Zapri

Arhiv: Poročilo o delovanju EU ETS

Arhiv: Poročilo o delovanju EU ETS

Poročilo '2021 State of the EU ETS Report' je zasnovano kot prikaz stanja, ki oblikovalcem politik in zainteresiranim stranem zagotavlja pregled nad delovanjem sistema EU za trgovanje z emisijami, do aprila vsakega leta na podlagi podatkov iz prejšnjega leta. Hkrati z objavo poročila je bil izražen pomislek o možnem negativnem učinku na delovanje sistema v primeru širitve na promet in zgradbe, na povečano nepredvidljivost cene ogljika.

Arhiv: Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

Arhiv: Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. Prav tako včeraj pa sta Svet in Evropski parlament dosegla začasni politični dogovor, v katerem je zakonsko določen cilj podnebno nevtralne EU do leta 2050, pa tudi skupni cilj, da se do leta 2030 doseže vsaj 55-odstotno neto zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO. https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/6670

Arhiv: Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

Agencija za energijo je, v okviru projekta, pričela prenovo metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema, s ciljem, da bi odjemalci elektroenergetskega omrežja, na poti v podnebno nevtralno EU, ohranili varnost oskrbe z energijo, povečali konkurenčnost in nabavljali energijo po dostopnih cenah.

Arhiv: Smernice o zagotavljanju skupnega razumevanja pojma „okoljska škoda“

Evropska komisija je, skladno z določili direktive o okoljski odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES), objavila Smernice o zagotavljanju skupnega razumevanja pojma „okoljska škoda“. Direktiva je vzpostavila okvir okoljske odgovornosti, ki temelji na načelu „plača povzročitelj obremenitve“. Odbor za pravne zadeve Evropskega parlamenta je objavil Poročilo o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0112_SL.pdf

Arhiv: Predlogi za nadgradnjo davčnega sistema

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost Ministrstvo za finance želi poenostaviti in administrativno razbremeniti davčne zavezance in davčni organ, hkrati pa slediti ciljem okoljske politike. Predlog zakona med drugim: omogoča: uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida, … prinaša: novo olajšavo za vlaganja v zelen in digitalni prehod, … Predviden začetek uporabe zakonov, ki so bili poslani v medresorsko usklajevanje, je s 1. januarjem 2022.

Arhiv: Spremembe Zakona o vodah

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) odločno zavrača neresnične trditve, da naj bi novela Zakona o vodah usodno vplivala na oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Ravno tako odločno zavrača trditve, da bi se odslej lahko na priobalnem pasu gradilo širok nabor objektov in da naj bi zakon predstavljal resna tveganja za degradacijo zemljišč. MOP s strani nasprotnikov Zakona o vodah pričakuje predstavitev strokovnih in tehtnih argumentov za konstruktivno izmenjavo mnenj in obsoja zlorabo teme voda v politične namene in zastraševanje ljudi brez sleherne osnove in razloga.

Arhiv: 4. 6.: Okoljski dan gospodarstva 2021

Arhiv: 4. 6.: Okoljski dan gospodarstva 2021

Vljudno vabljeni na celodnevno strokovno konferenco, ki jo tradicionalno organiziramo v počastitev svetovnega dneva varstva okolja. Rezervirajte si termin!

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 18. 3. do 21. 4. 2021.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Novi statistični podatki vezani na okolje

22. april - svetovni dan Zemlje Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje so v ospredju opozorila pred posledicami podnebnih sprememb in uničevanja okolja. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (SURS) smo v Sloveniji v letu 2019 izpustili v zrak 18,8 milijona ton emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2 ali 9 ton na prebivalca. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9495 Dopolnitev statističnih podatkov za spremljanje prehoda v krožno gospodarstvo in nadgradnja okoljskih računov SURS je v okviru projekta, med drugim, preveril kakovost obstoječih statističnih podatkov o uvozu in izvozu odpadkov, pripravil metodologijo za oceno količin uvoza in izvoza sekundarnih surovin, vsebinsko razširil obstoječe raziskovanje o računih izdatkov za varstvo okolja. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9497 Prenova iskalnikov SKD in CPA SURS je prenovil iskalnika, ki omogočata iskanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD) in po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (Classification of Products by Activity), med drugimi tudi (E) Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja. Glavni namen CPA je zagotavljanje državam članicam EU enoten okvir za primerjavo statistike proizvodov in storitev na evropski in mednarodni ravni. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9478