Zapri

Arhiv: Strožja merila emisij nekaterih onesnaževal zraka

V decembru je bila sprejeta nova direktiva EU o zmanjšanju nacionalnih emisij zraka z določitvijo mejnih letnih vrednosti za SO2, NOx, NMVOC, NH3 in PM2,5 - postopno v obdobju 2020 do 2029, glede na zaveze iz Göteborškega protokola, ter na letni ravni od 2030 dalje. Direktiva določa zgornje meje dovoljenih letnih emisij za vsako državo članico.

Arhiv: Manj obremenitev iz naslova garancij za pošiljke odpadkov

20. decembra 2016 je začela veljati prenovljena Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Ur. list RS, št. 78/16), s katero se pristojnost za izvajanje Uredbe (ES) z ARSO prenašajo na IRSOP. S prenovo uredbe in uveljavitvijo pripomb zbornice/članov glede finančnih garancij (določitev časa veljavnosti garancij, možnost delnih garancij…), pričakujemo pospešitev postopkov izdaje soglasij za pošiljke odpadkov in zmanjšanje obremenitev podjetij iz naslova finančnih garancij pri pošiljanju odpadkov na obdelavo v druge države EU oziroma tretje države.

Arhiv: OKOLJSKI NASVET - Je odpadek lahko hkrati nenevaren in nevaren?

Arhiv: OKOLJSKI NASVET - Je odpadek lahko hkrati nenevaren in nevaren?

Vsak odpadek je označen s šestmestno številko, ki služi kot nekakšna "EMŠO" številka.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

december 2016: Razprava o predlogu sprememb Uredbe IED in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin. december 2016: Delovna srečanja po panogah za pripravo ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode in izhodiščnega poročila. Več informacij antonija.cerar@gzs.si, tel. 01 5898 196. 1. junij 2017: Okoljski dan gospodarstva – rezervirajte si termin Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na OVE do 2020

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (DO OVE). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Razpisana sredstva so namenjena gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom ter zadrugam. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najpozneje do 29. decembra 2016.

Arhiv: Usposabljanje upravnikov večstanovanjskih stavb – projekt URE

Namen projekta je seznaniti čim večje število upravnikov, ki izvajajo storitev upravljanja večstanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli, z osnovnimi znanji s področja učinkovite rabe energije (URE) v stavbah ter izpostaviti tehnične in organizacijske vidike kakovostne priprave in izvedbe projekta energetske prenove večstanovanjske stavbe. Usposabljanje je brezplačno. Izvajalo se bo v mesecih november, december in januar.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Vabimo sponzorje k sodelovanju pri pripravi dogodka in promociji okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks. Vabimo tudi sponzorje, ki s svojimi produkti spodbujajo okoljsko naravnanost slovenske industrije. Konferenco organiziramo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga bomo na Gospodarski zbornici Slovenije obeležili 1. junija 2017. Kontaktirajte nas

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP/MzI, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Minimalne zahteve za ponovno uporabljene vode

Evropska komisija je pričela z javnim posvetovanjem o možnih ukrepih v zvezi z določitvijo minimalnih zahtev glede kakovosti ponovno uporabljene vode v Evropski uniji. K sodelovanju vabi zainteresirano javnost s področja politik: kmetijstvo, podnebni ukrepi, okolje, varnost hrane, notranji trg, industrija, podjetništvo in MSP, javno zdravje, trgovina. Vprašalnik je na voljo v 23 uradnih jezikih EU, posvetovalno obdobje traja do 27. 1. 2017.