določen za dostavo;
(e)splošno uporabljan opis vrste blaga in načina pakiranja ter v primeru nevarnega blaga njegov splošno uveljavljen opis kot tudi število pošiljk ter njihove posebne oznake in številke;
(f)bruto maso blaga ali njegovo drugače izraženo količino;
(g)registrske tablice motornih vozil in priklopnikov.
4.
Za dokazovanje, da so bili izpolnjeni pogoji iz tega člena, se ne zahtevajo dodatni dokumenti.

 
V nadaljevanju objavljamo pojasnila posameznih držav v zvezi s tolmačenjem opravljanja kabotažnih prevozov po 14.maju 2010:

Država Objavljena pojasnila
Avstrija

Informationsblatt zur Kabotage in Österreich

Kontrollblatt

Belgija  
Bolgarija  
Češka  
Ciper  
Danska  
Estonija  
Finska  
Francija Informacija Ministrstvo za promet

Vprašanja odgovori
Grčija  
Irska  
Italija

Informacija Ministrstvo za promet

Latvija  
Litva  
Luksemburg  
Madžarska
 
Malta  
Nemčija Informacija BAG

Informacija Ministrstvo za promet
Nizozemska  
Poljska  
Portugalska  
Romunija  
Slovaška  
Slovenija  
Španija  
Švedska  
Združeno kraljestvo (UK)   


Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje za promet